VAŠE OBJEDNÁVKA

Připravíme Vám na míru osobní knihu Basketbalový sen.

Kni­ha Vám bude doru­če­na na někte­ré z výdej­ních míst Zásil­kov­ny. Vaši osob­ní kni­hu pře­dá­me pře­prav­ci do 15 pra­cov­ních dnů od zapla­ce­ní objed­náv­ky. Pla­tit může­te pla­teb­ní kar­tou, nebo ban­kov­ním pře­vo­dem. Před ode­slá­ním objed­náv­ky si, pro­sím, peč­li­vě zkon­t­ro­luj­te Vámi vypl­ně­né údaje.

Při odbě­ru více kusů domlu­ví­me úda­je o hlav­ních hrdi­nech doda­teč­ně (indi­vi­du­ál­ně tele­fo­nic­ky či e‑mailem), netře­ba tedy vypl­ňo­vat dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ce, po dokon­če­ní objed­náv­ky a usku­teč­ně­né plat­bě se Vám ozveme.

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165