O ZÁBAVU PŘI ČTENÍ INTERAKTIVNÍ E‑KNIHY ROZHODNĚ NOUZE NEBUDE…

Game­book Nej­moc­něj­ší apli­ka­ce je kni­ha, ve kte­ré čte­nář svý­mi roz­hod­nu­tí­mi urču­je prů­běh děje (dosta­ne se 7x na kři­žo­vat­ku, kde se bude moci roz­hod­nout, jak děj bude pokra­čo­vat, a cel­kem si může užít 11 růz­ných pří­bě­hů) a pozná­vá důsled­ky své volby.

Kni­hu čet­ly již stov­ky dětí ve věku 8 — 12 let a byly nad­še­né, dopře­jte svým rato­les­tem také ten­to záži­tek a pod­poř­te tím jejich chuť číst.

Tato kniha dostane i ty největší odpůrce čtení!

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165