VAŠE OBJEDNÁVKA

Připravíme Vám na míru osobní knihu Basketbalový sen.

Při odbě­ru více kusů domlu­ví­me úda­je o hlav­ních hrdi­nech doda­teč­ně (indi­vi­du­ál­ně tele­fo­nic­ky či e‑mailem), netře­ba tedy vypl­ňo­vat dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ce, po dokon­če­ní objed­náv­ky a usku­teč­ně­né plat­bě se Vám ozveme.

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165