Děkuji Vám za důvěru a přeji Vám skvělou zábavu!

Číst PDF může­te zde (lze i stáhnout):

A neza­po­meň­te, pro­sím, ve FB sku­pi­ně sdí­let, jak Vám to šlo.

JEŠTĚ NEJSTE VE SKUPINĚ?

Při­dej­te se k nám 

do sou­kro­mé sku­pi­ny na Face­boo­ku, spo­leč­ně inspi­ru­je­me děti ke čtení…

Zde můžete očekávat:

  • moder­ní tipy, jak inspi­ro­vat děti ke čtení,
  • vzá­jem­ná podpora,
  • klíč ke škol­ní­mu úspěchu,
  • sou­tě­že,
  • živá vysí­lá­ní,
  • zku­še­nos­ti spi­so­va­tel­ky a lek­tor­ky Len­ky Samcové…

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165