ŽIVÉ FB VYSÍLÁNÍ

20 DŮVODŮ, PROČ VAŠE DÍTĚ NERADO ČTE

A JAK TO ZMĚNIT

V PONDĚLÍ 30.10.2023 V 18.00

ZÁZNAM BUDE

Na živém vysí­lá­ní Vám prozradím:

 • sku­teč­né důvo­dy, proč Vaše dítě nera­do čte
  (jen díky tomu, že pozná­te oprav­do­vé důvo­dy, proč Vaše dítě nechce číst, může­te tuto situ­a­ci změnit),
 • tipy a rady, jak s jed­not­li­vý­mi pří­či­na­mi zatočit
  (a pomoct tím své­mu dítě­ti k úspěš­něj­ší budoucnosti),
 • jak inspi­ro­vat Vaše dítě (cca od 8 do 11 let) ke čte­ní, i když u něj moder­ní tech­no­lo­gie vyhrá­va­jí na plné čáře.

 Vysí­lá­ní je tu pro:

 • rodi­če, jejichž mlad­ší ško­lák (při­bliž­ně 8 – 11 letý) nerad čte,
 • rodi­če, kte­ří čas­to od své­ho dítě­te slý­chá­va­jí, že čte­ní je nuda,
 • rodi­če, kte­ří se už nechtě­jí doha­do­vat se svým dítě­tem, jest­li se dnes číst bude, nebo ne,
 • rodi­če, kte­ří chtě­jí pomoct své­mu dítě­ti k úspěš­něj­ší budoucnosti,
 • rodi­če, kte­ří si se svým dítě­tem chtě­jí udr­žo­vat a pro­hlu­bo­vat vzá­jem­ný vztah,
 • rodi­če, kte­ří pros­tě chtě­jí pro své dítě to nej­lep­ší

Odkaz na vysí­lá­ní i záznam Vám pošlu na e‑mail.

ZAREGISTRUJTE SE ZDARMA:

šipka1 (1)
Když dítě nerado čte

Vysí­lá­ní pro Vás chys­tá Mgr. Len­ka Sam­co­vá,

mam­ka dvou dětí, milov­ni­ce knih i moder­ních technologií,

lek­tor­ka v oblas­ti čte­nář­ské gra­mot­nos­ti a kniž­ní vazby,

spi­so­va­tel­ka, ilu­strá­tor­ka, uči­tel­ka…

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165