UMÍ VAŠE DÍTĚ ČÍST?

Vět­ši­na rodi­čů si mys­lí, že ano

Ovšem je tu jed­no vel­ké ALE!

Den­ně se ve své pra­xi setká­vám s desít­ka­mi dětí na dru­hém stup­ni základ­ní ško­ly a drti­vá vět­ši­na číst neu­mí. A je to bohu­žel znát i na jejich škol­ních výsled­cích, a to nejen v čes­kém jazyce…

Co vlast­ně zna­me­ná, že umí­me číst? Sku­teč­ně sta­čí zvlád­nout pře­lous­kat pís­men­ka a správ­ně vyslo­vit jed­not­li­vá slova?

NE!

Tomu, co čte­me, bychom měli rozu­mět. Chá­pat význam nejen jed­not­li­vých slov, ale i jejich spo­je­ní do vět. Měli bychom v tex­tu odli­šit, co je v něm důle­ži­té a co tak pod­stat­né není. Je potře­ba umět v tex­tu vyhle­dat infor­ma­ce, kte­ré zrov­na potře­bu­je­me. A tak dále a tak dále…

PROČ?

Umět si tak­to pora­dit s tex­tem je nezbyt­né pro jaké­ko­liv stu­di­um, vlast­ně je to jeho abso­lut­ní ZÁKLAD!

Víte, že si ušet­ří­te nepřed­sta­vi­tel­né množ­ství času při pří­pra­vě na růz­né tes­ty do ško­ly, když Vaše dítě bude umět pra­co­vat s textem?

A co po ško­le, až Vaše dítě bude sesta­vo­vat živo­to­pis, psát k němu moti­vač­ní dopis a bude žádat o svou prá­ci snů? Bude se mu doved­nost prá­ce s tex­tem oprav­du hodit (také v oblas­ti pra­vo­pi­su, kte­rý si čet­bou náš mozek fixu­je).

Dále neza­po­meň­me na situ­a­ce, kdy bude pode­pi­so­vat růz­né smlou­vy a jiné práv­ní a admi­nis­tra­tiv­ní doku­men­ty. To je pořád­ná fuš­ka, aby člo­věk správ­ně pocho­pil i ta malá pís­men­ka na kon­ci tako­vých­to lejster. A že prá­vě ta mnoh­dy skrý­va­jí ty nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce!

No jo, ale jak se má dítě nau­čit dob­ře číst, když ho to tak straš­ně neba­ví?

TĚŽKO!

Roz­hod­ně je potře­ba dítě ke čte­ní inspirovat…

Dob­rý uči­tel dělá všech­no pro­to, aby Vaše dítě nau­čil s tex­tem pra­co­vat. Má to ale prá­vě ten obrov­ský háček, že mno­hé děti nera­dy čtou, a tím tedy žák spo­lu s uči­te­lem nemo­hou v tom­to pro­ce­su dosta­teč­ně uspět.

CO S TÍM?

Lás­ku ke čte­ní nej­vět­ší měrou může pod­po­řit jen rodič…

Otes­tuj­te spo­lu s Vaším dítě­tem zábav­nou for­mou, jak jste na tom se čte­ním Vy. 

A neza­po­meň­te, pro­sím, ve FB sku­pi­ně sdí­let, jak Vám to šlo.

JEŠTĚ NEJSTE VE SKUPINĚ?

Při­dej­te se k nám 

do sou­kro­mé sku­pi­ny na Face­boo­ku, spo­leč­ně to dokážeme…

Zde můžete očekávat:

  • moder­ní tipy, jak inspi­ro­vat děti ke čtení,
  • vzá­jem­ná podpora,
  • klíč ke škol­ní­mu úspěchu,
  • sou­tě­že,
  • živá vysí­lá­ní,
  • zku­še­nos­ti spi­so­va­tel­ky a lek­tor­ky Len­ky Samcové…

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165