Odeslání formuláře proběhlo v pořádku!

Děku­ji Vám za jeho vypl­ně­ní. Jestli­že Vaše objed­náv­ka byla uhra­ze­na, začí­ná­me na Vaší osob­ní kni­ze pracovat. 

V pří­pa­dě jakých­ko­liv nejas­nos­tí s per­so­na­li­za­cí se Vám ozveme.

Do pěti pra­cov­ních dnů bude Vaše osob­ní e‑kniha zaslá­na na Váš e‑mail, pří­pad­ně do pat­nác­ti pra­cov­ních dní bude Vaše tiš­tě­ná osob­ní kni­ha ode­slá­na na Vámi zada­nou adresu.

Objed­na­li jste si více knih?

Vyplň­te, pro­sím, dal­ší for­mu­lář, abychom na nich moh­li začít pracovat.

Vře­le Vám děku­je­me za důvě­ru a pře­je­me Vám hod­ně rados­ti ze čtení!

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165