VAŠE OBJEDNÁVKA

Připravíme Vám na míru osobní knihu S vlkodlakem na sjezdovce v tištěné i elektronické podobě.

Tiš­tě­ná kni­ha Vám bude doru­če­na na někte­ré z výdej­ních míst Zásil­kov­ny, nebo Čes­kou poš­tou k Vám na adre­su. Vaši osob­ní kni­hu pře­dá­me pře­prav­ci do 15 pra­cov­ních dnů od zapla­ce­ní objed­náv­ky. Vaši elek­tro­nic­kou kni­hu obdr­ží­te na Vámi zada­ný e‑mail ve for­má­tu pdf, a to do 5 pra­cov­ních dnů. Pla­tit může­te pla­teb­ní kar­tou, nebo ban­kov­ním pře­vo­dem. Před ode­slá­ním objed­náv­ky si, pro­sím, peč­li­vě zkon­t­ro­luj­te Vámi vypl­ně­né údaje.

Pro objed­ná­ní více knih nebo dár­ků najed­nou pře­jdě­te, pro­sím, do kom­plet­ní nabíd­ky a objed­nej­te poža­do­va­né polož­ky. Po dokon­če­ní objed­náv­ky bude­te vyzvá­ni k dopl­ně­ní důle­ži­tých úda­jů pro zosob­ně­ní Vašich knih.

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165