Dítě se v osob­ní kni­ze Les­ní dob­ro­druž­ství stá­vá jejím hlav­ním hrdinou
(dopl­ní­me jmé­no a spous­tu dal­ších kon­krét­ních informací…).

Volí si svou ces­tu příběhem.

 

 • DÍVČÍ NEBO CHLAPECKÁ VARIANTA,
 • vhod­ná pro děti ve věku 4 — 7 let,
 • u dětí vel­mi oblí­be­ná,
 • boha­tě ilustrovaná,
 • rodi­če i pra­ro­di­če ji pova­žu­jí za atrak­tiv­ní dárek s vyso­kou při­da­nou hodnotou,
 • dítě bývá nad­še­né a pře­kva­pe­né,
 • tiš­tě­ná nebo elek­tro­nic­ká verze.
 • Kni­ha výraz­ně inspi­ru­je ke čte­ní s porozuměním.

Dítě se v osob­ní kni­ze Nový kama­rád stá­vá jejím hlav­ním hrdinou
(dopl­ní­me jmé­no a spous­tu dal­ších kon­krét­ních informací…)
a pří­běh pro­ží­vá se svým reál­ným kamarádem/kamarádkou.

Svý­mi roz­hod­nu­tí­mi řídí děj pří­bě­hu.

 

 • DÍVČÍ NEBO CHLAPECKÁ VARIANTA,
 • vhod­ná pro děti ve věku 8 ‑11 let,
 • u dětí vel­mi oblí­be­ná,
 • boha­tě ilustrovaná,
 • rodi­če i pra­ro­di­če ji pova­žu­jí za atrak­tiv­ní dárek s vyso­kou při­da­nou hodnotou,
 • dítě bývá nad­še­né a pře­kva­pe­né, svou kníž­kou se chlu­bí ve ško­le svým spolužákům,
 • tiš­tě­ná nebo elek­tro­nic­ká verze.
 • Kni­ha výraz­ně inspi­ru­je ke čte­ní s porozuměním.

Čte­nář se v osob­ní kni­ze S vlkodla­kem na sjez­dov­ce stá­vá jejím hlav­ním hrdinou
(dopl­ní­me jmé­no a dal­ší kon­krét­ní informace…).

Svý­mi roz­hod­nu­tí­mi ovlá­dá děj pří­bě­hu a je jen na něm, jaký z mno­ha kon­ců čeká prá­vě na něj.

 

 • DÍVČÍ NEBO CHLAPECKÁ VARIANTA,
 • vhod­ná od 12 let,
 • vtip­ná i hrů­zostraš­ná,
 • elek­tro­nic­ká nebo tiš­tě­ná verze.
 • Kni­ha sil­ně inspi­ru­je k opa­ko­va­né­mu čtení.

Dítě se v osob­ní kni­ze Nej­moc­něj­ší apli­ka­ce stá­vá jejím hlav­ním hrdinou
(dopl­ní­me jmé­no a dal­ší kon­krét­ní informace…). 

Svý­mi roz­hod­nu­tí­mi řídí děj příběhu.

 

 • DÍVČÍ NEBO CHLAPECKÁ VARIANTA,
 • vhod­ná pro děti ve věku 8 ‑11 let, kte­ré nera­dy čtou,
 • u dětí i vel­mi oblí­be­ná
 • pou­ze elek­tro­nic­ká verze,
 • krat­ší rozsah,
 • moder­ní pojetí,
 • Kni­ha výraz­ně inspi­ru­je ke čte­ní s porozuměním.

Dítě se v osob­ní kni­ze Bas­ket­ba­lo­vý sen stá­vá jejím hlav­ním hrdinou
(dopl­ní­me jmé­no a dal­ší kon­krét­ní informace…).

 

 • DÍVČÍ NEBO CHLAPECKÁ VARIANTA,
 • vhod­ná pro všech­ny bas­ket­ba­lo­vé a jiné spor­tov­ní nadšence,
 • u dětí i rodi­čů vel­mi oblí­be­ná, jde o atrak­tiv­ní, ori­gi­nál­ní záležitost,
 • barev­ně ilustrovaná,
 • tiš­tě­ná i elek­tro­nic­ká verze,
 • Kni­ha výraz­ně inspi­ru­je ke spor­tu i ke čtení.

Ori­gi­nál­ní diář, památ­ník, kuchař­ka, deník, zápis­ník nebo úkol­ní­ček

 

Tím vším může­te potě­šit své nej­bliž­ší, pří­pad­ně se sami s nimi kaž­do­den­ně radovat!

 

 • Pev­ná, šitá vaz­ba,
 • Vaše foto­gra­fie na deskách,
 • jde o atrak­tiv­ní, ori­gi­nál­ní zále­ži­tost, kte­rá nadchne každého,
 • hla­ze­ný papír nej­vyš­ší kva­li­ty a sil­něj­ší gramáže,
 • mat­ná laminace,
 • luxus­ní vzhled.