Zpracování osobních údajů

 

Kdo jsem a kde mě můžete kontaktovat:

 

Pro­vo­zo­va­te­lem strá­nek je:

Mgr. Len­ka Sam­co­vá,
se síd­lem Moči­dlec 42, Pšov, 364 52, Čes­ká repub­li­ka
v evi­den­ci živ­nos­ten­ské­ho rejstří­ku, pří­sluš­ný úřad: Magis­trát měs­ta Kar­lo­vy Vary

IČ: 08098255, DIČ CZ8660122669

 

Kon­tak­to­vat mě můžete:

elek­tro­nic­ky na emai­lo­vé adre­se autorka@radostzecteni.cz
písem­ně na adre­se: Len­ka Sam­co­vá, Moči­dlec 42, Pšov, 364 52, Čes­ká republika
tele­fo­nic­ky na čís­le (+420) 777 895 165

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Pro­hlá­še­ní o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů dle Naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dub­na 2016 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES a také v sou­la­du se záko­nem č. 110/2019 Sb., o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů (dále jen „GDPR“).

1. Správ­ce osob­ních úda­jů
Len­ka Sam­co­vá, se síd­lem Moči­dlec 42, 364 52 Pšov, Čes­ká repub­li­ka, IČ: 08098255, DIČ: CZ8660122669, v evi­den­ci živ­nos­ten­ské­ho rejstří­ku, pří­sluš­ný úřad: Magis­trát měs­ta Kar­lo­vy Vary,

(dále jen „správ­ce“)

Vás tím­to v sou­la­du s čl. 12 GDPR infor­mu­je o zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů a o Vašich právech.

2. Roz­sah zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů
Osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­ny v roz­sa­hu, v jakém je pří­sluš­ný sub­jekt úda­jů správ­ci posky­tl, a to v sou­vis­los­ti s uza­vře­ním smluv­ní­ho či jiné­ho práv­ní­ho vzta­hu se správ­cem, nebo kte­ré správ­ce shro­máž­dil jinak a zpra­co­vá­vá je v sou­la­du s plat­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy či k plně­ní zákon­ných povin­nos­tí správce.

3. Zdro­je osob­ních údajů

 • pří­mo od sub­jek­tů úda­jů (regis­tra­ce a náku­py přes webo­vé strán­ky, e‑maily, tele­fon, chat, kon­takt­ní for­mu­lář na webu, soci­ál­ní sítě, vizit­ky aj.)
 • veřej­ně pří­stup­né rejstří­ky, sezna­my a evi­den­ce (např. obchod­ní rejstřík, živ­nos­ten­ský rejstřík, katastr nemo­vi­tos­tí, veřej­ný tele­fon­ní seznam apod.)

4. Kate­go­rie osob­ních úda­jů, kte­ré jsou před­mě­tem zpracování

 • adres­ní a iden­ti­fi­kač­ní úda­je slou­ží­cí k jed­no­znač­né a neza­mě­ni­tel­né iden­ti­fi­ka­ci sub­jek­tu úda­jů (např. jmé­no, pří­jme­ní, titul, adre­sa trva­lé­ho poby­tu, IČ, DIČ) a úda­je umož­ňu­jí­cí kon­takt se sub­jek­tem úda­jů (kon­takt­ní úda­je – např. kon­takt­ní adre­sa, čís­lo tele­fo­nu, e‑mailová adresa)
 • popis­né úda­je (např. ban­kov­ní spojení)
 • dal­ší úda­je nezbyt­né pro plně­ní smlouvy
 • úda­je poskyt­nu­té nad rámec pří­sluš­ných záko­nů zpra­co­vá­va­né v rám­ci udě­le­né­ho sou­hla­su ze stra­ny sub­jek­tu úda­jů (zpra­co­vá­ní foto­gra­fií, pou­ži­tí osob­ních úda­jů za úče­lem per­so­nál­ních říze­ní aj.)

5. Kate­go­rie sub­jek­tů údajů

 • návštěv­ník webu správce
 • zákaz­ník správce
 • zaměst­na­nec správce
 • doda­va­tel služby
 • jiná oso­ba, kte­ré je ve smluv­ním vzta­hu ke správci

6. Kate­go­rie pří­jem­ců osob­ních údajů

 • zpra­co­va­tel
 • finanč­ní ústavy
 • veřej­né ústavy
 • stát­ní aj. orgá­ny v rám­ci plně­ní zákon­ných povin­nos­tí sta­no­ve­ných pří­sluš­ný­mi práv­ní­mi předpisy
 • dal­ší pří­jem­ci (např. pře­dá­ní osob­ních úda­jů do zahra­ni­čí – stá­ty EU)

7. Účel zpra­co­vá­ní osob­ních údajů

 • úče­ly obsa­že­né v rám­ci sou­hla­su sub­jek­tu údajů
 • jed­ná­ní o smluv­ním vztahu
 • plně­ní smlouvy
 • ochra­na práv správ­ce, pří­jem­ce nebo jiných dotče­ných osob (např. vymá­há­ní pohle­dá­vek správce)
 • archiv­nic­tví vede­né na zákla­dě zákona
 • plně­ní zákon­ných povin­nos­tí ze stra­ny správce
 • ochra­na život­ně důle­ži­tých zájmů sub­jek­tu údajů

8. Způ­sob zpra­co­vá­ní a ochra­ny osob­ních údajů

Zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů pro­vá­dí správ­ce. Zpra­co­vá­ní je pro­vá­dě­no v jeho pro­vo­zov­ně a síd­le správ­ce jed­not­li­vý­mi pově­ře­ný­mi zaměst­nan­ci správ­ce, příp. zpra­co­va­te­lem. Ke zpra­co­vá­ní dochá­zí pro­střed­nic­tvím výpo­čet­ní tech­ni­ky, popř. i manu­ál­ním způ­so­bem u osob­ních úda­jů v lis­tin­né podo­bě za dodr­že­ní všech bez­peč­nost­ních zásad pro sprá­vu a zpra­co­vá­ní osob­ních údajů.

Za tím­to úče­lem při­jal správ­ce tech­nic­ko­or­ga­ni­zač­ní opat­ře­ní k zajiš­tě­ní ochra­ny osob­ních úda­jů, zejmé­na opat­ře­ní, aby nemoh­lo dojít k neo­práv­ně­né­mu nebo naho­di­lé­mu pří­stu­pu k osob­ním úda­jům, jejich změ­ně, zni­če­ní či ztrá­tě, neo­práv­ně­ným pře­no­sům, k jejich neo­práv­ně­né­mu zpra­co­vá­ní, jakož i k jiné­mu zne­u­ži­tí osob­ních úda­jů. Veš­ke­ré sub­jek­ty, kte­rým mohou být osob­ní úda­je zpří­stup­ně­ny, respek­tu­jí prá­vo sub­jek­tů úda­jů na ochra­nu sou­kro­mí a jsou povin­ny postu­po­vat dle plat­ných práv­ních před­pi­sů týka­jí­cích se ochra­ny osob­ních údajů.

9. Doba zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů
V sou­la­du se lhůta­mi uve­de­ný­mi v pří­sluš­ných smlou­vách či v pří­sluš­ných práv­ních před­pi­sech jde o dobu nezbyt­ně nut­nou k zajiš­tě­ní práv a povin­nos­tí ply­nou­cích jak ze závaz­ko­vé­ho vzta­hu, tak i z pří­sluš­ných práv­ních předpisů.

10. Pou­če­ní
Správ­ce zpra­co­vá­vá úda­je se sou­hla­sem sub­jek­tu úda­jů s výjim­kou záko­nem sta­no­ve­ných pří­pa­dů, kdy zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů nevy­ža­du­je sou­hlas sub­jek­tu údajů.

V sou­la­du se čl. 6 odst. 1 GDPR může správ­ce bez sou­hla­su sub­jek­tu úda­jů zpra­co­vá­vat tyto údaje:

 • sub­jekt úda­jů udě­lil sou­hlas pro jeden či více kon­krét­ních účelů,
 • zpra­co­vá­ní je nezbyt­né pro spl­ně­ní smlou­vy, jejíž smluv­ní stra­nou je sub­jekt úda­jů, nebo pro pro­ve­de­ní opat­ře­ní při­ja­tých před uza­vře­ním smlou­vy na žádost toho­to sub­jek­tu údajů,
 • zpra­co­vá­ní je nezbyt­né pro spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti, kte­rá se na správ­ce vztahuje,
 • zpra­co­vá­ní je nezbyt­né pro ochra­nu život­ně důle­ži­tých zájmů sub­jek­tu úda­jů nebo jiné fyzic­ké osoby,
 • zpra­co­vá­ní je nezbyt­né pro spl­ně­ní úko­lu pro­vá­dě­né­ho ve veřej­ném zájmu nebo při výko­nu veřej­né moci, kte­rým je pově­řen správce,
 • zpra­co­vá­ní je nezbyt­né pro úče­ly opráv­ně­ných zájmů pří­sluš­né­ho správ­ce či tře­tí stra­ny, kro­mě pří­pa­dů, kdy před těmi­to zájmy mají před­nost zájmy nebo základ­ní prá­va a svo­bo­dy sub­jek­tu úda­jů vyža­du­jí­cí ochra­nu osob­ních údajů.

11. Prá­va sub­jek­tů úda­jů
1) V sou­la­du se čl. 12 GDPR infor­mu­je správ­ce na žádost sub­jek­tu úda­jů sub­jekt úda­jů o prá­vu na pří­stup k osob­ním úda­jům a k násle­du­jí­cím informacím:

 • úče­lu zpracování,
 • kate­go­rii dotče­ných osob­ních údajů,
 • pří­jem­ci nebo kate­go­rie pří­jem­ců, kte­rým osob­ní úda­je byly nebo budou zpřístupněny,
 • plá­no­va­né době, po kte­rou budou osob­ní úda­je uloženy,
 • veš­ke­ré dostup­né infor­ma­ce o zdro­ji osob­ních údajů,
 • pokud nejsou zís­ká­ny od sub­jek­tu úda­jů, sku­teč­nos­ti, zda dochá­zí k auto­ma­ti­zo­va­né­mu roz­ho­do­vá­ní, včet­ně profilování.

2) Kaž­dý sub­jekt úda­jů, kte­rý zjis­tí nebo se domní­vá, že správ­ce nebo zpra­co­va­tel pro­vá­dí zpra­co­vá­ní jeho osob­ních úda­jů, kte­ré je v roz­po­ru s ochra­nou sou­kro­mé­ho a osob­ní­ho živo­ta sub­jek­tu úda­jů nebo v roz­po­ru se záko­nem, zejmé­na jsou-li osob­ní úda­je nepřes­né s ohle­dem na účel jejich zpra­co­vá­ní, může:

 • Požá­dat správ­ce o vysvětlení.
 • Poža­do­vat, aby správ­ce odstra­nil tak­to vznik­lý stav. Zejmé­na se může jed­nat o blo­ko­vá­ní, pro­ve­de­ní opra­vy, dopl­ně­ní nebo vyma­zá­ní osob­ních údajů.
 • Je-li žádost sub­jek­tu úda­jů pod­le odstav­ce 1 shle­dá­na opráv­ně­nou, správ­ce odstra­ní nepro­dle­ně závad­ný stav.
 • Nevy­ho­ví-li správ­ce žádosti sub­jek­tu úda­jů pod­le odstav­ce 1, má sub­jekt úda­jů prá­vo obrá­tit se pří­mo na dozo­ro­vý úřad, tedy Úřad na ochra­nu osob­ních údajů.
 • Postup pod­le odstav­ce 1 nevy­lu­ču­je, aby se sub­jekt úda­jů obrá­til se svým pod­ně­tem na dozo­ro­vý úřad přímo.
 • Správ­ce má prá­vo za poskyt­nu­tí infor­ma­ce poža­do­vat při­mě­ře­nou úhra­du nepře­vy­šu­jí­cí nákla­dy nezbyt­né na poskyt­nu­tí informace.

Toto pro­hlá­še­ní je veřej­ně pří­stup­né na inter­ne­to­vých strán­kách správce.

CO PRO VÁS Z TOHOTO PROHLÁŠENÍ VYPLÝVÁ?

Pro­dá­va­jí­cí (správ­ce osob­ních úda­jů) zpra­co­vá­vá tyto osob­ní údaje:

Z důvo­du zákon­né povin­nos­ti pro vysta­vo­vá­ní a evi­den­ci daňo­vých dokla­dů zpra­co­vá­vá správ­ce fak­tu­rač­ní úda­je kupu­jí­cí­ho (jmé­no, pří­jme­ní, adre­sa), a to po dobu 10 let.

Z důvo­du plně­ní smlou­vy zpra­co­vá­vá správ­ce úda­je potřeb­né pro vytvo­ře­ní pro­duk­tu (jmé­no, pří­jme­ní, datum naro­ze­ní, byd­liš­tě, foto­gra­fie a všech­ny dal­ší spe­ci­fic­ké úda­je uve­de­né v objed­náv­ce) a úda­je o kupu­jí­cím (jmé­no, pří­jme­ní, e‑mail, adre­sa, tele­fon, ban­kov­ní spo­je­ní), a to po dobu 2 let.

Pro úče­ly zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní zpra­co­vá­vá správ­ce na zákla­dě pří­pad­né­ho sou­hla­su návštěv­ní­ka webo­vých strá­nek poskyt­nu­té úda­je (jmé­no, pří­jme­ní, e‑mail), a to po dobu 5 let od udě­le­ní sou­hla­su. Svo­bod­ně udě­lit sou­hlas může návštěv­ník na www.radostzecteni.cz vypl­ně­ním osob­ních úda­jů v pří­sluš­né nabíd­ce se zasí­lá­ním obchod­ních sdělení. 

Pro mar­ke­tingo­vý účel (kon­krét­ně zve­řej­ně­ní hod­no­ce­ní pro­duk­tů a slu­žeb na webo­vých strán­kách www.radostzecteni.cz)  zpra­co­vá­vá správ­ce na zákla­dě sou­hla­su kupu­jí­cí­ho úda­je o kupu­jí­cím (jmé­no, pří­jme­ní, byd­liš­tě — pou­ze město/obec), a to po dobu 5 let od zaslá­ní hod­no­ce­ní pro­duk­tu nebo služ­by. Kupu­jí­cí udě­lu­je sou­hlas zaslá­ním hod­no­ce­ní pro­duk­tu nebo služ­by pro­střed­nic­tvím e‑mailu, SMS nebo Facebooku.

1.1. Jako pro­dá­va­jí­cí plně respek­tu­ji důvěr­ný cha­rak­ter Vašich dat, kte­rá vypl­ňu­je­te do objed­náv­ky a posky­tu­je­te mně. Data jsou zabez­pe­če­na a chrá­ně­na pro­ti zne­u­ži­tí. Pou­ží­vám je k rea­li­za­ci celé­ho obcho­du, včet­ně nezbyt­ných účet­ních ope­ra­cí, vysta­ve­ní daňo­vých dokla­dů, iden­ti­fi­ka­ci Vašich bez­ho­to­vost­ních pla­teb a pro komu­ni­ka­ci s Vámi, tedy veš­ke­ré zákaz­nic­ké admi­nis­tra­ti­vy a rov­něž k mar­ke­tingo­vým úče­lům. Tato data jsou uklá­dá­na v data­bá­zi s přís­ným zabez­pe­če­ním pro­ti zne­u­ži­tí a nejsou posky­to­vá­na tře­tím stranám.

1.2. Pod­le Naří­ze­ní (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupu­jí­cí prá­vo na pří­stup (prá­vo na poskyt­nu­tí sezna­mu zpra­co­vá­va­ných infor­ma­cí o své oso­bě), prá­vo na opra­vu (osob­ních úda­jů, kte­ré mi nahlá­sí­te, že nesou­hla­sí), prá­vo na výmaz (prá­vo být zapo­me­nut, pokud nee­xis­tu­je nad­řa­ze­ný zákon­ný důvod o ucho­vá­ní osob­ních úda­jů déle), prá­vo na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní (např. zne­pří­stup­ně­ní Vámi vybra­ných osob­ních úda­jů nebo dočas­né odstra­ně­ní zve­řej­ně­ných úda­jů z inter­ne­to­vých strá­nek), prá­vo na pře­no­si­tel­nost dat (data obdr­ží­te ve struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném for­má­tu), prá­vo vznést námit­ku (v pří­pa­dě, že nelze vyho­vět Vaše­mu prá­vu na výmaz, může­te vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů pro jiný účel, napří­klad pří­mé­ho mar­ke­tingu nebo pro­fi­lo­vá­ní) a v pří­pa­dě pochyb­nos­tí o dodr­žo­vá­ní povin­nos­tí sou­vi­se­jí­cích se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů obrá­tit se na mne pomo­cí emai­lu na adre­se autorka@radostzecteni.cz nebo na Úřad pro ochra­nu osob­ních údajů.

1.3. V sou­la­du s Naří­ze­ním (EU) 2016/679 (GDPR) zpra­co­vá­vám Vaše data a osob­ní úda­je na zákla­dě opráv­ně­né­ho zájmu správ­cenezbyt­né pro spl­ně­ní smlou­vy nebo nezbyt­né pro spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti pou­ze po mini­mál­ní nut­nou dobu a v co nejmen­ším nut­ném roz­sa­hu vzhle­dem k úče­lu jejich zpra­co­vá­ní, kte­rý mi uklá­da­jí záko­ny (zejmé­na č. 563/1991 Sb., o účet­nic­tví, č. 280/2009 Sb., daňo­vý řád, č. 235/2004 Sb., o dani z při­da­né hod­no­ty a další).

Dále zpra­co­vá­vám Vaše data a osob­ní úda­je na zákla­dě vaše­ho dob­ro­vol­né­ho, účel­né­ho, pro­ka­za­tel­né­ho a infor­mo­va­né­ho sou­hla­su, kte­rý může­te kdy­ko­liv odvo­lat. Pokud svůj sou­hlas s úče­lem zpra­co­vá­ní odvo­lá­te, budou Vaše data bez pro­dle­ní vyřa­ze­na ze zpra­co­vá­ní, pokud je nebu­de nut­né zpra­co­vá­vat z jiných práv­ních důvo­dů (např. nezbyt­ných pro spl­ně­ní smlou­vy nebo pro spl­ně­ní práv­ní povinnosti).

1.4. Uplat­ně­ní prá­va na pří­stup a opra­vu
Na požá­dá­ní Vám pod­le mož­nos­tí obra­tem, písem­ně a v sou­la­du s vaším prá­vem na pře­no­si­tel­nost dat ozná­mím, zda a jaké osob­ní úda­je mám o Vás zazna­me­na­né. Pokud by navzdo­ry mým sna­hám o správ­nost úda­jů a aktu­ál­nost byly zazna­me­ná­ny nespráv­né infor­ma­ce, na požá­dá­ní je opra­vím. Pokud máte otáz­ky týka­jí­cí se zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů, nebo si pře­je­te odvo­lat svůj sou­hlas, kon­tak­tuj­te mně pro­sím obra­tem na autorka@radostzecteni.cz, kde jsem Vám k dis­po­zi­ci nejen v pří­pa­dě žádosti o infor­ma­ce, ale i v pří­pa­dě pod­ně­tů nebo stížností.

1.5. Uplat­ně­ní prá­va na výmaz a ome­ze­ní zpra­co­vá­ní
Chci Vaše úda­je pou­žít k tomu, abych Vás moh­la infor­mo­vat o pro­duk­tech a služ­bách mých nebo mých part­ne­rů, zjis­tit Váš názor na ně, pří­pad­ně při­pra­vo­vat pro vás per­so­na­li­zo­va­né zprá­vy na zákla­dě Vaší reak­ce na mých webech nebo v emai­lech. Účast na tako­vých­to akcích je samo­zřej­mě dobrovolná.

Pokud bys­te s nimi nesou­hla­si­li, máte prá­vo svůj sou­hlas kdy­ko­liv ode­brat a může­te mi to kdy­ko­liv ozná­mit, abych moh­la Vaše úda­je pod­le toho zablo­ko­vat. V pří­pa­dě emai­lo­vé komu­ni­ka­ce se z odbě­ru může­te kdy­ko­liv jed­no­du­še odhlá­sit s pomo­cí odhla­šo­va­cí­ho odka­zu uve­de­né­ho v patič­ce kaž­dé­ho mého emai­lu. V pří­pa­dě SMS ode­slá­ním zprá­vy obsa­hu­jí­cí kon­takt­ní email. Nebo pro­střed­nic­tvím dopi­su zasla­né­ho na jmé­no Len­ka Sam­co­vá, Moči­dlec 42, 364 52 Pšov.

1.6. Auto­ma­tic­ky zís­ka­né osob­ní úda­je
Když navští­ví­te mé webo­vé strán­ky, zazna­me­na­jí mnou pou­ží­va­né webo­vé ser­ve­ry a služ­by stan­dard­ním způ­so­bem infor­ma­ce o zaří­ze­ní, infor­ma­ce z  pro­to­ko­lu, IP adre­su, kte­rá Vám byla při­dě­le­ná posky­to­va­te­lem inter­ne­to­vých slu­žeb, pou­ží­va­ný inter­ne­to­vý pro­hlí­žeč, webo­vou strán­ku, z kte­ré mě navští­ví­te, webo­vé strán­ky, kte­ré u mě navští­ví­te a také datum a dél­ku návštěvy.

Tyto infor­ma­ce jsou pou­ží­vá­ny za úče­lem měře­ní návštěv­nos­ti webu a při­způ­so­be­ní zob­ra­ze­ní webo­vých strá­nek a jsou zpra­co­vá­vá­ny na zákla­dě opráv­ně­né­ho zájmu správ­ce a mohou být zpří­stup­ně­ny dal­ším zpra­co­va­te­lům (např. Goo­gle Analytics).

1.7. Auto­ma­tic­ky zís­ka­né úda­je o cho­vá­ní návštěv­ní­ka na webu a coo­kies
Auto­ma­tic­ké zís­ká­vá­ní a zpra­co­vá­ní úda­jů o cho­vá­ní návštěv­ní­ků webu pro mar­ke­tingo­vé úče­ly (cíle­ní rekla­my) je mož­né pou­ze na zákla­dě Vaše­ho sou­hla­su a je akti­vo­vá­no z Vaše­ho pod­ně­tu, vyjá­d­ře­né­ho aktiv­ním zaškrt­nu­tím mož­nos­ti „Sou­hla­sím“, kte­rá násle­du­je za upo­zor­ně­ním v dol­ní čás­ti webo­vé strán­ky. Úda­je o cho­vá­ní návštěv­ní­ka na webu mohou být zpří­stup­ně­ny dal­ším zpra­co­va­te­lům. Webo­vé strán­ky lze pou­ží­vat i v reži­mu, kte­rý neu­mož­ňu­je zís­ká­vá­ní úda­jů o cho­vá­ní návštěv­ní­ků webu.

Úda­je o Vašem cho­vá­ní se mohou uklá­dat jako malé sou­bo­ry “coo­kies” ve Vašem zaří­ze­ní, usnad­ňu­jí navi­ga­ci a zajiš­ťu­jí vyso­kou míru uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu webo­vé strán­ky. Dále se mohou vyu­ží­vat ke zjiš­tě­ní, zda jste už ze své­ho zaří­ze­ní navští­vi­li mé strán­ky. Do sou­bo­rů coo­kies se neu­klá­da­jí žád­né osob­ní údaje.

Sou­hlas se zís­ká­vá­ním a zpra­co­vá­ním úda­jů pro mar­ke­tingo­vé úče­ly lze vzít kdy­ko­liv zpět, a to pomo­cí změ­ny nasta­ve­ní Vaše­ho inter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če. Pří­pad­ně může­te pou­ží­vá­ní coo­kies také deak­ti­vo­vat pří­mo ve Vašem inter­ne­to­vém prohlížeči.

Sou­hlas udě­lu­je­te na dobu, kte­rá je uve­de­na dále u jed­not­li­vých mar­ke­tingo­vých cookies:

Typ

Název

Účel

Expi­ra­ce

       

Coo­kies tře­tích stran

Goo­gle Analytics

Zís­ká­ní sta­tis­tic­kých informací

Dle nasta­ve­ní pro­hlí­že­če, popř. do odstranění

       

Coo­kies tře­tích stran

Pixel Face­book

Iden­ti­fi­ka­ce v rám­ci reklam­ní sítě spo­leč­nos­ti Face­book, opě­tov­né cíle­ní rekla­my (retar­ge­ting)

180 dnů

1.8. Sdě­le­né osob­ní úda­je
Vaše osob­ní úda­je se zazna­me­na­jí jen teh­dy, když mi je poskyt­ne­te z vlast­ní vůle, napří­klad v rám­ci regis­tra­ce přes webo­vý for­mu­lář, při­hlá­še­ním do anke­ty, vypsá­ní cen nebo vypl­ně­ním objed­náv­ky. Na kaž­dém tako­vém mís­tě je vždy sro­zu­mi­tel­ně uve­de­no, jaké úda­je a za jakým úče­lem je poskytujete.

1.9. Vyslo­ve­ní sou­hla­su se zpra­co­vá­vá­ním osob­ních úda­jů
Pro zís­ká­ní pro­ka­za­tel­né­ho sou­hla­su elek­tro­nic­kou ces­tou vyu­ží­vám tech­no­lo­gii double opt-in. Zna­me­ná to, že na Vaši e‑mailovou adre­su zašlu zprá­vu, ve kte­ré zce­la jas­ně a sro­zu­mi­tel­ně uve­du, za jakým úče­lem osob­ní úda­je posky­tu­je­te (proč), v jakém roz­sa­hu budou zpra­co­vá­vá­ny (k čemu). V pří­pa­dě, že si bude­te přát udě­lit ten­to sou­hlas, klik­ne­te na potvr­zo­va­cí odkaz v této zprá­vě a tím uči­ní­te svůj jed­no­znač­ný pro­jev vůle. V pří­pa­dě, že sou­hlas nepo­skyt­ne­te, budou Vaše data vyřa­ze­na ze zpracování.

1.10. Zpra­co­vá­vá­ní osob­ních údajů

Správ­cem osob­ních úda­jů jsem já osob­ně:
Len­ka Sam­co­vá, se síd­lem Moči­dlec 42, 364 52 Pšov, Čes­ká repub­li­ka, IČ: 08098255, DIČ: CZ8660122669, v evi­den­ci živ­nos­ten­ské­ho rejstří­ku, pří­sluš­ný úřad: Magis­trát měs­ta Kar­lo­vy Vary.

Zpra­co­va­te­lem osob­ních úda­jů jsou (nebo mohou být):
Smart­Sel­ling a.s., Netrou­fal­ky 797/5, 625 00 Brno, Čes­ká repub­li­ka, DIČ: CZ29210372
Face­book Ire­land Ltd, 4 Grand canal squa­re, Dub­lin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Goo­gle Inc., 1600 Amphi­the­a­t­re Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA
Čes­ká poš­ta s.p. a další.

Postou­pe­ní osob­ních úda­jů stát­ním zaří­ze­ním a úřa­dům násle­du­je jen v rám­ci závaz­ných práv­ních před­pi­sů. Moji zaměst­nan­ci, spo­lu­pra­cov­ní­ci, agen­tu­ry, obchod­ní­ci a doda­va­te­lé jsou z mé stra­ny vázá­ni mlčen­li­vos­tí, dis­krét­nos­tí a všich­ni bez výjim­ky pod­lé­ha­jí Naří­ze­ní (EU) 2016/679 (GDPR).

ZBÝVÁ SPLNIT INFORMAČNÍ POVINNOST POUŽÍVANÝCH SLUŽEB

GOOGLE ANALYTICS

Toto je pro­hlá­še­ní pro­vo­zo­va­te­le strá­nek o vyu­ží­vá­ní služ­by Goo­gle Ana­ly­tics v sou­la­du se smluv­ním ujednáním.

Tyto strán­ky pou­ží­va­jí služ­bu Goo­gle Ana­ly­tics, posky­to­va­nou spo­leč­nos­tí Goo­gle, Inc. (dále jen “Goo­gle”). Služ­ba Goo­gle Ana­ly­tics pou­ží­vá sou­bo­rů “coo­kies”, umož­ňu­jí­cí ana­lý­zu způ­so­bu uží­vá­ní této strán­ky její­mi uži­va­te­li. Infor­ma­ce vyge­ne­ro­va­né sou­bo­rem coo­kie o uží­vá­ní strán­ky (včet­ně vaší IP adre­sy) bude spo­leč­nos­tí Goo­gle pře­ne­sen a ulo­žen na ser­ve­rech ve Spo­je­ných státech.

Goo­gle bude uží­vat těch­to infor­ma­cí pro úče­ly vyhod­no­co­vá­ní uží­vá­ní strán­ky a vytvá­ře­ní zpráv o její akti­vi­tě, urče­ných pro její pro­vo­zo­va­te­le, a pro posky­to­vá­ní dal­ších slu­žeb týka­jí­cích se čin­nos­tí na strán­ce a uží­vá­ní inter­ne­tu vůbec. Goo­gle může také poskyt­nout tyto infor­ma­ce tře­tím oso­bám, bude-li to poža­do­vá­no záko­nem nebo budu-li tako­vé­to tře­tí oso­by zpra­co­vá­vat tyto infor­ma­ce pro Google.

Goo­gle nebu­de spo­jo­vat vaší IP adre­su s jaký­mi­ko­li jiný­mi daty, kte­rá má k dis­po­zi­ci. Může­te odmít­nout pou­ží­vá­ní sou­bo­rů coo­kies vol­bou v pří­sluš­ném nasta­ve­ní ve vašem pro­hlí­že­či, avšak uvě­dom­te si, že jestli­že tak uči­ní­te, tak nebu­de­te schop­ni plně vyu­ží­vat veš­ke­ré funk­ce této strán­ky. Pou­ží­vá­ním této strán­ky sou­hla­sí­te se zpra­co­vá­vá­ním úda­jů o vás spo­leč­nos­tí Goo­gle, a to způ­so­bem a k úče­lu sho­ra uvedeným

Zása­dy ochra­ny úda­jů spo­leč­nos­ti Google.