LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Už na první pohled 

osobní a jedinečný čtenářský zážitek

Denně trávím čas s desítkami až stovkami dětí (včetně těch vlastních) a moc dobře vím, jak je těžké zaujmout je v této moderní době knihou. 

 

Jestliže zvažujete koupi této netradiční knížky, je jasné, že je pro Vás z pochopitelných důvodů velmi důležité podporovat u Vašeho dítěte/vnoučete lásku ke čtení

 

Děti, které si čtení oblíbí již v předškolním věku a aktivně ho spolu s rodiči vyhledávají, mají obrovskou výhodu a mnohem lepší startovní pozici do následujících školních let!

 

Byla by VELKÁ ŠKODA nevyužít tohoto času, kdy můžete NEJJEDNODUŠEJI položit základní kámen školního úspěchu.

 

Lesní dobrodružství je v tomto směru trefa do černého, neboť v knize naleznete spojení hned několika silných motivačních prvků, které Vaše dítě nadchnou a inspirují k dalšímu čtení s porozuměním.

 

Malí čtenáři z tohoto dárku bývají naprosto nadšení a vyžadují jeho časté a opětovné čtení.

 

Neobvyklé a moderní je zosobnění knihy, kdy se Vaše dítě stane jejím hlavním hrdinou.

 

 

Při­ro­ze­ně do tex­tu doplníme:

 • růz­né podo­by jeho jména
  (viz obrá­zek — ozna­če­no čer­ve­ně, v kni­ze bude samo­zřej­mě černé), 
 • dále také příjmení, 
 • město/obec,
 • datum naro­ze­ní,
 • rodin­né příslušníky, 
 • domá­cí mazlíčky, 
 • oblí­be­né hračky, 
 • zlo­zvy­ky
 • i doved­nos­ti a klad­né strán­ky Vaše­ho dítěte 
 • a jiné.

 

Dítě se v textu okamžitě pozná, a to nejen díky jeho vložené fotografii.

Druhý a stejně atraktivní prvek v knize je možnost rozhodování o průběhu děje.

 

Lesní dobrodružství je gamebookem, kdy si sám čtenář volí, jak se příběh bude vyvíjet.

 

Na výběr dostane hned několikrát. 

 

Děti se díky tomu nadšeně zaposlouchají/začtou a těší se na další “křižovatku”.

UKÁZKA celé kapitoly zosobněné např. pro Vojtíka Samce

(zvýrazněno červeně) zakončené prvním rozhodováním:

Ke knize obdržíte ZDARMA sešit plný zábavných úkolů a otázek, které můžete využít k povídání si o knize.

LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ:

 • pev­ná šitá vazba,
 • barev­ná ilu­stra­ce na kaž­dé stránce,
 • 8 kapi­tol,
 • 84 stran,
 • mat­ná laminace,
 • veli­kost A5 (cca 21 x 15 cm)

Pro­střed­nic­tvím kni­hy Les­ní dob­ro­druž­ství se hlav­ní posta­va (tedy Vaše dítě) dostá­vá spo­leč­ně s mamin­kou na návště­vu k mat­či­ně kama­rád­ce, kte­rá se svou rodi­nou byd­lí na far­mě v blíz­kos­ti lesa a ryb­ní­ka. Při čet­bě nara­zí čte­nář na tři mís­ta, kde se může roz­hod­nout o tom, jak se děj bude vyví­jet. V kni­ze se skrý­va­jí až čty­ři růz­né dějo­vé linie. Hlav­ní hrdi­na si pro­hléd­ne celou far­mu, v lese z pose­du zahléd­ne muflo­ny, obje­ví zde kou­zel­né les­ní ovo­ce, potká skřít­ka Pod­ko­řín­ka, může se sezná­mit s vod­ní­kem nebo vílou, zasta­vit se na návštěvě u jezevce, potrestat kunu a nebo pozvat skřít­ka, aby mu vyprá­věl na dobrou noc svá dob­ro­druž­ství ze skřítčí ško­ly a nezbed­nos­ti s kama­rá­dem lišáč­kem. Nechy­bí zde nale­ze­ní nové­ho pří­te­le, šťast­ný konec a pře­kva­pi­vá kouzla.

Na výběr nabízíme klasickou tištěnou knihu s tištěným sešitem nebo moderní elektronickou knihu (formát PDF) s elektronickým sešitem k vytisknutí nebo samozřejmě výhodný kompletní balíček, který využijete nejen na cestách.

S veškerou péčí a láskou Vám připravíme:

e‑knihu Lesní dobrodružství 

a sešit plný zábavných úkolů (formát PDF) za 390 Kč

nebo

tištěnou knihu Lesní dobrodružství 

a sešit plný zábavných úkolů za 690 Kč

nebo také

kompletní balíček tištěné knihy a sešitu s jejich elektronickými verzemi za 980 Kč.

„Děku­je­me vel­mi pěk­ně za kni­hu, i když nazý­vat Les­ní dob­ro­druž­ství “pou­ze” kni­hou je dost oše­met­né. Není to oby­čej­ná kni­ha, ale spl­ně­ný sen rodi­čů i dětí. Když jsem pře­čet­la úvod, kde zazně­lo jmé­no mojí dce­ry a infor­ma­ce o ní, z jejích roz­zá­ře­ných očí jsem vědě­la, že je vyhrá­no. Kaž­dý večer se těší­me na čte­ní před spa­ním a vůbec neva­dí, že kni­hu čte­me zno­vu. Díky tomu, že na kon­ci kapi­to­ly se může Anič­ka sama roz­hod­nout, jak bude pří­běh pokra­čo­vat, čte­me stá­le něco tro­chu jiné­ho. Pokud hle­dá­te krás­ný dárek od srd­ce daro­va­ný, je toto správ­ná vol­ba. Není to jen kni­ha se jmé­nem, ale nád­her­ný pří­běh plný infor­ma­cí o dítě­ti, a to kouz­lo v jeho očích, když to čtě­te, je k neza­pla­ce­ní. Děku­ji už za ten krás­ný nápad a ruč­ní zpra­co­vá­ní, je to kni­ha oprav­du od srdce.“ 

(Nela Krau­so­vá z Kada­ně, 15. 9. 2019 na FB)

„Jed­ním slo­vem bom­ba, fakt super děj, napínavý!
Kníž­ku čte­me kaž­dý večer. 😍 Moo­oc děkujeme!“

(Lucie Martín­ko­vá z Osko­řín­ku, 30. 8. 2019)

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165