LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Osobní a jedinečný čtenářský zážitek…

Den­ně trá­vím čas s desít­ka­mi až stov­ka­mi dětí (včet­ně těch vlast­ních) a moc dob­ře vím, jak je těž­ké zaujmout je v této moder­ní době kni­hou.

Jestli­že zva­žu­je­te kou­pi této netra­dič­ní kníž­ky, je jas­né, že je pro Vás z pocho­pi­tel­ných důvo­dů vel­mi důle­ži­té pod­po­ro­vat u Vaše­ho dítěte/vnoučete lás­ku ke čte­ní.

Děti, kte­ré si čte­ní oblí­bí již v před­škol­ním věku a aktiv­ně ho spo­lu s rodi­či vyhle­dá­va­jí, mají obrov­skou výho­du a mno­hem lep­ší star­tov­ní pozi­ci do násle­du­jí­cích škol­ních let!

Byla by vel­ká ško­da nevy­u­žít toho­to času, kdy může­te nej­jed­no­du­še­ji polo­žit základ­ní kámen škol­ní­ho úspě­chu.

Les­ní dob­ro­druž­ství je v tom­to smě­ru tre­fa do čer­né­ho, neboť v kni­ze nalez­ne­te spo­je­ní hned něko­li­ka sil­ných moti­vač­ních prv­ků, kte­ré Vaše dítě nadchnou a inspi­ru­jí k dal­ší­mu čte­ní s porozuměním.

Malí čte­ná­ři z toho­to dár­ku býva­jí napros­to nad­še­ní a vyža­du­jí jeho čas­té a opě­tov­né čtení.

Neob­vyk­lé a moder­ní je zosob­ně­ní kni­hy, kdy se Vaše dítě sta­ne jejím hlav­ním hrdi­nou.

 

Při­ro­ze­ně do tex­tu doplníme:

 • růz­né podo­by jeho jména
  (viz obrá­zek — ozna­če­no čer­ve­ně, v kni­ze bude samo­zřej­mě černé), 
 • dále také příjmení, 
 • město/obec,
 • datum naro­ze­ní,
 • rodin­né příslušníky, 
 • domá­cí mazlíčky, 
 • oblí­be­né hračky, 
 • zlo­zvy­ky
 • i doved­nos­ti a klad­né strán­ky Vaše­ho dítěte 
 • a jiné.

Dítě se v tex­tu oka­mži­tě pozná, a to nejen díky jeho vlo­že­né fotografii.

Dru­hý a stej­ně atrak­tiv­ní prvek v kni­ze je mož­nost roz­ho­do­vá­ní o prů­bě­hu děje.

Les­ní dob­ro­druž­ství je game­boo­kem, kdy si sám čte­nář volí, jak se pří­běh bude vyví­jet.

Na výběr dosta­ne hned něko­li­krát.

Děti se díky tomu nad­še­ně zaposlouchají/začtou a těší se na dal­ší “kři­žo­vat­ku”.

UKÁZKA celé kapi­to­ly zosob­ně­né např. pro Voj­tí­ka Sam­ce (zvý­raz­ně­no čer­ve­ně) zakon­če­né prv­ním rozhodováním:

Ke kni­ze obdr­ží­te ZDARMA sešit plný zábav­ných úko­lů a otá­zek, kte­ré může­te vyu­žít k poví­dá­ní si o knize.

LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ:

 • pev­ná šitá vazba,
 • barev­ná ilu­stra­ce na kaž­dé stránce,
 • 8 kapi­tol,
 • 84 stran,
 • mat­ná laminace,
 • veli­kost A5 (cca 21 x 15 cm)

Pro­střed­nic­tvím kni­hy Les­ní dob­ro­druž­ství se hlav­ní posta­va (tedy Vaše dítě) dostá­vá spo­leč­ně s mamin­kou na návště­vu k mat­či­ně kama­rád­ce, kte­rá se svou rodi­nou byd­lí na far­mě v blíz­kos­ti lesa a ryb­ní­ka. Při čet­bě nara­zí čte­nář na tři mís­ta, kde se může roz­hod­nout o tom, jak se děj bude vyví­jet. V kni­ze se skrý­va­jí až čty­ři růz­né dějo­vé linie. Hlav­ní hrdi­na si pro­hléd­ne celou far­mu, v lese z pose­du zahléd­ne muflo­ny, obje­ví zde kou­zel­né les­ní ovo­ce, potká skřít­ka Pod­ko­řín­ka, může se sezná­mit s vod­ní­kem nebo vílou, zasta­vit se na návštěvě u jezevce, potrestat kunu a nebo pozvat skřít­ka, aby mu vyprá­věl na dobrou noc svá dob­ro­druž­ství ze skřítčí ško­ly a nezbed­nos­ti s kama­rá­dem lišáč­kem. Nechy­bí zde nale­ze­ní nové­ho pří­te­le, šťast­ný konec a pře­kva­pi­vá kouzla.

Na výběr nabí­zí­me kla­sic­kou tiš­tě­nou kni­hu s tiš­tě­ným seši­tem nebo moder­ní elek­tro­nic­kou kni­hu (for­mát PDF) s elek­tro­nic­kým seši­tem k vytisk­nu­tí nebo samo­zřej­mě výhod­ný kom­plet­ní balí­ček, kte­rý vyu­ži­je­te nejen na cestách.

E‑kniha Lesní dobrodružství 
a sešit plný zábavných úkolů (PDF)

Tištěná kniha Lesní dobrodružství 
a sešit plný zábavných úkolů

(poš­tov­né ZDARMA)

LD na web

KOMPLETNÍ BALÍČEK: tištěná kniha
a sešit
 
včetně jejich elektronických verzí

(poš­tov­né ZDARMA) AKCE ‑200Kč
1189Kč 

„Děku­je­me vel­mi pěk­ně za kni­hu, i když nazý­vat Les­ní dob­ro­druž­ství “pou­ze” kni­hou je dost oše­met­né. Není to oby­čej­ná kni­ha, ale spl­ně­ný sen rodi­čů i dětí. Když jsem pře­čet­la úvod, kde zazně­lo jmé­no mojí dce­ry a infor­ma­ce o ní, z jejích roz­zá­ře­ných očí jsem vědě­la, že je vyhrá­no. Kaž­dý večer se těší­me na čte­ní před spa­ním a vůbec neva­dí, že kni­hu čte­me zno­vu. Díky tomu, že na kon­ci kapi­to­ly se může Anič­ka sama roz­hod­nout, jak bude pří­běh pokra­čo­vat, čte­me stá­le něco tro­chu jiné­ho. Pokud hle­dá­te krás­ný dárek od srd­ce daro­va­ný, je toto správ­ná vol­ba. Není to jen kni­ha se jmé­nem, ale nád­her­ný pří­běh plný infor­ma­cí o dítě­ti, a to kouz­lo v jeho očích, když to čtě­te, je k neza­pla­ce­ní. Děku­ji už za ten krás­ný nápad a ruč­ní zpra­co­vá­ní, je to kni­ha oprav­du od srdce.“ 

(Nela Krau­so­vá z Kada­ně, 15. 9. 2019 na FB)

„Jed­ním slo­vem bom­ba, fakt super děj, napínavý!
Kníž­ku čte­me kaž­dý večer. 😍 Moo­oc děkujeme!“

(Lucie Martín­ko­vá z Osko­řín­ku, 30. 8. 2019)

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165