AUTORSKÁ ČTENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Na Vaše přá­ní při­je­du pře­číst žákům úry­vek ze své kni­hy, pro­mít­nu ilu­stra­ce, pro­mlu­vím o vaz­bě knih apod. Pro­gram, ter­mín a pod­mín­ky lze domlu­vit indi­vi­du­ál­ně na tele­fon­ním čís­le: 777 895 165.

VAZBA KNIHY PRAKTICKY

Po domluvě na tele­fon­ním čís­le 777 895 165 při­je­du s žáky Vaší ško­ly napří­klad v rám­ci pra­cov­ních čin­nos­tí, výtvar­né výcho­vy nebo lite­rár­ní výcho­vy usku­teč­nit pev­nou vazbu knihy.

KNIHA JEN PRO VÁS A PŘESNĚ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ

Napí­ši, ilu­stru­ji a svá­žu kni­hu jen pro Vás. 

Tato kni­ha bude naším spo­leč­ným pro­jek­tem na zákla­dě Vašich kon­krét­ních poža­dav­ků a přes­ně dle Vaše­ho přá­ní. Kni­ha tedy nebu­de vytvá­ře­na z již při­pra­ve­né­ho tex­tu, nýbrž vše bude vychá­zet z Vašich pod­kla­dů a nápadů. 

Tak­to indi­vi­du­ál­ně zro­ze­ný text může zavést Vaše dítě do jeho jedi­neč­né­ho svě­ta fan­ta­zie, kde budou plně­na všech­na jeho taj­ná přá­ní, nebo kni­ha může nabíd­nout řeše­ní něja­ké­ho kon­krét­ní­ho pro­blé­mu. Ten­to skvost bude srd­co­vou zále­ži­tos­tí Vaší rodi­ny po celé generace. 

Vše bude zále­žet jen na naší spo­leč­né domluvě. Pro dal­ší infor­ma­ce volej­te na tel. 777 895 165.