Platba

Po dokon­če­ní objed­náv­ky Vámi vybra­né­ho zbo­ží bude­te vyzvá­ni k zapla­ce­ní koneč­né ceny na náš ban­kov­ní účet. Bohu­žel musí­me trvat na plat­bě pře­dem, neboť zbo­ží v naší nabíd­ce je vyrá­bě­no indi­vi­du­ál­ně pou­ze pro Vás a není tedy mož­né, abychom ho v pří­pa­dě jeho nevy­zved­nu­tí pře­ne­cha­li jiné­mu zákazníkovi.

Čís­lo naše­ho účtu je 254108302/0300.

Jako vari­a­bil­ní sym­bol pro plat­bu pou­žij­te pro­sím čís­lo Vaší objednávky.

Jakmi­le bude plat­ba při­psá­na na náš účet, s veš­ke­rou péčí se pus­tí­me do výro­by Vašich knih a dár­ků. Na to nám bude sta­čit maxi­mál­ně deset pra­cov­ních dní.

Doprava

Pro doru­če­ní Vámi vybra­né­ho zbo­ží po jeho peč­li­vém zaba­le­ní vyu­ži­je­me slu­žeb Čes­ké poš­ty. Na Slo­ven­sko posí­lá­me přes Zásil­kov­nu v kom­bi­na­ci se Slo­ven­skou poš­tou (pří­mo na adresu).

V koší­ku si bude­te moci vybrat, zda dáte před­nost doru­če­ní Vaší zásil­ky na poš­tu, nebo si ji nechá­te poslat až k Vám domů.

Cena za doru­če­ní činí v ČR 99 Kč. Za zaslá­ní na Slo­ven­sko zapla­tí­te 5,81 Euro.

Jaké­ko­li pří­pad­né pro­blémy nebo ško­dy způ­so­be­né doprav­cem vyře­ší­me samo­zřej­mě my.

Pře­je­me Vám pří­jem­né vybí­rá­ní z našich osob­ních kní­žek a jiných pro­duk­tů a sli­bu­je­me, že udě­lá­me vše pro to, aby k Vám dopu­to­va­lo zbo­ží v napros­tém pořád­ku a v co nej­krat­ším čase! Těší­me se na spolupráci.