Platba

Po dokon­če­ní objed­náv­ky Vámi vybra­né­ho zbo­ží bude­te vyzvá­ni k zapla­ce­ní koneč­né ceny. Objed­náv­ku je mož­né zapla­tit pla­teb­ní kar­tou, nebo pře­vo­dem hoto­vos­ti na náš účet.

Bohu­žel musí­me trvat na plat­bě pře­dem, neboť zbo­ží v naší nabíd­ce je vyrá­bě­no indi­vi­du­ál­ně pou­ze pro Vás a není tedy mož­né, abychom ho v pří­pa­dě jeho nevy­zved­nu­tí pře­ne­cha­li jiné­mu zákazníkovi.

Čís­lo naše­ho účtu je 254108302/0300.

Jako vari­a­bil­ní sym­bol pro plat­bu pou­žij­te pro­sím čís­lo Vaší objednávky.

Jakmi­le bude plat­ba při­psá­na na náš účet, s veš­ke­rou péčí se pus­tí­me do výro­by Vašich knih a dár­ků. Na to nám bude sta­čit maxi­mál­ně 15 pra­cov­ních dní (ale jis­tě se na své kni­hy může­te těšit dříve).

Doprava

Pro doru­če­ní Vámi vybra­né­ho zbo­ží po jeho peč­li­vém zaba­le­ní vyu­ži­je­me slu­žeb Zásil­kov­ny, nebo Čes­ké poš­ty (dle Vaše­ho výbě­ru). Na Slo­ven­sko posí­lá­me zbo­ží přes Zásilkovnu.

Doru­če­ní pro­střed­nic­tvím Zásil­kov­ny je ZDARMA, za ode­slá­ní zbo­ží pro­střed­nic­tvím Čes­ké poš­ty si účtu­je­me 99Kč.

Jaké­ko­li pří­pad­né pro­blémy nebo ško­dy způ­so­be­né doprav­cem vyře­ší­me samo­zřej­mě my.

Pře­je­me Vám pří­jem­né vybí­rá­ní z našich osob­ních kní­žek a jiných pro­duk­tů a sli­bu­je­me, že udě­lá­me vše pro to, aby k Vám dopu­to­va­lo zbo­ží v napros­tém pořád­ku a v co nej­krat­ším čase! Těší­me se na spolupráci.