ZDARMA

Chce­te inspi­ro­vat Vaše dítě ke čtení?

Vyber­te si ze tří mož­nos­tí, kte­rá Vám bude vyho­vo­vat, nebo je vyu­žij­te pros­tě všechny:

Zís­kej­te pod­po­ru v sou­kro­mé FB sku­pi­ně a načer­pej­te moder­ní tipy, jak inspi­ro­vat děti ke čtení.

Pobav­te se s moder­ní e‑knihou, kte­rou vez­mou na milost i zary­tí mla­dí odpůr­ci knih. 

Pře­čtě­te si spo­leč­ně inter­ak­tiv­ní game­book pro děti (8 — 11 let).

Otes­tuj­te spo­lu s Vaším dítě­tem zábav­nou for­mou, jak jste na tom s Vaši­mi čte­nář­ský­mi doved­nost­mi. K tomu Vám pomů­že vtip­ný pří­běh v podo­bě atrak­tiv­ní­ho PDF (ZDARMA).

(Jis­tě tuší­te, že čte­ní není jen o mecha­nic­kém pře­lous­ká­ní shlu­ku písmenek…)