ZDARMA

Inspirujte své dítě ke čtení a pomozte mu tím k úspěchu ve  studijním, profesním i soukromém životě…

Vyzkou­šej­te prak­tic­kou pří­ruč­ku nebo rov­nou inter­ak­tiv­ní moder­ní mini čte­ní:

Inves­tuj­te spo­leč­ným čte­ním do úspěš­né budouc­nos­ti své­ho dítěte.

Když zařa­dí­te čte­ní se svým dítě­tem do “kaž­do­den­ní­ho živo­ta”, zís­ká nejed­nu výho­du v sou­kro­mé, škol­ní i pro­fes­ní oblas­ti. (Podrob­ně­ji o tom­to téma­tu se může­te dozvě­dět zde na blo­gu.)

Stáh­ně­te si prak­tic­kou pří­ruč­ku Jak, kdy, kde a co číst se svým dítětem…

Pobav­te se s moder­ní e‑knihou, kte­rou vez­mou na milost i mla­dí odpůr­ci knih (8 — 12 let). 

Pře­čtě­te si spo­leč­ně se svým dítě­tem inter­ak­tiv­ní mini game­book a dokaž­te své­mu dítě­ti, že čte­ní může být zábava.