NOVÝ KAMARÁD

Už na první pohled 

osobní a jedinečný čtenářský zážitek

Denně trávím čas s desítkami až stovkami dětí (včetně těch vlastních) a moc dobře vím, jak je těžké zaujmout je v této moderní době knihou. 

 

 

Jestliže zvažujete koupi této netradiční knížky, je jasné, že je pro Vás z pochopitelných důvodů velmi důležité podporovat u Vašeho dítěte/vnoučete lásku ke čtení

 

 

Děti, které si čtení oblíbí a aktivně ho vyhledávají, mají většinou i lepší školní výsledky, na které jim stačí vynaložit menší úsilí, a dokonce mnohdy bez Vaší pomoci!

 

Byla by VELKÁ ŠKODA nepoložit základní kámen školního úspěchu, což čtení bezesporu je.

 

Nový kamarád je v tomto směru trefa do černého, neboť v knize naleznete spojení hned několika silných motivačních prvků, které Vaše dítě nadchnou a inspirují k dalšímu čtení s porozuměním.

 

Mladí čtenáři z tohoto dárku bývají naprosto nadšení a dobrovolně a rádi knihu čtou (i opakovaně).

 

Neobvyklé a moderní je zosobnění knihy, kdy se Vaše dítě stane jejím hlavním hrdinou.

Při­ro­ze­ně do tex­tu doplníme:

 • jeho jmé­no,
 • dále také příjmení,
 • kama­rá­da, s kte­rým pří­běh prožije,
 • město/obec,
 • naro­ze­ni­ny,
 • název ZŠ,
 • oblí­be­ný škol­ní předmět, 
 • oblí­be­nou hračku/věc,
 • oblí­be­nou aktivitu,
 • oblí­be­né jídlo
 • a jiné.

 

Dítě se v textu okamžitě pozná, a to nejen díky jeho vložené fotografii.

Druhý a stejně atraktivní prvek v knize je možnost rozhodování o průběhu děje.

 

Nový kamarád je gamebookem, kdy si sám čtenář volí, jak se příběh bude vyvíjet.

 

Na výběr dostane hned několikrát. 

 

Děti se díky tomu nadšeně začtou a těší se na další “křižovatku”.

UKÁZKA celé kapitoly zosobněné např. pro Vojtíka Samce zakončené prvním rozhodováním:

NOVÝ KAMARÁD:

 • pev­ná šitá vazba,
 • barev­ná ilu­stra­ce na kaž­dé dvojstraně,
 • 16 kapi­tol,
 • 120 stran,
 • mat­ná laminace,
 • veli­kost A5 (cca 21 x 15 cm)

Pro­střed­nic­tvím kni­hy Nový kama­rád se hlav­ní posta­va (tedy Vaše dítě) dostá­vá do ves­nic­ké­ho pro­stře­dí, kam ji při­vá­ží mamin­ka na návště­vu k babič­ce. Při čet­bě nara­zí na sedm míst, kde se může roz­hod­nout o tom, jak se děj bude vyví­jet. V kni­ze se skrý­vá až osm růz­ných dějo­vých linií. Malý čte­nář se ces­tou potý­ká s pro­blé­mem ukra­de­né­ho tele­fo­nu, může obje­vit kou­zel­né zrca­dlo, dosta­ne neče­ka­ný dárek, mož­ná ho zachrá­ní hasi­či, tře­ba si zlo­mí ruku a nebo ho potká mno­ho dal­ší­ho, co pří­běhy skrý­va­jí. Nechy­bí zde věr­né přá­tel­ství, dob­ré kon­ce, ale ani násled­ky čte­ná­řo­vých roz­hod­nu­tí. Hlav­ní posta­va v kni­ze pro­ží­vá radost, napě­tí, oče­ká­vá­ní, smu­tek i strach, čelí nebez­peč­ným situ­a­cím a pro­ka­zu­je svou sta­teč­nost, zod­po­věd­nost a kama­rád­skou povahu.

Na výběr nabízíme klasickou tištěnou knihu nebo moderní elektronickou knihu (formát PDF) nebo samozřejmě výhodný kompletní balíček, který využijete nejen na cestách.

S veškerou péčí a láskou Vám připravíme:

e‑knihu Nový kamarád (formát PDF) za 390 Kč

nebo také

kompletní balíček tištěné knihy s jeho elektronickou verzí za 980 Kč.

Nej­lep­ší osob­ní kni­ha, kte­rou jsem měla mož­nost vidět. Mno­ho osob­ních infor­ma­cí zahr­nu­tých v pří­bě­hu, fot­ka syna a pěk­né kres­by. Nový kama­rád je skvě­lá vol­ba prv­ní kni­hy pro děti, kte­ré již umí číst. Mož­nost roz­hod­nout se o ději je v kni­ze přes­ně to, co syna nadchlo. Roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji! Navíc je to ruč­ní výro­ba a vše je dělá­no osob­ně autor­kou, co víc si přát.”

(Jar­mi­la Nováč­ko­vá z Cho­mu­to­va, 29. 9. 2019 na FB)

„Doma máme obě kni­hy, Les­ní dob­ro­druž­ství i Nový kama­rád, a 8letá dce­ra je z nich nad­še­ná, pře­čet­la si je již něko­li­krát. Kníž­ka­mi se pochlu­bi­la také ve tří­dě, kde měly vel­ký úspěch. Tyto osob­ní kni­hy jsou krás­ně a kva­lit­ně zpra­co­va­né, se spous­tou barev­ných obráz­ků  a pou­ta­vým pří­bě­hem. Urči­tě je to výbor­ný pro­stře­dek k roz­vo­ji dět­ské­ho čte­nář­ství. Dce­ři jsme též objed­na­li zápis­ník s její foto­gra­fií na titul­ní stra­ně, už si do něj pil­ně zapi­su­je prázd­ni­no­vé zážitky.“

(Zuza­na Chlád­ko­vá z Kláš­ter­ce nad Ohří, 20. 7. 2019 na e‑mail)

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165