NOVÝ KAMARÁD

osobní a jedinečný čtenářský zážitek

Denně trávím čas s desítkami až stovkami dětí (včetně těch vlastních) a moc dobře vím, jak je těžké zaujmout je v této moderní době knihou. 

 

 

Jestliže zvažujete koupi této netradiční knížky, je jasné, že je pro Vás z pochopitelných důvodů velmi důležité podporovat u Vašeho dítěte/vnoučete lásku ke čtení

 

 

Děti, které si čtení oblíbí a aktivně ho vyhledávají, mají většinou i lepší školní výsledky, na které jim stačí vynaložit menší úsilí, a dokonce mnohdy bez Vaší pomoci!

 

Byla by VELKÁ ŠKODA nepoložit základní kámen školního úspěchu, což čtení bezesporu je.

 

Nový kamarád je v tomto směru trefa do černého, neboť v knize naleznete spojení hned několika silných motivačních prvků, které Vaše dítě nadchnou a inspirují k dalšímu čtení s porozuměním.

 

Mladí čtenáři (8 — 12 letí) z tohoto dárku bývají naprosto nadšení a dobrovolně a rádi knihu čtou (i opakovaně).

 

Neobvyklé a moderní je zosobnění knihy, kdy se Vaše dítě stane jejím hlavním hrdinou.

Při­ro­ze­ně do tex­tu doplníme:

 • jeho jmé­no,
 • dále také příjmení,
 • kama­rá­da, s kte­rým pří­běh prožije,
 • město/obec,
 • naro­ze­ni­ny,
 • název ZŠ,
 • oblí­be­ný škol­ní předmět, 
 • oblí­be­nou hračku/věc,
 • oblí­be­nou aktivitu,
 • oblí­be­né jídlo
 • a jiné.

 

Dítě se v textu okamžitě pozná, a to nejen díky jeho vložené fotografii.

Druhý a stejně atraktivní prvek v knize je možnost rozhodování o průběhu děje.

 

Nový kamarád je gamebookem, kdy si sám čtenář volí, jak se příběh bude vyvíjet.

 

Na výběr dostane hned několikrát. 

 

Děti se díky tomu nadšeně začtou a těší se na další “křižovatku”.

UKÁZKA celé kapitoly zosobněné např. pro Vojtíka Samce zakončené prvním rozhodováním:

NOVÝ KAMARÁD:

 • pev­ná šitá vazba,
 • barev­ná ilu­stra­ce na kaž­dé dvojstraně,
 • 16 kapi­tol,
 • 120 stran,
 • mat­ná laminace,
 • veli­kost A5 (cca 21 x 15 cm)

Pro­střed­nic­tvím kni­hy Nový kama­rád se hlav­ní posta­va (tedy Vaše dítě) dostá­vá do ves­nic­ké­ho pro­stře­dí, kam ji při­vá­ží mamin­ka na návště­vu k babič­ce. Při čet­bě nara­zí na sedm míst, kde se může roz­hod­nout o tom, jak se děj bude vyví­jet. V kni­ze se skrý­vá až osm růz­ných dějo­vých linií. Malý čte­nář se ces­tou potý­ká s pro­blé­mem ukra­de­né­ho tele­fo­nu, může obje­vit kou­zel­né zrca­dlo, dosta­ne neče­ka­ný dárek, mož­ná ho zachrá­ní hasi­či, tře­ba si zlo­mí ruku a nebo ho potká mno­ho dal­ší­ho, co pří­běhy skrý­va­jí. Nechy­bí zde věr­né přá­tel­ství, dob­ré kon­ce, ale ani násled­ky čte­ná­řo­vých roz­hod­nu­tí. Hlav­ní posta­va v kni­ze pro­ží­vá radost, napě­tí, oče­ká­vá­ní, smu­tek i strach, čelí nebez­peč­ným situ­a­cím a pro­ka­zu­je svou sta­teč­nost, zod­po­věd­nost a kama­rád­skou povahu.

Na výběr nabízíme klasickou tištěnou knihu nebo moderní elektronickou knihu (formát PDF) nebo samozřejmě výhodný kompletní balíček, který využijete nejen na cestách, ale pro mnohé mladé čtenáře je elektronická verze zpočátku atraktivnější.

Nej­lep­ší osob­ní kni­ha, kte­rou jsem měla mož­nost vidět. Mno­ho osob­ních infor­ma­cí zahr­nu­tých v pří­bě­hu, fot­ka syna a pěk­né kres­by. Nový kama­rád je skvě­lá vol­ba prv­ní kni­hy pro děti, kte­ré již umí číst. Mož­nost roz­hod­nout se o ději je v kni­ze přes­ně to, co syna nadchlo. Roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji! Navíc je to ruč­ní výro­ba a vše je dělá­no osob­ně autor­kou, co víc si přát.”

(Jar­mi­la Nováč­ko­vá z Cho­mu­to­va, 29. 9. 2019 na FB)

„Doma máme obě kni­hy, Les­ní dob­ro­druž­ství i Nový kama­rád, a 8letá dce­ra je z nich nad­še­ná, pře­čet­la si je již něko­li­krát. Kníž­ka­mi se pochlu­bi­la také ve tří­dě, kde měly vel­ký úspěch. Tyto osob­ní kni­hy jsou krás­ně a kva­lit­ně zpra­co­va­né, se spous­tou barev­ných obráz­ků  a pou­ta­vým pří­bě­hem. Urči­tě je to výbor­ný pro­stře­dek k roz­vo­ji dět­ské­ho čte­nář­ství. Dce­ři jsme též objed­na­li zápis­ník s její foto­gra­fií na titul­ní stra­ně, už si do něj pil­ně zapi­su­je prázd­ni­no­vé zážitky.“

(Zuza­na Chlád­ko­vá z Kláš­ter­ce nad Ohří, 20. 7. 2019 na e‑mail)

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165