LENKA SAMCOVÁ

 

mat­ka dvou dětí,

autor­ka a ilu­strá­tor­ka game­boo­ků a osob­ních knih pro děti, 

lek­tor­ka čte­nář­ské gra­mot­nos­ti a kniž­ní vazby, 

uči­tel­ka

Jak můžeme ovlivnit u dětí jejich školní úspěch?

Je opravdu nemožné změnit negativnípostoj dítěte ke čtení?

Čím můžeme obohatit dětskému vášnivému čtenáři jeho tradiční knižní repertoár?

 

Pokud Vám někdy vyvstá­va­ly na mys­li tyto nebo jiné dal­ší otáz­ky sou­vi­se­jí­cí s dět­ským čte­nář­stvím a škol­ním úspě­chem, pak Vás mož­ná zaujme násle­du­jí­cí pří­běh a tře­ba v něm nalez­ne­te inspi­ra­ci prá­vě pro sebe a své dítě…

 

Dnes, po letech, se tomu směju.

Mla­dá, skvě­le teo­re­tic­ky vyba­ve­ná absol­vent­ka peda­go­gic­ké fakul­ty s širo­kým úsmě­vem na tvá­ři, horou knih v náru­čí a plná ide­á­lů a oče­ká­vá­ní vstu­pu­je lehce nejis­tým kro­kem do škol­ní budovy…

 

V tu dobu vůbec netu­ší, jak je naiv­ní, když si před­sta­vu­je, jak s dět­mi na dru­hém stup­ni ZŠ vypi­lu­je náš krás­ný čes­ký jazyk. Nepři­pouš­tí neú­spěch a usi­lov­ně pra­cu­je na tom, co je jejím posláním.

 

Nedlou­ho poté za dveř­mi zmí­ně­né­ho ústa­vu dosta­ne obrov­skou fac­ku. Fac­ku, kte­rá bolí víc než ta fyzic­ká. Ránu, kte­rá navždy změ­ní nejen její život, ale může pozi­tiv­ně ovliv­nit i ten Váš a obzvláš­tě Vaše­ho dítě­te

 

Tato uči­tel­ka den za dnem svá­dí vnitř­ní boj s vlast­ní rezig­na­cí. Nechce, pros­tě odmí­tá při­jmout i přes mno­hé názo­ry zku­še­něj­ších kole­gů, že děti se tu gra­ma­ti­ku nena­u­čí.

 

Záko­ni­tě násle­du­je jedi­né, a to vyčer­pá­ní, pocit mar­nos­ti a strach, aby se její děti, kte­ré v budouc­nu chce sama při­vést na svět, nepo­tý­ka­ly se stej­ným pro­blé­mem jako žáci, již se prá­vě sna­ží učit.

 

Její vnitř­ní hlas ji neu­stá­le vybí­zí: „No tak, peda­gož­ko, mys­li, pře­mýš­lej! Co mají spo­leč­né­ho děti, kte­ré s češ­ti­nou tako­vý pro­past­ný pro­blém nema­jí?“ Ona mu odpo­ví­dá: „Umí lépe komu­ni­ko­vat a mnoh­dy jsou lep­ší než ostat­ní i v jiných před­mě­tech…“ Ale jak je to mož­né? Kde je ten klíč k úspě­chu?

 

Odpo­věď záhy nalez­la ve vyu­čo­vá­ní literatury.

Tyto děti čas­tě­ji čtou! A co je nej­dů­le­ži­těj­ší, pře­čte­né­mu tex­tu rozu­mí, chá­pou jeho hlav­ní myš­len­ky, ori­en­tu­jí se v něm a umí s ním pracovat…

 

Dovol­te, abych se před­sta­vi­la, jme­nu­ji se Len­ka Sam­co­vá a toto uvě­do­mě­ní mi pomoh­lo najít pri­o­ri­tu v mém peda­go­gic­kém půso­be­ní. Myš­len­ka, že exis­tu­je řeše­ní mě uklid­ni­la, že moje vlast­ní budou­cí děti mají vel­kou šan­ci uspět, a to nejen ve ško­le, ale i v mezi­lid­ských vzta­zích, na pra­cov­ním trhu a násled­ně i v budou­cím povo­lá­ní.

 

Na prv­ní rodi­čov­ské dovo­le­né jsem se zamě­ři­la na stu­di­um čte­nář­ské gra­mot­nos­ti a zača­la pře­mýš­let nad ces­tou čte­ná­ře a jeho návy­cích. Nej­vět­ší úska­lí jsem spat­řo­va­la v inspi­ra­ci ke čte­ní.

 

Zlom při­šel během dru­hé rodi­čov­ské dovo­le­né, když jsem ze všech moti­vač­ních metod vybra­la dvě netra­dič­ní a záro­veň pod­le mě ty nej­ú­spěš­něj­ší a spo­ji­la je do jed­né, napros­to uni­kát­ní, kte­rou, jak jsem si již ově­ři­la, děti úpl­ně zbož­ňu­jí

 

A tak s obrov­ským úsi­lím, ale hlav­ně neko­neč­ným nad­še­ním vzni­kl uni­kát­ní pro­jekt Radost ze čte­ní, na nějž jsem nesmír­ně pyšná.

 

Meto­dy Radost ze čte­ní pomá­ha­jí dětem stát se nad­še­ným čte­ná­řem, poro­zu­mět pří­bě­hu, hle­dat v něm klí­čo­vé infor­ma­ce, ori­en­to­vat se v tex­tu a prak­tic­ky s ním pracovat.

 

Do podo­by, jak se s ním může­te sezná­mit dnes, ho ladím už pět let a zúro­či­la jsem v něm 18 let inten­ziv­ní­ho stu­dia včet­ně 11 let peda­go­gic­ké pra­xe. Přes to všech­no mám pocit, že je to tepr­ve začátek…

 

Má prá­ce tím­to zda­le­ka nekon­čí, dal­ší tvor­bou jsem napros­to pohl­ce­na, pro­to se může­te těšit na návo­dy, jak vytvo­řit pev­né zákla­dy váš­ni­vé­ho čte­nář­ství a jak vybu­do­vat u svých dětí vhod­né čte­nář­ské návy­ky. Před­lo­žím Vám netra­dič­ní inspi­ra­ci, pomo­cí kte­ré může­te v dětech vzbu­dit zájem o čte­ní. V nepo­sled­ní řadě Vám poskyt­nu prak­tic­ká cvi­če­ní zamě­řu­jí­cí se na prá­ci s textem.

 

Věřím, že se shod­ne­me, že chce­me pro naše děti to nej­lep­ší. Když je moti­vu­je­me ke čte­ní, dává­me jim tím klíč a šan­ci k jejich budou­cí­mu úspě­chu. A nejen to…