fbpx

Smluvní strany

Prodávající

Mgr. Lenka Samcová, místo podnikání: Močidlec 42, Pšov 364 52

Tel.: +420 777 895 165,  E-mail: autorka@radostzecteni.cz

Bankovní spojení: 254108302/0300, IČO: 08098255

Kupující

Osoba, která uzavře prostřednictvím webových stránek www.radostzecteni.cz, elektronickou poštou na adrese objednavky@radostzecteni.cz, osobně nebo telefonicky objednávku.

Smlouva

Smlouvu uzavírají smluvní strany tak, že kupující přijme návrh k uzavření smlouvy na webových stránkách tím, že požadované zboží nebo službu vloží do košíku a následně dokončí objednávku. Dále pak smlouvu uzavírají smluvní strany tak, že kupující s konkrétním požadavkem o uzavření smlouvy kontaktuje prodávajícího prostřednictvím telefonického rozhovoru, e-mailu nebo osobně a na uzavření smlouvy se obě strany dohodnou. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat prodávající nebo pracovník prodávajícího (osobně, po telefonu nebo při emailové objednávce). Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit výběr zboží a jeho parametry, možnosti dopravy a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Uzavření smlouvy prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována na dobu dle příslušných právních předpisů, a to za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů  probíhá jednak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a také v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

Prodávající (správce osobních údajů) zpracovává tyto osobní údaje:

Z důvodu zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů zpracovává správce fakturační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa), a to po dobu 10 let.

Z důvodu plnění smlouvy zpracovává správce údaje potřebné pro vytvoření produktu (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, fotografie a všechny další specifické údaje uvedené v objednávce) a údaje o kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon, bankovní spojení), a to po dobu 2 let.

Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovává správce na základě případného souhlasu návštěvníka webových stránek poskytnuté údaje (jméno, příjmení, e-mail), a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Svobodně udělit souhlas může návštěvník na www.radostzecteni.cz vyplněním osobních údajů v příslušné nabídce se zasíláním obchodních sdělení.

Pro marketingový účel (konkrétně zveřejnění hodnocení produktů a služeb na webových stránkách www.radostzecteni.cz)  zpracovává správce na základě souhlasu kupujícího údaje o kupujícím (jméno, příjmení, bydliště – pouze město/obec), a to po dobu 5 let od zaslání hodnocení produktu nebo služby. Kupující uděluje souhlas zasláním hodnocení produktu nebo služby prostřednictvím e-mailu, SMS nebo Facebooku.

Zasílání obchodních sdělení a zveřejnění hodnocení produktu nebo služby lze kdykoliv odhlásit následujícími způsoby:
– prostřednictvím emailu na emailovou adresu: informace@radostzecteni.cz
– prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: Lenka Samcová, Močidlec 42, Pšov 364 52
– prostřednictvím odhlašovacího linku umístěného na konci každého emailu s obchodními informacemi.

Pro optimalizaci webových stránek zpracovává správce osobní údaje technického charakteru (IP adresa, typ operačního systému a prohlížeče), a to po dobu 1 měsíce.

Zpracovatelé

Zpracování osobních údajů pro správce mohou provádět i spolupracovníci, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a proškoleni o bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých zpracovatelských operací, které nemůže správce zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů:
Česká pošta, s.p., aplikace Google Analytics, aplikace Jetpack.

Práva kupujícího

Podle zákona o ochraně osobních údajů má kupující právo:
– požadovat po správci informaci, které osobní údaje zpracovává,
– požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Platba a doručení zboží

Prodávající předá zboží dopravci nebo připraví k odběru v místě svého podnikání nejpozději do 10 pracovních dnů od zaplacení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží (daňový doklad) odešle prodávající kupujícímu bezodkladně od doby přijetí platby za zboží, nejpozději však do dvou pracovních dnů od připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

Ceník dopravy najdete zde.

Kupující je povinen při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (zejména poškození přepravního obalu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (zásilka je neúplná nebo poškozená). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu informace@radostzecteni.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do dvou týdnů po uzavření smlouvy bez udání důvodu a zboží vrátit za předpokladu, že je zboží způsobilé k vrácení. Vzhledem k tomu, že prodávající vyrábí zboží výhradně dle specifikace kupujícího, je právo kupujícího na zrušení smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku vyloučeno.

Zákonná odpovědnost prodávajícího za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (má vady, není kompletní, neodpovídá jeho množství, vlastnosti, popsaný účel užití či neodpovídá jiným zákonným a smluvním parametrům), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může tedy u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží požadavek na:
– uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (podle svého požadavku), a není-li takový postup možný
– přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.
Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle povahy vady požadovat:
– u vady odstranitelné – bezplatnou opravu (odstranění vady); právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti lze požadovat jen, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
– u vady neodstranitelné – lze požadovat výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může kupující požadovat i slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nepřiměřeného zacházení, mechanickým a chemickým poškozením, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí nebo nedodržením návodu k použití.

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání, nebo doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží, rozhodnout o jeho reklamaci. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do doby, kdy si kupující věc opětovně převzal. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.

Prodávající se zavazuje kupujícího informovat o stavu vyřízení reklamace podle jeho požadavku e‑mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

Prodávající odmítá odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. U výrobků, kde je využíván digitální tisk a jedná o práci s různými materiály, prodávající upozorňuje na to, že se nejedná o klasické fotografie, a proto nelze i přes kvalitně provedenou techniku tisku umožňující velmi dobré výsledky, zabránit rozdílům v barvě a struktuře snímku či obrázku ve srovnání s originálem na fotopapíru nebo v digitální podobě. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou výrazně znečištěné, nejedná-li se o znečistění obvyklé.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Autorská práva

Kupující prohlašuje, že je majitelem autorských práv všech dokumentů, které předává prodávajícímu ke zpracování. Kupující nese zodpovědnost za případné škody způsobené porušením autorských práv.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání obchodního názvu a firemního loga prodávajícího.

Nevyzvednuté zboží

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající skartoval nevyzvednuté zboží po uplynutí 60 dnů od expedice zboží kupujícímu.

Doplňující informace

Ceny zboží a služeb uváděné na webových stránkách jsou konečné. Kupující přijímá zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody dopravy. V případě osobního odběru v Močidleci není samozřejmě poštovné účtováno.

Prodávající není plátcem DPH.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

Kupující učiněním objednávky prostřednictvím webových stránek www.radostzecteni.cz potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném v momentě odeslání objednávky.

Objednávat zboží je možné prostřednictvím webových stránek www.radostzecteni.cz, elektronickou poštou na adrese objednavky@radostzecteni.cz, osobně nebo telefonicky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23. 6. 2019