OBCHODNÍ PODMÍNKY

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ

 

KDO JSEM A KDE MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT:

 

Pro­dá­va­jí­cím je Mgr. Len­ka Sam­co­vá, IČ: 08098255, DIČ CZ8660122669
se síd­lem Moči­dlec 42, Pšov, 364 52, Čes­ká republika,
vede­ný v evi­den­ci živ­nos­ten­ské­ho rejstří­ku, pří­sluš­ný úřad: Magis­trát měs­ta Kar­lo­vy Vary.

 

Kon­tak­to­vat mně můžete:

Pro on-line komu­ni­ka­ci na emai­lo­vé adre­se: autorka@radostzecteni.cz

Pro vyři­zo­vá­ní rekla­ma­ce na emai­lo­vé adre­se: autorka@radostzecteni.cz

Dále v pří­pa­dě potře­by mě může­te kon­tak­to­vat na adre­se: Moči­dlec 42, Pšov, 364 52, Čes­ká republika

Tele­fo­nic­ky na čís­le (+420) 777 895 165

 

JAK OBCHODUJI:

Jsem pod­ni­ka­tel, kte­rý mimo jiné nabí­zí s pou­ži­tím pro­střed­ků komu­ni­ka­ce na dál­ku, tj. inter­ne­tu, růz­né infor­mač­ní pro­duk­ty a služ­by (onli­ne vzdě­lá­va­cí pro­gra­my, webi­ná­ře, semi­ná­ře, kni­hy) v oblas­tech vzdě­lá­vá­ní a osob­ní­ho roz­vo­je. Více infor­ma­cí o mých pro­duk­tech a služ­bách se dozví­te v čás­ti PRODUKTY/SLUŽBY.

Veš­ke­ré smluv­ní vzta­hy s Vámi uza­ví­rám v sou­la­du s Práv­ním řádem ČR, práv­ní vzta­hy vyslo­ve­ně neu­pra­ve­né smlou­vou a obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi se řídí občan­ským záko­ní­kem a záko­nem o ochra­ně spo­tře­bi­te­le v plat­ném znění.

Smlou­vy pro Čes­kou repub­li­ku a Slo­ven­sko jsou uza­ví­rá­ny v čes­kém jazy­ce, pro ostat­ní země v angličtině.

Smlou­vu s Vámi uza­ví­rám pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho roz­hra­ní Vámi vybra­né­ho produktu/služby (www.radostzecteni.cz). Webo­vým roz­hra­ním jste veden jed­not­li­vý­mi kro­ky k objed­ná­ní pro­duk­tu či služ­by a máte mož­nost si zada­ná data a úda­je před podá­ním objed­náv­ky zkon­t­ro­lo­vat a opravit.

Pro­dej­ní for­mu­lář vždy obsa­hu­je infor­ma­ce o Vás, objed­ná­va­ném pro­duk­tu či služ­bě, ceně včet­ně uve­de­ní daní a poplat­ků, způ­so­bu úhra­dy kup­ní ceny, úda­je o poža­do­va­ném způ­so­bu doru­če­ní a infor­ma­ce o nákla­dech spo­je­ných s dodá­ním pro­duk­tu či poskyt­nu­té služ­by. U on-line pro­duk­tů nákla­dy na dodá­ní neú­čtu­ji. Nákla­dy vznik­lé kupu­jí­cí­mu při pou­ži­tí komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku v sou­vis­los­ti s uza­vře­ním kup­ní smlou­vy (nákla­dy na inter­ne­to­vé při­po­je­ní, nákla­dy na tele­fon­ní hovo­ry) si hra­dí kupu­jí­cí sám, při­čemž tyto se neli­ší od základ­ní sazby.

Smlou­va s Vámi je uza­vře­na ode­slá­ním Vaší objed­náv­ky (niko­liv až po potvr­ze­ní objed­náv­ky). Ode­slá­ním objed­náv­ky stvr­zu­je­te, že sou­hla­sí­te s pou­ži­tím pro­střed­ků komu­ni­ka­ce na dál­ku při uza­ví­rá­ní smlou­vy, že jste byl pře­dem infor­mo­ván o všech nále­ži­tos­tech smlou­vy, že jste se sezná­mil s obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi, kte­ré jsou nedíl­nou sou­čás­tí kup­ní smlou­vy a že s nimi sou­hla­sí­te. Úda­je uve­de­né Vámi o Vás v objed­náv­ce pova­žu­ji za správné.

Důraz­ně dbám na ochra­nu Vašich sou­kro­mých úda­jů a chtě­la bych, abys­te se při návštěvě mých inter­ne­to­vých strá­nek cíti­li dob­ře. Ochra­na Vaše­ho sou­kro­mí při zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je pro mě důle­ži­tou zále­ži­tos­tí. Osob­ní úda­je, kte­ré jsou zís­ká­vá­ny během návštěvy mých webo­vých strá­nek, zpra­co­vá­vám v sou­la­du s Naří­ze­ní (EU) 2016/679 (GDPR) o ochra­ně osob­ních úda­jů – blí­že čl. 10 OP. Neu­stá­le vylep­šu­ji tech­nic­ká a orga­ni­zač­ní bez­peč­nost­ní opat­ře­ní tak, abych chrá­ni­la u mě vede­né úda­je pro­ti mani­pu­la­ci, ztrá­tě, zni­če­ní a zása­hu nepo­vo­la­ných osob.

 

MÉ PRODUKTY A SLUŽBY:

Ozna­če­ní pro­duk­tu (zbo­ží) nebo služ­by a popis jejich hlav­ních vlast­nos­tí jsou vždy spe­ci­fi­ko­va­né na vybra­ném webo­vém roz­hra­ní (www.radostzecteni.cz). Ráda bych Vás upo­zor­ni­la, že mé pro­duk­ty (onli­ne vzdě­lá­va­cí pro­gra­my, webi­ná­ře, kni­hy) pod­lé­ha­jí ochra­ně dle autor­ské­ho prá­va. Jaké­ko­liv jejich šíře­ní nebo posky­to­vá­ní tře­tím oso­bám bez sou­hla­su auto­ra je zakázáno.

Všech­ny mé pro­duk­ty a služ­by, kte­ré slou­ží pro vzdě­lá­va­cí a infor­mač­ní úče­ly jsou pou­ze návo­dy a dopo­ru­če­ní, nejsem jak­ko­liv odpo­věd­ná za Váš úspěch či neú­spěch při jejich apli­ka­ci v pra­xi, neboť ten je závis­lý na celé řadě dal­ších fak­to­rů, kte­ré nemo­hu ovliv­nit, jako např. Vašich doved­nos­tí, mož­nos­tí, zna­los­tí, schop­nos­tí, obě­ta­vos­ti, situ­a­ce na trhu, obchod­ních zna­los­tí apod. Infor­ma­ce obsa­že­né v těch­to pro­duk­tech nemo­hou nahra­dit ani indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ci kva­li­fi­ko­va­né­ho odbor­ní­ka. Blí­že čl. 9 OP.

 

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ:

Cena pro­duk­tu nebo služ­by včet­ně všech poplat­ků je vždy uve­de­na na webo­vém roz­hra­ní u kon­krét­ní­ho pro­duk­tu či služ­by. Cena je vždy uve­de­na na pro­dej­ním for­mu­lá­ři.  Způ­sob plat­by je uve­den v čl. 3 OP, nákla­dy spo­je­né s dodá­ním jsou uve­de­ny v čl. 4 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ: 

Pod­mín­ky, lhů­tu a postup pro uplat­ně­ní zákon­né­ho prá­va na odstou­pe­ní od smlou­vy jsou upra­ve­ny v čl. 6 OP.

Úda­je o prá­vech vzni­ka­jí­cí z vad­né­ho plně­ní a pod­mín­ky pro uplat­ňo­vá­ní, včet­ně infor­ma­cí o nákla­dech spo­tře­bi­te­le spo­je­ných s navrá­ce­ním zbo­ží v sou­vis­los­ti s odstou­pe­ním od smlou­vy nalez­ne­te v čl. 6 a čl. 7 OP.

Samo­zřej­mě si může­te stáh­nout for­mu­lář odstou­pe­ní od smlou­vy nebo rekla­ma­ce.

 

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ:

Pro­to­že mi zále­ží na Vaší spo­ko­je­nos­ti s mými pro­duk­ty, posky­tu­ji u vybra­ných pro­duk­tů zákaz­ní­kům garan­ci vrá­ce­ní peněz ve lhů­tě do 30 dnů od jejich zakou­pe­ní pro pří­pad, že s pro­duk­tem nebu­de­te spo­ko­je­ni. Bliž­ší pod­mín­ky pro uplat­ně­ní jsou v čl. 8 OP.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ:

Pokud mezi pro­dá­va­jí­cím a spo­tře­bi­te­lem dojde ke spo­tře­bi­tel­ské­mu spo­ru, má spo­tře­bi­tel prá­vo na jeho mimosoud­ní řeše­ní. Sub­jek­tem mimosoud­ní­ho řeše­ní pod­le § 20e záko­na č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­te­le, je Čes­ká obchod­ní inspek­ce. Veš­ke­ré podrob­nos­ti k mimosoud­ní­mu řeše­ní jsou uve­de­ny na strán­kách Čes­ké obchod­ní inspek­ce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr/. Více se dozví­te v čl. 12 OP.

 

PODROBNOSTI NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Len­ka Samcová
IČ 08098255
pro pro­dej pro­duk­tů a slu­žeb s pou­ži­tím internetu

Obsah

 1. Obec­ná ustanovení
 2. Objed­náv­ka a Uza­vře­ní kup­ní smlouvy
 3. Cena, způ­sob úhrady
 4. Doda­cí podmínky
 5. Zabez­pe­če­ní, ochra­na autor­ských práv
 6. Odstou­pe­ní od smlouvy
 7. Prá­va z vad­né­ho plně­ní, reklamace
 8. Garan­ce vrá­ce­ní peněz
 9. Vylou­če­ní odpo­věd­nos­ti za Váš úspěch či neúspěch
 10. Ochra­na osob­ních údajů
 11. Zvlášt­ní usta­no­ve­ní – pra­vi­dla pro vybra­né produkty
  Splát­ko­vý prodej
  Živé akce-semináře
 12. Závě­reč­ná ustanovení

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky (dále jen „Pod­mín­ky“) pla­tí pro pro­dej pro­duk­tů a slu­žeb pro­dá­va­jí­cí­ho, kte­rým je fyzic­ká oso­ba Len­ka Sam­co­vá, se síd­lem Moči­dlec 42, Pšov 364 52, Čes­ká repub­li­ka, IČ: 08098255, v evi­den­ci živ­nos­ten­ské­ho rejstří­ku, pří­sluš­ný úřad: Magis­trát měs­ta Kar­lo­vy Vary, uza­vře­ných s kupu­jí­cím pro­střed­nic­tvím pro­střed­ků komu­ni­ka­ce na dál­ku přes roz­hra­ní webo­vých strá­nek prodávajícího.

1.2. Pod­mín­ky blí­že vyme­zu­jí a upřes­ňu­jí prá­va a povin­nos­ti pro­dá­va­jí­cí­ho a kupu­jí­cí­ho (dále také „zákaz­ník“ či „účast­ník“).

1.3. Usta­no­ve­ní obchod­ních pod­mí­nek jsou nedíl­nou sou­čás­tí kup­ní smlou­vy.

1.4. Je-li smluv­ní stra­nou spo­tře­bi­tel (jiná oso­ba, než pod­ni­ka­tel, kte­rý činí objed­náv­ku v rám­ci své pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti), řídí se vzta­hy neu­pra­ve­né obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi také občan­ským záko­ní­kem (č. 89/2012 Sb.) a záko­nem o ochra­ně spo­tře­bi­te­le (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchod­ní pod­mín­ky jsou uve­de­ny na webo­vých strán­kách pro­dá­va­jí­cí­ho a pla­tí pro pro­dej pro­duk­tů a slu­žeb pro­dá­va­jí­cí­ho na webo­vých stránkách:

www.radostzecteni.cz

 

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Ozna­če­ní pro­duk­tu (zbo­ží nebo služ­by), popis jeho hlav­ních vlast­nos­tí a cena, je uve­de­no na vybra­ném webo­vém roz­hra­ní pro­dá­va­jí­cí­ho. Cena je dále vždy uve­de­na i na objed­náv­ko­vém for­mu­lá­ři. Nabíd­ka pro­de­je zůstá­vá v plat­nos­ti po dobu, kdy je zob­ra­zo­vá­na na webo­vém rozhraní.

2.2 Pro­dej­ní for­mu­lář obsa­hu­je vždy infor­ma­ce o zákaz­ní­ko­vi, objed­ná­va­ném pro­duk­tu, zbo­ží nebo služ­bě, ceně včet­ně uve­de­ní poplat­ků, způ­so­bu úhra­dy kup­ní ceny, úda­je o poža­do­va­ném způ­so­bu doru­če­ní a infor­ma­ce o nákla­dech spo­je­ných s dodá­ním pro­duk­tu či poskyt­nu­té služ­by. U on-line pro­duk­tů nákla­dy na dodá­ní účto­vá­ny nejsou. Nákla­dy vznik­lé zákaz­ní­ko­vi při pou­ži­tí komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku v sou­vis­los­ti s uza­vře­ním kup­ní smlou­vy (nákla­dy na inter­ne­to­vé při­po­je­ní, nákla­dy na tele­fon­ní hovo­ry) si hra­dí zákaz­ník sám, při­čemž tyto se neli­ší od základ­ní sazby.

2.3. Smluv­ní vztah mezi pro­dá­va­jí­cím a zákaz­ní­kem vzni­ká ode­slá­ním objed­náv­ky (niko­liv až po potvr­ze­ní objed­náv­ky). Objed­náv­ku podá zákaz­ník klik­nu­tím na tla­čít­ko „Potvr­dit nákup“. Od toho­to momen­tu vzni­ka­jí mezi ním a pro­dá­va­jí­cím vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti, jež jsou vyme­ze­ny kup­ní smlou­vou a těmi­to obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi. Podá­ním objed­náv­ky zákaz­ník stvr­zu­je, že se sezná­mil s těmi­to obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi a že s nimi sou­hla­sí. Pod­mín­kou plat­né elek­tro­nic­ké objed­náv­ky je vypl­ně­ní všech pře­de­psa­ných úda­jů a nále­ži­tos­tí uve­de­ných v pro­dej­ním for­mu­lá­ři.

2.4. Infor­ma­ce o jed­not­li­vých tech­nic­kých kro­cích vedou­cí k uza­vře­ní smlou­vy jsou patr­né z pro­ce­su objed­ná­vá­ní a zákaz­ník má mož­nost před vlast­ním ode­slá­ním objed­náv­ky ji zkon­t­ro­lo­vat a pří­pad­ně opra­vit. Úda­je uve­de­né v objed­náv­ce jsou pro­dá­va­jí­cím pova­žo­vá­ny za správné.

2.5. Zákaz­ník sou­hla­sí s pou­ži­tím pro­střed­ků komu­ni­ka­ce na dál­ku při uza­ví­rá­ní smlouvy.

2.6. Smlou­va je uza­ví­rá­na v čes­kém jazy­ce. Smlou­va, resp. pří­sluš­ný daňo­vá fak­tu­ra, bude ulo­žen v elek­tro­nic­kém archi­vu pro­dá­va­jí­cí­ho po dobu 10 let od její­ho uza­vře­ní za úče­lem její­ho úspěš­né­ho spl­ně­ní a není pří­stup­ná tře­tím nezú­čast­ně­ným stranám.

2.7. Pro­dá­va­jí­cí je povi­nen poskyt­nout či dodat produkt/zboží/službu, kte­ré si zákaz­ník objed­nal a zákaz­ník se zava­zu­je produkt/zboží/službu pře­vzít a zapla­tit pro­dá­va­jí­cí­mu kup­ní cenu. Povin­nos­ti dodat produkt/zboží/službu je pro­dá­va­jí­cí zba­ven v pří­pa­dě vypro­dá­ní zásob, o čemž bude zákaz­ník informován.

2.8. Vlast­nic­ké nebo uží­va­cí prá­vo k produktům/zboží pře­chá­zí na zákaz­ní­ka zapla­ce­ním kup­ní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákaz­ník je sro­zu­měn s tím, že pro řád­né uží­vá­ní onli­ne vzdě­lá­va­cích pro­duk­tů, webi­ná­řů a kon­zul­ta­cí je tře­ba z jeho stra­ny spl­nit tech­nic­ké poža­dav­ky a mít aktu­a­li­zo­va­ný soft­ware. V pří­pa­dě pou­ži­tí jiné­ho než vyža­do­va­né­ho soft­ware, nebo při pou­ži­tí poža­do­va­né­ho, ale neak­tu­a­li­zo­va­né­ho soft­wa­ru (např. inter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če) může být ome­ze­na funkcionalita.

 

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

CENA

3.1. Cena pro­duk­tů, zbo­ží a slu­žeb je uve­de­na na vybra­ném webo­vém roz­hra­ní pro­dá­va­jí­cí­ho. Cena je vždy uve­de­na i na pro­dej­ním formuláři.

3.2. U vybra­ných pro­duk­tů pro­dá­va­jí­cí­ho (fyzic­ké zbo­ží kni­hy, výrob­ky) je zákaz­ník spo­leč­ně s cenou povi­nen zapla­tit i nákla­dy spo­je­né s jeho bale­ním a dodá­ním. Cena za bale­ní a dodá­ní je vždy uve­de­na na pro­dej­ním for­mu­lá­ři, je-li pro­dá­va­jí­cím účtována.

3.3. Pro­dá­va­jí­cí vysta­ví ohled­ně pla­teb pro­vá­dě­ných na zákla­dě smlou­vy zákaz­ní­ko­vi fak­tu­ru, kte­rá slou­ží jako doklad o zakou­pe­ní pro­duk­tu, zbo­ží či služby.
Pro­dá­va­jí­cí není plát­cem daně z při­da­né hod­no­ty (DPH).

MĚNA

3.4. Pro­dá­va­jí­cí při­jí­má plat­by v měně CZK a v někte­rých pří­pa­dech EUR. Pokud je mož­né při­jmout plat­bu v růz­ných měnách, tak měnu, ve kte­ré bude plat­ba pro­ve­de­na, si vybí­rá zákaz­ník v pro­dej­ním for­mu­lá­ři. Po změ­ně vol­by stá­tu v pro­dej­ním for­mu­lá­ři se zob­ra­zí cena ve vybra­né měně pří­mo na pro­dej­ním formuláři.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.5. Cenu produktu/zboží a pří­pad­né nákla­dy spo­je­né s dodá­ním zbo­ží hra­dí zákaz­ník bez­ho­to­vost­ně způ­so­bem a na účet zvo­le­ný v pro­dej­ním for­mu­lá­ři. Pro vybra­né pro­duk­ty je nabí­ze­na mož­nost úhra­dy v hoto­vos­ti při odbě­ru v mís­tě síd­la doda­va­te­le, nebo v mís­tě pořá­dá­ní akce a pla­tí, pou­ze pokud je tato mož­nost uve­de­na na pro­dej­ním formuláři.

3.6. Pro bez­ho­to­vost­ní plat­by jsou pla­teb­ní meto­dy napo­je­ny na pla­teb­ní brá­nu spo­leč­nos­ti Stri­pe, kte­rá posky­tu­je zabez­pe­če­nou tech­no­lo­gii při­jí­má­ní pla­teb­ních karet a onli­ne ban­kov­ních pře­vo­dů. Čís­la pla­teb­ních karet a hes­la k elek­tro­nic­ké­mu ban­kov­nic­tví jsou zadá­vá­na pomo­cí zabez­pe­če­né­ho a důvě­ry­hod­né­ho kaná­lu spo­leč­nos­ti Stripe.

Vyu­žít může­te těch­to mož­nos­tí plateb:

 • onli­ne pla­teb­ní kar­tou VISA, VISA elek­tron, Mas­ter­Ca­rd, Maestro
 • ban­kov­ním pře­vo­dem na zákla­dě faktury

Plat­ba je jed­no­rá­zo­vá. Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je prá­vo u vybra­ných pro­duk­tů umož­nit zákaz­ní­ko­vi splát­ko­vý pro­dej. Pod­mín­ky splát­ko­vé­ho pro­de­je jsou uve­de­ny v čl. 11 VOP.

3.7. Zákaz­ník je povi­nen uhra­dit cenu spo­leč­ně s uve­de­ním správ­né­ho vari­a­bil­ní­ho sym­bo­lu plat­by, jinak pro­dá­va­jí­cí nebu­de scho­pen plat­bu iden­ti­fi­ko­vat a poskyt­nout včas poža­do­va­né plnění.

3.8. Kup­ní cena je splat­ná do 14 dnů od uza­vře­ní smlou­vy (od data vysta­ve­ní fak­tu­ry), není-li uve­de­no jinak, záva­zek zákaz­ní­ka uhra­dit cenu za produkt/zboží či služ­bu je spl­něn oka­mži­kem při­psá­ní pří­sluš­né část­ky na účet prodávajícího.

3.9. V pří­pa­dě pro­dle­ní s úhra­dou jaké­ko­liv část­ky (kup­ní ceny), kte­rou je zákaz­ník povi­nen zapla­tit, se zákaz­ník zava­zu­je zapla­tit pro­dá­va­jí­cí­mu úrok z pro­dle­ní ve výši 0,1% z dluž­né část­ky za kaž­dý den pro­dle­ní, maxi­mál­ně však do výše kup­ní ceny produktu/zboží/služby.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U onli­ne vzdě­lá­va­cích pro­duk­tů se dodá­ním rozu­mí zaslá­ní pří­stu­po­vých úda­jů ze stra­ny pro­dej­ce na emai­lo­vou adre­su zákaz­ní­ka uve­de­nou v pro­dej­ním for­mu­lá­ři, pří­pad­ně zaslá­ním odka­zu URL adresy.

4.2. Akti­vač­ní a pří­stu­po­vé úda­je poskyt­ne pro­dá­va­jí­cí zákaz­ní­ko­vi až po zapla­ce­ní celé kup­ní ceny, a to nej­poz­dě­ji do pěti dnů, není-li uve­de­no jinak.

4.3. V pří­pa­dě fyzic­ké­ho zbo­ží (knih, zbo­ží, dár­ko­vých před­mě­tů, apod.) pro­dá­va­jí­cí dodá­vá a doru­ču­je objed­na­né zbo­ží pro­střed­nic­tvím Čes­ké poš­ty nebo Zásil­kov­ny, v co nej­krat­ším ter­mí­nu, obvykle do 10 ‑15 pra­cov­ních dnů od obdr­že­ní plat­by. Mís­to dodá­ní je sta­no­ve­no na zákla­dě pro­dej­ní­ho for­mu­lá­ře zákaz­ní­ka. Za spl­ně­ní dodáv­ky se pova­žu­je dodá­ní před­mě­tu na adre­su uve­de­nou v pro­dej­ním formuláři.

4.4. Kupu­jí­cí je povi­nen zbo­ží doru­če­né for­mou poš­tov­ní zásil­ky pře­vzít. V pří­pa­dě, že kupu­jí­cí bez­dů­vod­ně odmít­ne pře­vzít zbo­ží doru­čo­va­né zásil­kou, nebo v pří­pa­dě že si kupu­jí­cí zásil­ku, kte­rá byla ulo­že­na u doru­čo­va­te­le, nevy­zved­ne, je kupu­jí­cí povi­nen uhra­dit doda­va­te­li nákla­dy na opě­tov­né doru­če­ní, pokud o něj požá­dá. Kupu­jí­cí je povi­nen při dodá­ní pře­kon­t­ro­lo­vat spo­lu s doprav­cem stav zásil­ky (zejmé­na poško­ze­ní pře­prav­ní­ho oba­lu). Kupu­jí­cí je opráv­něn odmít­nout pře­vze­tí zásil­ky, kte­rá není ve sho­dě s kup­ní smlou­vou (zásil­ka je neú­pl­ná nebo poško­ze­ná). Pokud tak­to poško­ze­nou zásil­ku kupu­jí­cí od pře­prav­ce pře­vez­me, je nezbyt­né poško­ze­ní popsat v pře­dá­va­cím pro­to­ko­lu pře­prav­ce. Neú­pl­nou nebo poško­ze­nou zásil­ku je nut­no nepro­dle­ně ozná­mit e‑mailem na adre­su informace@radostzecteni.cz, sepsat s doprav­cem škod­ní pro­to­kol a ten­to bez zby­teč­né­ho odkla­du zaslat e‑mailem, nebo poš­tou pro­dá­va­jí­cí­mu. Doda­teč­ná rekla­ma­ce neú­pl­nos­ti nebo vněj­ší­ho poško­ze­ní zásil­ky nezba­vu­je kupu­jí­cí­ho prá­va věc rekla­mo­vat, dává však pro­dá­va­jí­cí­mu mož­nost pro­ká­zat, že se nejed­ná o roz­por s kup­ní smlou­vou. Kupu­jí­cí sou­hla­sí s tím, aby pro­dá­va­jí­cí skar­to­val nevy­zved­nu­té zbo­ží po uply­nu­tí 60 dnů od expe­di­ce zbo­ží kupujícímu.

4.5. V pří­pa­dě onli­ne kon­zul­ta­ce nabíd­ne pro­dá­va­jí­cí zákaz­ní­ko­vi mini­mál­ně dva ter­mí­ny pro onli­ne kon­zul­ta­ci v co nej­krat­ším ter­mí­nu, obvykle do 5–20 pra­cov­ních dnů od obdr­že­ní plat­by. Zákaz­ník je povi­nen jeden z nabíd­nu­tých ter­mí­nů při­jmout. Zákaz­ní­ko­vi je umož­ně­no dohod­nout se s pro­dá­va­jí­cím maxi­mál­ně 1x na odlo­že­ní ter­mí­nu, vždy nej­poz­dě­ji do 48 hodin před dohod­nu­tým ter­mí­nem.  Za spl­ně­ní dodáv­ky se pova­žu­je také nena­vá­zá­ní komu­ni­ka­ce se zákaz­ní­kem z důvo­du na stra­ně zákazníka.

4.6. V pří­pa­dě osob­ní kon­zul­ta­ce s uve­de­ním mís­ta kon­zul­ta­ce nabíd­ne pro­dá­va­jí­cí zákaz­ní­ko­vi mini­mál­ně dva ter­mí­ny pro kon­zul­ta­ci v co nej­krat­ším ter­mí­nu, obvykle do 5–20 pra­cov­ních dnů od obdr­že­ní plat­by. Zákaz­ník je povi­nen jeden z nabíd­nu­tých ter­mí­nů při­jmout. Zákaz­ní­ko­vi je umož­ně­no dohod­nout se s pro­dá­va­jí­cím maxi­mál­ně 1x na odlo­že­ní ter­mí­nu, vždy nej­poz­dě­ji do 48 hodin před dohod­nu­tým ter­mí­nem.  Za spl­ně­ní dodáv­ky se pova­žu­je také nedo­sta­ve­ní zákaz­ní­ka do dohod­nu­té­ho mís­ta konzultace.

 

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Pří­stu­po­vé úda­je k onli­ne pro­duk­tům či na pří­sluš­nou URL adre­su jsou urče­ny pou­ze pro osob­ní potře­bu zákaz­ní­ka. Pří­stup k uži­va­tel­ské­mu účtu je zabez­pe­čen uži­va­tel­ským jmé­nem a hes­lem. Zákaz­ník je povi­nen zacho­vá­vat mlčen­li­vost ohled­ně infor­ma­cí nezbyt­ných k pří­stu­pu do jeho uži­va­tel­ské­ho účtu k onli­ne pro­duk­tu či poskyt­nu­té URL adre­se. Pro­dá­va­jí­cí nene­se žád­nou odpo­věd­nost za zne­u­ži­tí uži­va­tel­ské­ho jmé­na a hes­la tře­tí osobou.

5.2. Pro­duk­ty, kte­ré pro­dá­va­jí­cí pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho roz­hra­ní pro­dá­vá (onli­ne vzdě­lá­va­cí pro­gra­my, webi­ná­ře, semi­ná­ře, pre­zen­ta­ce, kni­hy) včet­ně jejich nápl­ně, pod­lé­ha­jí práv­ní ochra­ně dle autor­ské­ho prá­va. Je zaká­zá­no jejich jaké­ko­li šíře­ní nebo posky­to­vá­ní tře­tím oso­bám bez sou­hla­su auto­ra! Opráv­ně­ní k výko­nu prá­va autor­ské dílo uži­tím může být zákaz­ní­ko­vi poskyt­nu­to jen na zákla­dě licenč­ní smlou­vy. Zákaz­ník odpo­ví­dá pro­dá­va­jí­cí­mu za újmu, kte­rou poru­še­ním práv na ochra­nu autor­ské­ho díla způsobí.

5.3. Kupu­jí­cí pro­hla­šu­je, že je maji­te­lem autor­ských práv všech doku­men­tů, kte­ré pře­dá­vá pro­dá­va­jí­cí­mu ke zpra­co­vá­ní. Kupu­jí­cí nese zod­po­věd­nost za pří­pad­né ško­dy způ­so­be­né poru­še­ním autor­ských práv.

5.4. Kupu­jí­cí si je vědom, že mu kou­pí pro­duk­tů, kte­ré jsou v obchod­ní nabíd­ce pro­dá­va­jí­cí­ho, nevzni­ka­jí žád­ná prá­va na pou­ží­vá­ní obchod­ní­ho názvu a firem­ní­ho loga prodávajícího.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstou­pe­ní od smlou­vy ze stra­ny spotřebitele

Je-li kupu­jí­cí spo­tře­bi­te­lem, má prá­vo v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 1829 odst. 1 občan­ské­ho záko­ní­ku prá­vo odstou­pit od smlou­vy ve lhů­tě čtr­nác­ti dnů od převzetí/dodání pro­duk­tu, zbo­ží, a to bez udá­ní důvo­du a jaké­ko­liv sank­ce. Toto prá­vo neslou­ží jako způ­sob řeše­ní rekla­ma­ce zboží.

Roz­hod­ne­te-li se pro odstou­pe­ní v této lhů­tě, pro­sím Vás o dodr­že­ní níže uve­de­ných podmínek:

 • Nej­poz­dě­ji 14. den po pře­vze­tí produktu/zboží musí být pro­dá­va­jí­cí­mu ode­slán pro­jev vůle o odstou­pe­ní od smlouvy.
 • For­mu­lář pro odstou­pe­ní od smlou­vy ke sta­že­ní ZDE.
 • Ode­šle­te for­mu­lář pro­sím emai­lem na autorka@radostzecteni.cz spo­lu s uve­de­ním čís­la objed­náv­ky, jmé­na a data nákupu.
 • fyzic­ké pro­duk­ty (neper­so­na­li­zo­va­né kni­hy, neper­so­na­li­zo­va­né dár­ko­vé před­mě­ty apod.) doruč­te zpět na vlast­ní náklad na adre­su Len­ka Sam­co­vá, Moči­dlec 42, 364 52 Pšov, Čes­ká repub­li­ka a tonej­poz­dě­ji do 14 dnů od odstou­pe­ní od smlou­vy.
 • fyzic­ké pro­duk­ty (neper­so­na­li­zo­va­né kni­hy, neper­so­na­li­zo­va­né dár­ko­vé před­mě­ty apod.), kte­ré bude­te ode­sí­lat v rám­ci toho­to odstou­pe­ní, dopo­ru­ču­ji vra­cet v původ­ním nepo­ru­še­ném oba­lu,zbo­ží by nemě­lo nést znám­ky pou­ži­tí, mělo by být nepo­ško­ze­né, kom­plet­ní a s kopií dokla­du o kou­pi. Nepo­sí­lej­te zbo­ží na dobírku.
 • Upo­zor­ňu­ji, že dle usta­no­ve­ní § 1837 občan­ské­ho záko­ní­ku nelzemimo jiné odstou­pit od kup­ní smlou­vy na dodá­ní digi­tál­ní­ho obsa­hu, nebyl-li dodán na hmot­ném nosi­či či u smluv o posky­to­vá­ní slu­žeb. Vzhle­dem k tomu, že pro­dá­va­jí­cí vyrá­bí také zbo­ží dle spe­ci­fi­ka­ce kupu­jí­cí­ho, je prá­vo kupu­jí­cí­ho na zru­še­ní smlou­vy uza­vře­né při pou­ži­tí pro­střed­ků komu­ni­ka­ce na dál­ku vyloučeno.
 • Pení­ze za produkt/službu Vám budou vrá­ce­ny stej­ným způ­so­bem, jako byly obdr­že­ny a to do 14 dnůod odstou­pe­ní od smlou­vy. Pro­dá­va­jí­cí není povi­nen zákaz­ní­ku vrá­tit při­ja­té peněž­ní pro­střed­ky dří­ve, než mu zákaz­ník pře­dá zbo­ží nebo pro­ká­že, že zbo­ží pro­dá­va­jí­cí­mu ode­slal a potvr­dí při­je­tí oprav­né fak­tu­ry.
 • V pří­pa­dě odstou­pe­ní zákaz­ní­ka od smlou­vy na onli­ne vzdě­lá­va­cí pro­dukt je pro­dá­va­jí­cí opráv­něn nepro­dle­ně po doru­če­ní odstou­pe­ní zákaz­ní­ko­vi deak­ti­vo­vat a zne­mož­nit pří­stup do člen­ské sek­ce programu.
 • Vzhle­dem k tomu, že pro­dá­va­jí­cí vyrá­bí také zbo­ží dle spe­ci­fi­ka­ce kupu­jí­cí­ho, je prá­vo kupu­jí­cí­ho na zru­še­ní smlou­vy uza­vře­né při pou­ži­tí pro­střed­ků komu­ni­ka­ce na dál­ku dle § 53 odst. 8 písm. c), občan­ské­ho záko­ní­ku č. 40/1964 Sb. U toho­to zbo­ží vyloučeno.

6.2. Odstou­pe­ní od smlou­vy ze stra­ny prodávajícího

Pro­dá­va­jí­cí je opráv­něn od kup­ní smlou­vy odstou­pit bez zby­teč­né­ho odkla­du, pokud zjis­tí, že dru­há stra­na poru­ši­la smlou­vu pod­stat­ným způ­so­bem. Pro úče­ly této smlou­vy se za pod­stat­né poru­še­ní této smlou­vy považuje:

 • pro­dle­ní zákaz­ní­ka s úhra­dou kup­ní ceny nebo díl­čí úhra­dy (splát­ky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • poru­še­ní povin­nos­tí na ochra­nu autor­ské­ho prá­va (čl. 5 OP) ze stra­ny zákazníka.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran ohled­ně odpo­věd­nos­ti pro­dá­va­jí­cí­ho za vady, tj. práv z vad­né­ho plně­ní, se řídí pří­sluš­ný­mi obec­ně závaz­ný­mi před­pi­sy (zejmé­na usta­no­ve­ní­mi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občan­ské­ho zákoníku).

7.2. Pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá zákaz­ní­ko­vi, že zbo­ží při pře­vze­tí nemá vady. V pří­pa­dě, že věc při pře­vze­tí není ve sho­dě s kup­ní smlou­vou, má zákaz­ník prá­vo na to, aby pro­dá­va­jí­cí bez­plat­ně a bez zby­teč­né­ho odkla­du produkt/zboží uve­dl do sta­vu odpo­ví­da­jí­cí­ho kup­ní smlouvě.

7.3. Vad­né plně­ní uplat­ňu­je zákaz­ník bez zby­teč­né­ho odkla­du u pro­dá­va­jí­cí­ho, nej­poz­dě­ji však do dvou let od pře­vze­tí zboží.

7.4. Pro rekla­ma­ci mě pro­sím kon­tak­tuj­te emai­lem na adre­se autorka@radostzecteni.cz. Sou­čás­tí rekla­ma­ce by mělo být při­lo­že­ní kopie dokla­du o kou­pi a popis záva­dy, vzor rekla­mač­ní­ho for­mu­lá­ře nalez­ne­te ZDE. O způ­so­bu vyří­ze­ní rekla­ma­ce bude­te infor­mo­vá­ni emailem.

7.5. Zákaz­ník může poža­do­vat bez­plat­né odstra­ně­ní vady, při­mě­ře­nou sle­vu z ceny a není-li to pova­ze vady neú­měr­né (zejmé­na nelze-li vadu odstra­nit bez zby­teč­né­ho odkla­du), lze uplat­nit poža­da­vek na dodá­ní nové věci bez vad. Není-li opra­va nebo výmě­na mož­ná, na zákla­dě odstou­pe­ní od smlou­vy může zákaz­ník poža­do­vat vrá­ce­ní kup­ní ceny v plné výši.

7.6. Rekla­ma­ce bude vyří­ze­na bez zby­teč­né­ho odkla­du, nej­poz­dě­ji do 30 dnů ode dne uplat­ně­ní rekla­ma­ce, pokud se pro­dá­va­jí­cí se zákaz­ní­kem nedo­hod­ne na del­ší lhůtě.

7.7. Pro­dá­va­jí­cí není povi­nen náro­ku zákaz­ní­ka vyho­vět, pokud pro­ká­že, že ten­to před pře­vze­tím o vadě zbo­ží věděl nebo ji sám způ­so­bil. Pro­dá­va­jí­cí neod­po­ví­dá za vady vznik­lé v důsled­ku běž­né­ho opo­tře­be­ní nebo nedo­dr­že­ní návo­du k pou­ži­tí. Pro­dá­va­jí­cí odmí­tá odpo­věd­nost za to, že bar­vy na foto­gra­fi­ích budou sto­pro­cent­ně sou­hla­sit s doda­ný­mi sou­bo­ry. U výrob­ků, kde je vyu­ží­ván digi­tál­ní tisk a jed­ná o prá­ci s růz­ný­mi mate­ri­á­ly, pro­dá­va­jí­cí upo­zor­ňu­je na to, že se nejed­ná o kla­sic­ké foto­gra­fie, a pro­to nelze i přes kva­lit­ně pro­ve­de­nou tech­ni­ku tis­ku umož­ňu­jí­cí vel­mi dob­ré výsled­ky, zabrá­nit roz­dí­lům v bar­vě a struk­tu­ře sním­ku či obráz­ku ve srov­ná­ní s ori­gi­ná­lem na foto­pa­pí­ru nebo v digi­tál­ní podo­bě. Tyto odchyl­ky v bar­vě a struk­tu­ře nejsou pova­žo­vá­ny za záva­dy a neo­prav­ňu­jí k reklamaci.

Rov­něž pro­dá­va­jí­cí neod­po­ví­dá za záva­dy, kte­ré mohou vznik­nout zákaz­ní­ku díky poma­lé­mu inter­ne­to­vé­mu při­po­je­ní kupu­jí­cí­ho, neak­tu­a­li­zo­va­né­mu inter­ne­to­vé­mu pro­hlí­že­či či nena­in­sta­lo­va­né­mu povin­né­mu soft­wa­ru pro spuš­tě­ní webi­ná­ře či onli­ne pro­duk­tu, kte­ré není scho­pen ovliv­nit. On-line vzdě­lá­va­cí pro­duk­ty a webi­ná­ře obsa­hu­jí pou­ze návo­dy a dopo­ru­če­ní, pro­dá­va­jí­cí rov­něž neod­po­ví­dá za úspěch či neú­spěch zákaz­ní­ka při apli­ka­ci v praxi.

 

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Pro­to­že mi veli­ce zále­ží na Vaší spo­ko­je­nos­ti s naši­mi pro­duk­ty, posky­tu­ji Vám u vybra­ných pro­duk­tů (onli­ne vzdě­lá­va­cí pro­gra­my a webi­ná­ře) mož­nost do 30 dnů od zakou­pe­ní, tj. zaslá­ní pří­stu­po­vé­ho odka­zu či URL adre­sy na vámi uve­de­nou emai­lo­vou adre­su, odstou­pit od smlou­vy s garan­cí vrá­ce­ní peněz pro pří­pad, že s pro­duk­tem nebu­de­te spo­ko­je­ni či zjis­tí­te, že zakou­pe­ný tré­nink či pro­gram není pro vás vhod­ný. Zda je garan­ce u kon­krét­ní­ho pro­duk­tu posky­to­vá­na, je uve­de­no na webo­vých strán­kách vámi vybra­né­ho produktu.

8.2. Odstou­pe­ní od smlou­vy v pří­pa­dě nespo­ko­je­nos­ti zašle­te elek­tro­nic­kou for­mou na autorka@radostzecteni.cz s pro­hlá­še­ním, že od smlou­vy odstu­pu­je­te a s při­lo­že­ním kopie faktury/daňového dokla­du a data nákupu.

8.3. Pení­ze Vám budou vrá­ce­ny stej­ným způ­so­bem, jako byly obdr­že­ny, a to do 30 dnů od doru­če­ní emai­lu s odstou­pe­ním od smlou­vy a zasla­né­ho potvr­ze­ní o při­je­tí oprav­né­ho daňo­vé­ho dokla­du na mou emai­lo­vou adre­su. Po obdr­že­ní žádosti dojde auto­ma­tic­ky k deak­ti­va­ci Vaše­ho pří­stu­pu k produktu.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všech­ny mé pro­duk­ty a služ­by, kte­ré slou­ží pro vzdě­lá­va­cí a infor­mač­ní úče­ly v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní, men­to­rin­gu, osob­nost­ní­ho a duchov­ní­ho roz­vo­je jsou pou­ze návo­dy a dopo­ru­če­ní, nejsem jak­ko­liv odpo­věd­ná za Váš úspěch či neú­spěch při jejich apli­ka­ci v pra­xi. Po celou dobu trvá­ní on-line pro­duk­tu nebo služ­by jste plně své­práv­ní a plně zod­po­věd­ní za své jed­ná­ní, cho­vá­ní a své roz­ho­do­vá­ní. Váš úspěch je závis­lý na řadě dal­ších fak­to­rů, kte­ré nemo­hu ovliv­nit, jako např. Vašich doved­nos­tí, mož­nos­tí, zna­los­tí, schop­nos­tí, obě­ta­vos­ti, Vaše­ho roz­hod­nu­tí, situ­a­ce na trhu, obchod­ních zna­los­tí, zdra­vot­ní­ho sta­vu apod.

9.2. V pří­pa­dě vzdě­lá­va­cích pro­duk­tů nebo slu­žeb v oblas­ti osob­nost­ní­ho a duchov­ní­ho roz­vo­je bych Vás ráda upo­zor­ni­la na fakt, že v jejich prů­bě­hu může­te být vysta­ve­ni fyzic­ké­mu, psy­chic­ké­mu či emo­ci­o­nál­ní­mu zatí­že­ní, a je plně na Vaší zod­po­věd­nos­ti a roz­hod­nu­tí, zda navr­ho­va­ná cvi­če­ní nebo úko­ly pod­stou­pí­te či niko­liv. Účast v pro­gra­mech nebo vyu­ži­tí slu­žeb v oblas­ti osob­nost­ní­ho a duchov­ní­ho roz­vo­je je urče­na zdra­vým své­byt­ným lidem, kte­ří mají zájem o osob­ní růst a kte­ří netr­pí žád­nou dušev­ní či men­tál­ní poruchou.

9.3. Ráda bych Vás upo­zor­ni­la, že infor­ma­ce obsa­že­né v mých pro­duk­tech nemo­hou nahra­dit indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ci kva­li­fi­ko­va­né­ho odbor­ní­ka. Rov­něž nemo­hou nahra­dit odbor­nou nebo lékař­skou pomoc a péči. Pro­duk­ty mohou obsa­ho­vat infor­ma­ce o pro­duk­tech a služ­bách tře­tích osob a i tyto infor­ma­ce jsou pou­ze dopo­ru­če­ním a vyjá­d­ře­ním mého názo­ru k dané problematice.

9.4. Onli­ne a výu­ko­vé pro­duk­ty posky­tu­ji „tak, jak jsou“ bez jakých­ko­li záruk, ať vyjá­d­ře­ných nebo mlč­ky před­po­klá­da­ných, mimo jiné včet­ně před­po­klá­da­né záru­ky obcho­do­va­tel­nos­ti a vhod­nos­ti pro urči­tý účel. I přes veš­ke­ré úsi­lí, kte­ré tvor­bě těch­to pro­duk­tů věnu­ji, neza­ru­ču­ji, že funk­ce, kte­ré jsou v pro­duk­tu pre­zen­to­vá­ny, budou dostup­né ve vaší ver­zi pří­sluš­né­ho soft­wa­ru, že tyto funk­ce uspo­ko­jí vaše poža­dav­ky, a ani neza­ru­ču­ji nepře­ru­šo­va­nou či bez­po­ru­cho­vou funkč­nost zmi­ňo­va­né­ho software.

9.5. Doži­vot­ní záru­ka pří­stu­pu k pro­duk­tu, pokud je posky­to­vá­na, trvá po dobu život­nos­ti tech­nic­ké­ho pro­střed­ku, na kte­rém je pro­dukt ulo­žen. V pří­pa­dě onli­ne pro­duk­tů po dobu exis­ten­ce kon­krét­ních webo­vých strá­nek produktu.

9.6. Nepři­jí­mám žád­nou odpo­věd­nost ani závaz­ky za přes­nost, obsah, úpl­nost, legál­nost, dostup­nost nebo spo­leh­li­vost infor­ma­cí a nástro­jů, kte­ré posky­tu­ji na mých strán­kách a nene­su odpo­věd­nost za jaké­ko­liv ztrá­ty nebo poško­ze­ní jaké­ko­liv pova­hy (pří­mé, nepří­mé, vyplý­va­jí­cí nebo jiné), ať už ve vzta­hu ke smlou­vě, pře­či­nu nebo jiným způ­so­bem, kte­ré mohou vznik­nout jako výsle­dek vaše­ho pou­ži­tí (nebo nemož­nos­ti pou­ži­tí) mých webo­vých strá­nek, nebo vaše­ho vyu­ži­tí (nebo nevy­u­ži­tí) infor­ma­cí a nástro­jů posky­to­va­ných na mých strán­kách a to vše včet­ně infor­ma­cí pochá­ze­jí­cích od tře­tích stran.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Jako pro­dá­va­jí­cí plně respek­tu­ji důvěr­ný cha­rak­ter Vašich dat, kte­rá vypl­ňu­je­te do objed­náv­ky a posky­tu­je­te mně. Data jsou zabez­pe­če­na a chrá­ně­na pro­ti zne­u­ži­tí. Pou­ží­vám je k rea­li­za­ci celé­ho obcho­du, včet­ně nezbyt­ných účet­ních ope­ra­cí, vysta­ve­ní daňo­vých dokla­dů, iden­ti­fi­ka­ci Vašich bez­ho­to­vost­ních pla­teb a pro komu­ni­ka­ci s Vámi, tedy veš­ke­ré zákaz­nic­ké admi­nis­tra­ti­vy a rov­něž k mar­ke­tingo­vým úče­lům. Tato data jsou uklá­dá­na v data­bá­zi s přís­ným zabez­pe­če­ním pro­ti zne­u­ži­tí a nejsou posky­to­vá­na tře­tím stranám.

10.2. Pod­le Naří­ze­ní (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupu­jí­cí prá­vo na pří­stup (prá­vo na poskyt­nu­tí sezna­mu zpra­co­vá­va­ných infor­ma­cí o své oso­bě), prá­vo na opra­vu (osob­ních úda­jů, kte­ré mi nahlá­sí­te, že nesou­hla­sí), prá­vo na výmaz (prá­vo být zapo­me­nut, pokud nee­xis­tu­je nad­řa­ze­ný zákon­ný důvod o ucho­vá­ní osob­ních úda­jů déle), prá­vo na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní (např. zne­pří­stup­ně­ní Vámi vybra­ných osob­ních úda­jů nebo dočas­né odstra­ně­ní zve­řej­ně­ných úda­jů z inter­ne­to­vých strá­nek), prá­vo na pře­no­si­tel­nost dat (data obdr­ží­te ve struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném for­má­tu), prá­vo vznést námit­ku (v pří­pa­dě, že nelze vyho­vět Vaše­mu prá­vu na výmaz, může­te vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů pro jiný účel, napří­klad pří­mé­ho mar­ke­tingu nebo pro­fi­lo­vá­ní) a v pří­pa­dě pochyb­nos­tí o dodr­žo­vá­ní povin­nos­tí sou­vi­se­jí­cích se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů obrá­tit se na mne pomo­cí emai­lu na adre­se autorka@radostzecteni.cz nebo na Úřad pro ochra­nu osob­ních údajů.

10.3. V sou­la­du s Naří­ze­ním (EU) 2016/679 (GDPR) zpra­co­vá­vám Vaše data a osob­ní úda­je na zákla­dě opráv­ně­né­ho zájmu správ­cenezbyt­né pro spl­ně­ní smlou­vy nebo nezbyt­né pro spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti pou­ze po mini­mál­ní nut­nou dobu a v co nejmen­ším nut­ném roz­sa­hu vzhle­dem k úče­lu jejich zpra­co­vá­ní, kte­rý mi uklá­da­jí záko­ny (zejmé­na č. 563/1991 Sb., o účet­nic­tví, č. 280/2009 Sb., daňo­vý řád, č. 235/2004 Sb., o dani z při­da­né hod­no­ty a další).

Dále zpra­co­vá­vám Vaše data a osob­ní úda­je na zákla­dě vaše­ho dob­ro­vol­né­ho, účel­né­ho, pro­ka­za­tel­né­ho a infor­mo­va­né­ho sou­hla­su, kte­rý může­te kdy­ko­liv odvo­lat. Pokud svůj sou­hlas s úče­lem zpra­co­vá­ní odvo­lá­te, budou Vaše data bez pro­dle­ní vyřa­ze­na ze zpra­co­vá­ní, pokud je nebu­de nut­né zpra­co­vá­vat z jiných práv­ních důvo­dů (např. nezbyt­ných pro spl­ně­ní smlou­vy nebo pro spl­ně­ní práv­ní povinnosti).

10.4. Uplat­ně­ní prá­va na pří­stup a opravu
Na požá­dá­ní Vám pod­le mož­nos­tí obra­tem, písem­ně a v sou­la­du s vaším prá­vem na pře­no­si­tel­nost dat ozná­mím, zda a jaké osob­ní úda­je mám o Vás zazna­me­na­né. Pokud by navzdo­ry mým sna­hám o správ­nost úda­jů a aktu­ál­nost byly zazna­me­ná­ny nespráv­né infor­ma­ce, na požá­dá­ní je opra­vím. Pokud máte otáz­ky týka­jí­cí se zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů, nebo si pře­je­te odvo­lat svůj sou­hlas, kon­tak­tuj­te mně pro­sím obra­tem na autorka@radostzecteni.cz, kde jsem Vám k dis­po­zi­ci nejen v pří­pa­dě žádosti o infor­ma­ce, ale i v pří­pa­dě pod­ně­tů nebo stížností.

10.5. Uplat­ně­ní prá­va na výmaz a ome­ze­ní zpracování
Chci Vaše úda­je pou­žít k tomu, abych Vás moh­la infor­mo­vat o pro­duk­tech a služ­bách mých nebo mých part­ne­rů, zjis­tit Váš názor na ně, pří­pad­ně při­pra­vo­vat pro vás per­so­na­li­zo­va­né zprá­vy na zákla­dě Vaší reak­ce na mých webech nebo v emai­lech. Účast na tako­vých­to akcích je samo­zřej­mě dobrovolná.

Pokud bys­te s nimi nesou­hla­si­li, máte prá­vo svůj sou­hlas kdy­ko­liv ode­brat a může­te mi to kdy­ko­liv ozná­mit, abych moh­la Vaše úda­je pod­le toho zablo­ko­vat. V pří­pa­dě emai­lo­vé komu­ni­ka­ce se z odbě­ru může­te kdy­ko­liv jed­no­du­še odhlá­sit s pomo­cí odhla­šo­va­cí­ho odka­zu uve­de­né­ho v patič­ce kaž­dé­ho mého emai­lu. V pří­pa­dě SMS ode­slá­ním zprá­vy obsa­hu­jí­cí kon­takt­ní email. Nebo pro­střed­nic­tvím dopi­su zasla­né­ho na jmé­no Len­ka Sam­co­vá, Moči­dlec 42, 364 52 Pšov.

10.6. Auto­ma­tic­ky zís­ka­né osob­ní údaje
Když navští­ví­te mé webo­vé strán­ky, zazna­me­na­jí mnou pou­ží­va­né webo­vé ser­ve­ry a služ­by stan­dard­ním způ­so­bem infor­ma­ce o zaří­ze­ní, infor­ma­ce z  pro­to­ko­lu, IP adre­su, kte­rá Vám byla při­dě­le­ná posky­to­va­te­lem inter­ne­to­vých slu­žeb, pou­ží­va­ný inter­ne­to­vý pro­hlí­žeč, webo­vou strán­ku, z kte­ré mě navští­ví­te, webo­vé strán­ky, kte­ré u mě navští­ví­te a také datum a dél­ku návštěvy.

Tyto infor­ma­ce jsou pou­ží­vá­ny za úče­lem měře­ní návštěv­nos­ti webu a při­způ­so­be­ní zob­ra­ze­ní webo­vých strá­nek a jsou zpra­co­vá­vá­ny na zákla­dě opráv­ně­né­ho zájmu správ­ce a mohou být zpří­stup­ně­ny dal­ším zpra­co­va­te­lům (např. Goo­gle Analytics).

10.7. Auto­ma­tic­ky zís­ka­né úda­je o cho­vá­ní návštěv­ní­ka na webu a cookies
Auto­ma­tic­ké zís­ká­vá­ní a zpra­co­vá­ní úda­jů o cho­vá­ní návštěv­ní­ků webu pro mar­ke­tingo­vé úče­ly (cíle­ní rekla­my) je mož­né pou­ze na zákla­dě Vaše­ho sou­hla­su a je akti­vo­vá­no z Vaše­ho pod­ně­tu, vyjá­d­ře­né­ho aktiv­ním zaškrt­nu­tím mož­nos­ti „Sou­hla­sím“, kte­rá násle­du­je za upo­zor­ně­ním v dol­ní čás­ti webo­vé strán­ky. Úda­je o cho­vá­ní návštěv­ní­ka na webu mohou být zpří­stup­ně­ny dal­ším zpra­co­va­te­lům. Webo­vé strán­ky lze pou­ží­vat i v reži­mu, kte­rý neu­mož­ňu­je zís­ká­vá­ní úda­jů o cho­vá­ní návštěv­ní­ků webu.

Úda­je o Vašem cho­vá­ní se mohou uklá­dat jako malé sou­bo­ry “coo­kies” ve Vašem zaří­ze­ní, usnad­ňu­jí navi­ga­ci a zajiš­ťu­jí vyso­kou míru uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu webo­vé strán­ky. Dále se mohou vyu­ží­vat ke zjiš­tě­ní, zda jste už ze své­ho zaří­ze­ní navští­vi­li mé strán­ky. Do sou­bo­rů coo­kies se neu­klá­da­jí žád­né osob­ní údaje.

Sou­hlas se zís­ká­vá­ním a zpra­co­vá­ním úda­jů pro mar­ke­tingo­vé úče­ly lze vzít kdy­ko­liv zpět, a to pomo­cí změ­ny nasta­ve­ní Vaše­ho inter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če. Pří­pad­ně může­te pou­ží­vá­ní coo­kies také deak­ti­vo­vat pří­mo ve Vašem inter­ne­to­vém prohlížeči.

Sou­hlas udě­lu­je­te na dobu, kte­rá je uve­de­na dále u jed­not­li­vých mar­ke­tingo­vých cookies:

Typ Název Účel Expi­ra­ce
Coo­kies tře­tích stran Goo­gle Analytics Zís­ká­ní sta­tis­tic­kých informací Dle nasta­ve­ní pro­hlí­že­če, popř. do odstranění
Coo­kies tře­tích stran Pixel Face­book Iden­ti­fi­ka­ce v rám­ci reklam­ní sítě spo­leč­nos­ti Face­book, opě­tov­né cíle­ní rekla­my (retar­ge­ting) 180 dnů

10.8. Sdě­le­né osob­ní údaje
Vaše osob­ní úda­je se zazna­me­na­jí jen teh­dy, když mi je poskyt­ne­te z vlast­ní vůle, napří­klad v rám­ci regis­tra­ce přes webo­vý for­mu­lář, při­hlá­še­ním do anke­ty, vypsá­ní cen nebo vypl­ně­ním objed­náv­ky. Na kaž­dém tako­vém mís­tě je vždy sro­zu­mi­tel­ně uve­de­no, jaké úda­je a za jakým úče­lem je poskytujete.

10.9. Vyslo­ve­ní sou­hla­su se zpra­co­vá­vá­ním osob­ních údajů
Pro zís­ká­ní pro­ka­za­tel­né­ho sou­hla­su elek­tro­nic­kou ces­tou vyu­ží­vám tech­no­lo­gii double opt-in. Zna­me­ná to, že na Vaši e‑mailovou adre­su zašlu zprá­vu, ve kte­ré zce­la jas­ně a sro­zu­mi­tel­ně uve­du, za jakým úče­lem osob­ní úda­je posky­tu­je­te (proč), v jakém roz­sa­hu budou zpra­co­vá­vá­ny (k čemu). V pří­pa­dě, že si bude­te přát udě­lit ten­to sou­hlas, klik­ne­te na potvr­zo­va­cí odkaz v této zprá­vě a tím uči­ní­te svůj jed­no­znač­ný pro­jev vůle. V pří­pa­dě, že sou­hlas nepo­skyt­ne­te, budou Vaše data vyřa­ze­na ze zpracování.

10.10. Zpra­co­vá­vá­ní osob­ních údajů

Správ­cem osob­ních úda­jů jsem já osobně:
Len­ka Sam­co­vá, se síd­lem Moči­dlec 42, 364 52 Pšov, Čes­ká repub­li­ka, IČ: 08098255, DIČ: CZ8660122669, v evi­den­ci živ­nos­ten­ské­ho rejstří­ku, pří­sluš­ný úřad: Magis­trát měs­ta Kar­lo­vy Vary.

Zpra­co­va­te­lem osob­ních úda­jů jsou (nebo mohou být):
Smart­Sel­ling a.s., Netrou­fal­ky 797/5, 625 00 Brno, Čes­ká repub­li­ka, DIČ: CZ29210372
Face­book Ire­land Ltd, 4 Grand canal squa­re, Dub­lin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Goo­gle Inc., 1600 Amphi­the­a­t­re Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA
Čes­ká poš­ta s.p. a další.

Postou­pe­ní osob­ních úda­jů stát­ním zaří­ze­ním a úřa­dům násle­du­je jen v rám­ci závaz­ných práv­ních před­pi­sů. Moji zaměst­nan­ci, spo­lu­pra­cov­ní­ci, agen­tu­ry, obchod­ní­ci a doda­va­te­lé jsou z mé stra­ny vázá­ni mlčen­li­vos­tí, dis­krét­nos­tí a všich­ni bez výjim­ky pod­lé­ha­jí Naří­ze­ní (EU) 2016/679 (GDPR).

 

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY
 2. A) Pod­mín­ky splát­ko­vé­ho prodeje
 • Pro­dej na splát­ky je umož­něn pro nákup onli­ne vzdě­lá­va­cích pro­duk­tů ozna­če­ných prodejcem.
 • Splát­ko­vý kalen­dář – počet splá­tek a jejich výše, je uve­den na webo­vých strán­kách produktu.
 • Mož­nost hra­ze­ní kup­ní ceny ve splát­kách si zákaz­ník volí při vypl­ňo­vá­ní pro­dej­ní­ho formuláře.
 • V pří­pa­dě zvo­le­ní hra­ze­ní kup­ní ceny ve splát­kách a pou­ži­tí pla­teb­ní kar­ty zákaz­ník sou­hla­sí s pro­ve­de­ním opa­ko­va­ných pla­teb jed­not­li­vých splá­tek z jeho pla­teb­ní kar­ty až do úpl­né­ho spla­ce­ní zakou­pe­né­ho pro­duk­tu nebo služby.
 • V pří­pa­dě hra­ze­ní kup­ní ceny ve splát­kách jsou pří­stu­po­vé úda­je, příp. odkaz na URL adre­su zákaz­ní­ka, poskyt­nu­ty na jím uve­de­nou emai­lo­vou adre­su po uhra­ze­ní a při­psá­ní prv­ní splát­ky na účet prodávajícího.
 • Pří­stup k onli­ne vzdě­lá­va­cí­mu pro­duk­tu před úpl­ným zapla­ce­ním kup­ní ceny má kupu­jí­cí zajiš­těn za před­po­kla­du řád­né­ho plně­ní splát­ko­vé­ho kalen­dá­ře, tzn., že hra­dí díl­čí  splát­ky řád­ně a včas.
 • Pro­dá­va­jí­cí má prá­vo poza­sta­vit pří­stup zákaz­ní­ka do onli­ne vzdě­lá­va­cí­ho programu/produktu, kte­rý je v pro­dle­ní s hra­ze­ním jaké­ko­liv fak­tu­ry s díl­čí splát­kou více jak 1 den po splat­nos­ti faktury.
 • Pří­stup zákaz­ní­ka pro­dá­va­jí­cí obno­ví po uhra­ze­ní faktury/faktur po splatnosti.
 • U splát­ko­vé­ho pro­de­je může zákaz­ník garan­ci vrá­ce­ní peněz uplat­nit nej­poz­dě­ji do 30 dnů od zaslá­ní pří­stu­po­vých úda­jů po uhra­ze­ní 1. splátky.
 • Pro­dle­ní zákaz­ní­ka s úhra­dou díl­čí splát­ky více jak 10 dní po době splat­nos­ti se pova­žu­je za pod­stat­né poru­še­ní smlou­vy a pro­dá­va­jí­cí má prá­vo z uve­de­né­ho důvo­du od smlou­vy odstoupit.
 • Zákaz­ník bere na vědo­mí, že pro­dá­va­jí­cí není povi­nen zajis­tit zákaz­ní­ko­vi náro­ko­vé živé kon­zul­ta­ce, webi­ná­ře apod., pokud tyto byly sou­čás­tí onli­ne vzdě­lá­va­cí­ho programu/produktu a pro­běh­nou v době, kdy byl zákaz­ní­ko­vi zame­zen pří­stup do pro­gra­mu pro nepl­ně­ní jeho uhra­zo­va­cích povin­nos­tí dle VOP.
 1. B) Živé akce – semináře
 • Účast­ník se na semi­nář při­hla­šu­je pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho roz­hra­nívybra­né­ho pro­duk­tu, ode­slá­ním pro­dej­ní­ho for­mu­lá­ře, a to nej­poz­dě­ji 2 dny před začát­kem akce. Poz­děj­ší při­hláš­ky je mož­no akcep­to­vat po před­cho­zí tele­fo­nic­ké nebo emai­lo­vé domluvě.
 • Onli­ne při­hláš­ky jsou ze stra­ny pro­dá­va­jí­cí­ho potvr­zo­vá­ny na email, kte­rý byl uve­den účast­ní­kem na pro­dej­ním for­mu­lá­ři. Spo­lu s potvr­ze­ním je zaslá­na účast­ní­ko­vi fak­tu­ra s datem splat­nos­ti ceny za seminář.
 • Zařa­ze­ní účast­ní­ků na semi­nář bude usku­teč­ně­no pod­le pořa­dí uhra­ze­ných při­hlá­šek. Účast­ník bude vyro­zu­měn v pří­pa­dě, že nebu­de zařa­zen z důvo­dů napl­ně­né kapacity.
 • Cenasemi­ná­ře je uve­de­na na vybra­ném webo­vém roz­hra­ní pro­dá­va­jí­cí­ho. Cena je vždy uve­de­na i na pro­dej­ním formuláři.
 • Cena semi­ná­ře je urče­na v závis­los­ti na dél­ce koná­ní semi­ná­ře, oso­bě lek­to­ra, posky­to­va­ných mate­ri­á­lech, zajiš­tě­ném občer­stve­ní, mís­tě koná­ní apod.
 • Účast­ník se zava­zu­je uhra­dit cenu semi­ná­ře dle splat­nos­ti uve­de­né na doru­če­né fak­tu­ře, nej­poz­dě­ji však do 4 dnů před koná­ním semi­ná­ře, a to pře­vo­dem na účet pro­dá­va­jí­cí­ho. Po uhra­ze­ní kup­ní ceny zašle pro­dá­va­jí­cí účast­ní­ko­vi daňo­vý doklad, a je-li uve­de­no na webo­vé strán­ce, i vstupenku.
 • Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je umož­nit po před­cho­zí kon­zul­ta­ci uhra­dit účast­ní­ku cenu za semi­nář v hoto­vos­ti v den koná­ní semi­ná­ře. V pří­pa­dě plat­by v hoto­vos­ti obdr­ží účast­ník daňo­vý doklad u prezence.
 • Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je prá­vo na pří­pad­nou změ­nu ter­mí­nu semi­ná­ře, před­náš­ko­vé­ho sálu či zru­še­ní semi­ná­ře z orga­ni­zač­ních a pro­voz­ních důvo­dů. V pří­pa­dě změ­ny ter­mí­nu či zru­še­ní semi­ná­ře má účast­ník prá­vo na vrá­ce­ní 100% ceny semi­ná­ře nebo absol­vo­vat semi­nář v náhrad­ním ter­mí­nu nebo si vybrat jiný pro­dukt pro­dá­va­jí­cí­ho ve stej­né ceně.
 • Pro­dá­va­jí­cí nene­se žád­nou zod­po­věd­nost za nedo­stat­ky ve služ­bách kte­ré­ko­liv tře­tí stra­ny, kte­rou vyu­ží­vá při svých vlast­ních služ­bách. Dále nene­se zod­po­věd­nost na zra­ně­ní, ško­dy a ztrá­ty vznik­lé účastníkům.
 • Na semi­ná­řích budou poři­zo­vá­ny foto­gra­fie, video a audio nahráv­ky pro mar­ke­tingo­vé úče­ly, kte­ré násled­ně mohou být uve­řej­ně­ny na webu, v tis­ku a sdě­lo­va­cích pro­střed­cích. Při pre­zen­ci v den koná­ní semi­ná­ře bude­te moci vyjá­d­řit svůj sou­hlas pří­pad­ně nesou­hlas písemně.
 • Rád bych Vás upo­zor­nil, že účast na semi­ná­ři je dob­ro­vol­ná a kaž­dý účast­ník zod­po­ví­dá sám za sebe. Poky­ny lek­to­ra jsou pou­ze návrhy, kte­rý­mi se účast­ník řídí pod­le vlast­ní­ho uvá­že­ní. Účast­ník bere na vědo­mí, že v prů­bě­hu semi­ná­ře z oblas­ti osob­ní­ho roz­vo­je může být vysta­ven fyzic­ké­mu, psy­chic­ké­mu či emo­ci­o­nál­ní­mu zatí­že­ní. Účast na semi­ná­řích osob­ní­ho roz­vo­je je urče­na zdra­vým své­byt­ným lidem, kte­ří mají zájem o osob­ní růst a kte­ří netr­pí žád­nou dušev­ní či men­tál­ní poruchou.
 • V pří­pa­dě že účast­ník semi­ná­ře v sou­čas­né době pod­stu­pu­je jaký­ko­liv druh léč­by, zava­zu­je se před zahá­je­ním semi­ná­ře infor­mo­vat lek­to­ry o této sku­teč­nos­ti a o cha­rak­te­ru obtí­ží, kte­ré jsou důvo­dem léč­by. Dále je dopo­ru­če­no, aby o účas­ti na semi­ná­ři infor­mo­val své­ho ošet­řu­jí­cí­ho léka­ře nebo psychiatra.
 • Vybra­né vzdě­lá­va­cí pro­gra­my pod­lé­ha­jí práv­ní ochra­ně dle autor­ské­ho prá­va, účast na semi­ná­ři neo­prav­ňu­je účast­ní­ka zís­ka­né zna­los­ti vyu­čo­vat a ani jinak komerč­ně vyu­ží­vat a vydá­vat za své.
 • Pro­sí­me účast­ní­ky, aby ostat­ní neru­ši­li svým pozd­ním pří­cho­dem. Pre­zen­ce účast­ní­ků začí­ná 30 minut před zahá­je­ním semi­ná­ře, není-li uve­de­no jinak. Čas ukon­če­ní semi­ná­řů je uve­den orientačně.
 • Stor­no podmínky
  • Žádost a zru­še­ní /odhlášení zašle­te emai­lem na adre­su autorka@radostzecteni.cz . Při zru­še­ní objed­náv­ky je nut­né uvést Vaše jmé­no, email a čís­lo vari­a­bil­ní­ho sym­bo­lu objednávky.
  • Pokud se odhlá­sí­te více jak 14 dní před datem koná­ní semi­ná­ře, vrá­tím Vám 100% z uhra­ze­né ceny. Mís­to vrat­ky máte mož­nost již uhra­ze­nou cenu pře­vést na kou­pi jiné­ho pro­duk­tu nebo služ­by z mé nabíd­ky v plné ceně semináře.
  • Pokud se odhlá­sí­te méně než 14 dní (včet­ně) před datem koná­ním semi­ná­ře, bude Vám účto­ván stor­no popla­tek ve výši 100% ceny semi­ná­ře. Máte však mož­nost již uhra­ze­nou cenu pře­vést na kou­pi jiné­ho pro­duk­tu nebo služ­by z mé nabíd­ky v plné ceně semi­ná­ře nebo absol­vo­vat semi­nář v náhrad­ním ter­mí­nu, bude-li se opa­ko­vat nebo může­te za sebe poslat náhradníka.
  • Pokud se odhlásíte/zrušíte účast méně než 7 dní pře­de dnem koná­ní semi­ná­ře, bude Vám účto­ván stor­no popla­tek ve výši 100% ceny semináře.
  • Pení­ze Vám budou vrá­ce­ny na stej­ný účet, ze kte­ré­ho byly pro­střed­ky uhra­ze­ny poté, co bude z vaší stra­ny na mou emai­lo­vou adre­su autorka@radostzecteni.cz doru­če­no potvr­ze­ní o při­je­tí oprav­né fak­tu­ry.
  • Může­te za sebe poslat náhrad­ní­ka, kte­ré­ho si sami najde­te. Tuto sku­teč­nost jste povin­ni mi ozná­mit emai­lem na adre­su autorka@radostzecteni.cz nej­poz­dě­ji jeden den před datem koná­ní akce. Stor­no popla­tek se v tom­to pří­pa­dě nepla­tí a celá plat­ba je pře­su­nu­ta k nové­mu účastníkovi.
  • Pokud se akce nezú­čast­ní­te z jaké­ho­ko­liv důvo­du, cena semi­ná­ře se nevrací.
 1. C) Pod­mín­ky opa­ko­va­ných plateb
 • V pří­pa­dě zakou­pe­ní produktu/služby, kte­ré jsou nabí­ze­ny s revol­vin­gem (auto­ma­tic­kým opa­ko­vá­ním) zákaz­níkzvo­le­ním plat­by pro­střed­nic­tvím pla­teb­ní kar­ty sou­hla­sí se str­há­vá­ním opa­ko­va­ných pla­teb z jeho pla­teb­ní kar­ty, a to za pod­mí­nek dle zvo­le­né vari­an­ty v objednávce.
 • Ceny a pod­mín­ky opa­ko­va­ných pla­teb jsou uve­de­ny na webo­vé strán­ce pro­duk­tu a v pro­dej­ním formuláři.
 • Infor­ma­ce o výši a for­mě opa­ko­va­ných trans­ak­cí, datu a peri­o­dě str­há­vá­ní opa­ko­va­né plat­by a všech změ­nách sou­vi­se­jí­cích s opa­ko­va­ný­mi plat­ba­mi jsou zákaz­ní­ko­vi zasí­lá­ny emailem.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchod­ní pod­mín­ky jsou zob­ra­ze­ny na webo­vých strán­kách pro­dá­va­jí­cí­ho spe­ci­fi­ko­va­ných v bodě 1.5.

12.2. Stíž­nos­ti a při­po­mín­ky Spo­tře­bi­te­le, kte­ré se týka­jí smluv­ní­ho vzta­hu uza­vře­né­ho mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím, vyři­zu­je pro­dá­va­jí­cí, stíž­nos­ti může Spo­tře­bi­tel uplat­nit na adre­se autorka@radostzecteni.cz. Pokud je stíž­nost svým obsa­hem rekla­ma­cí, bude stíž­nost vyří­ze­na jako rekla­ma­ce. Spo­tře­bi­te­lé se se svý­mi stíž­nost­mi mohou obra­cet rov­něž na orgá­ny dohle­du a stát­ní­ho dozo­ru, Čes­kou obchod­ní inspek­ci či Úřad pro ochra­nu osob­ních údajů.

12.3. Pokud mezi pro­dá­va­jí­cím a spo­tře­bi­te­lem dojde ke spo­tře­bi­tel­ské­mu spo­ru, má spo­tře­bi­tel prá­vo na jeho mimosoud­ní řeše­ní. Sub­jek­tem mimosoud­ní­ho řeše­ní pod­le § 20e záko­na č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­te­le, je Čes­ká obchod­ní inspek­ce. Veš­ke­ré podrob­nos­ti k mimosoud­ní­mu řeše­ní jsou uve­de­ny na strán­kách Čes­ké obchod­ní inspek­ce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr. Zahá­je­ním mimosoud­ní­ho řeše­ní spo­tře­bi­tel­ské­ho spo­ru není dotče­no prá­vo stran spo­ru domá­hat se ochra­ny svých práv a opráv­ně­ných zájmů soud­ní cestou.

12.4. Všech­ny práv­ní spo­ry vznik­lé v sou­vis­los­ti s kup­ní smlou­vou, ve kte­rých spo­tře­bi­tel nevy­u­ži­je své­ho prá­va pod­le odst. 12.3, budou řeše­ny v občan­ském soud­ním říze­ní obec­ný­mi sou­dy Čes­ké republiky.

12.5. Pokud vztah sou­vi­se­jí­cí s uži­tím webo­vé strán­ky nebo práv­ní vztah zalo­že­ný kup­ní smlou­vou obsa­hu­je mezi­ná­rod­ní (zahra­nič­ní) prvek, pak stra­ny sjed­ná­va­jí, že vztah se řídí čes­kým prá­vem. Tím­to nejsou dotče­na prá­va spo­tře­bi­te­le vyplý­va­jí­cí z obec­ně závaz­ných práv­ních předpisů.

12.5. Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je prá­vo u vybra­ných pro­duk­tů upra­vit dal­ší prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran nad rámec těch­to obchod­ních pod­mí­nek. Tato pra­vi­dla budou vždy uve­de­na na webo­vých strán­kách pří­sluš­né­ho pro­duk­tu a mají před­nost před usta­no­ve­ní­mi OP.

12.6. Kup­ní smlou­va včet­ně obchod­ních pod­mí­nek je archi­vo­vá­na v elek­tro­nic­ké podo­bě a není veřej­ně přístupná.

12.7. Nejsem vázán žád­ný­mi kode­xy cho­vá­ní (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

12.8. Toto aktu­ál­ní zně­ní obchod­ních pod­mí­nek je plat­né a účin­né od 1. led­na 2023.

 

Infor­ma­ce pro kupu­jí­cí: v pří­pa­dě změ­ny obchod­ních pod­mí­nek, jsou plat­né obchod­ní pod­mín­ky, kte­ré byly v plat­nos­ti k datu nákupu.