SPOLEČNĚ INSPIRUJEME DĚTI KE ČTENÍ…

Proč je vlastně pro děti čtení tak důležité?

Tato otáz­ka se může zdát zby­teč­ná, neboť mno­zí odpo­věď pova­žu­jí za samo­zřej­mou. Ale neu­ni­ká Vám náho­dou něco…?

Čte­ní je totiž pro Vaše dítě důle­ži­té z mno­ha důvo­dů. Neho­vo­řím jen o tom, že kni­hy jsou kou­zel­né dve­ře k jiným svě­tům, k nespo­čet­ným dob­ro­druž­stvím a novým zku­še­nos­tem, kte­ré posi­lu­jí čte­ná­řo­vu před­sta­vi­vost. CELÝ ČLÁNEK ZDE…

Jak Vám a Vašemu dítěti může pomoct projekt Radost ze čtení?

Tou­ží­te-li, aby Vaše dítě poci­ťo­va­lo nebo si stá­le utu­žo­va­lo radost ze čte­ní, pak Vás jis­tě bude zají­mat, jak by Vám s tím moh­la pomo­ci uni­kát­ní meto­da moder­ní­ho poje­tí dět­ské­ho čte­nář­ství. Nevá­hej­te a pře­čtě­te si, jak může­te pomo­cí pro­jek­tu Radost ze čte­ní inspi­ro­vat Vaše dítě ke čtení.

Radost ze čtení je srdeční záležitost… 

CELÝ ČLÁNEK ZDE…

Proč chce Vaše dítě číst osobní knihu nebo ještě lépe osobní gamebook?

„Ne ne ne, pro­sí­me, nepře­stá­vej­te číst, obě­tu­je­me pře­stáv­ku!“ Nej­spíš se bude­te divit, ale oprav­du tuto větu slý­chá­vám od dětí během svých autor­ských čte­ní ve ško­lách vel­mi často.

A jak je to mož­né? Co že to tam těm dětem vlast­ně před­čí­tám, že se mnoh­dy roz­hod­nou dob­ro­vol­ně igno­ro­vat zvo­ně­ní ohla­šu­jí­cí konec vyu­čo­va­cí hodiny?

Chce­te-li mít doma také dítě, kte­ré má radost ze čte­ní, čtě­te dál, ráda Vám to odha­lím... CELÝ ČLÁNEK ZDE.

článek o gameboocích

Osobní gamebook jako prostředník k dětské radosti ze čtení

„Ty hele, Leni, jsem sly­šel, že děláš něja­ký kníž­ky. A jak a proč jako?“

S tou­to otáz­kou se občas setká­vám. Hned potom, co taza­te­li odha­lím svůj postoj k tomu, jak nej­lé­pe inves­to­vat do budouc­nos­ti našich dětí (více o tom zde), bývá ješ­tě zma­te­něj­ší, když mu řek­nu, že vlast­ně nedě­lám jen něja­ký kníž­ky, ale vyrá­bím osob­ní game­boo­ky.

„A to má být co, pro­sím tě?“ zara­zí ho slov­ní spo­je­ní OSOBNÍ GAMEBOOKY.

Chá­pu, že to nej­spíš ješ­tě nesly­šel, neboť jde o uni­kát­nost, jež nikde jin­de než v pro­jek­tu Radost ze čte­ní zazna­me­nat nemohl... CELÝ ČLÁNEK ZDE.