PODPORA ČTENÍ JE INVESTICE DO BUDOUCNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE

Proč je vlastně pro děti čtení tak důležité?

Tato otáz­ka se může zdát zby­teč­ná, neboť mno­zí odpo­věď pova­žu­jí za samo­zřej­mou. Ale neu­ni­ká Vám náho­dou něco…?

Čte­ní je totiž pro Vaše dítě důle­ži­té z mno­ha důvo­dů. Neho­vo­řím jen o tom, že kni­hy jsou kou­zel­né dve­ře k jiným svě­tům, k nespo­čet­ným dob­ro­druž­stvím a novým zku­še­nos­tem, kte­ré posi­lu­jí čte­ná­řo­vu představivost.

Čtení pomyslně vkládá Vašemu dítěti do rukou nejmocnější zbraň… SLOVA

Váš mla­dý čte­nář se díky kni­hám učí nová slo­va. Čte­ní tedy výraz­ně Vaše­mu dítě­ti pomá­há roz­ví­jet jeho slov­ník. (Bohu­žel exis­tu­je mož­nost, že někdy nasta­nou situ­a­ce, kdy tuto svou sil­nou zbraň vyu­ži­je pro­ti Vám, ale to by měl být akcep­to­va­tel­ný nežá­dou­cí úči­nek boha­té slov­ní záso­by puber­tál­ní­ho potomka.) 

Čím více Vaše dítě čte, tím více se sezna­mu­je s růz­ný­mi sty­ly a žán­ry. Učí se vyja­d­řo­vat v růz­ných kon­tex­tech (for­mál­ním, nefor­mál­ním, emo­tiv­ním, objek­tiv­ním atd.). Tím je schop­né vyjá­d­řit své myš­len­ky jas­ně a efek­tiv­ně, ať už písem­ně nebo úst­ně. Asi netře­ba dopl­ňo­vat, jak obrov­ský vliv bude mít komu­ni­kač­ní sebe­vě­do­mí a samo­stat­nost na kva­li­tu jeho sou­kro­mé­ho i pro­fes­ní­ho života…

Svou pod­po­rou vycho­vá­vá­te budou­cí­ho vůd­ce, kte­rý bude inspi­ro­vat a vést ostat­ní svý­mi slovy.

Už žádné špatné známky z diktátů!

Jestli­že Vaše dítě nečte pou­ze auto­bu­so­vé jízd­ní řády nebo jmé­no znač­ky na toa­let­ním papí­ru, pak si fixu­je, jaká slo­va a jejich tva­ry pasu­jí k sobě a jaká ne. Čím více slov­ních spo­je­ní pře­lous­ká, tím lépe pocho­pí pra­vi­dla gra­ma­ti­ky a tím kva­lit­ně­ji se mu bude dařit psát a mlu­vit bez chyb.

Ale co když Vaše dítě zapo­me­ne něja­ké důle­ži­té pra­vo­pis­né pra­vi­dlo? Když už bude mít pár kní­žek pře­čte­ných, tak to vůbec neva­dí! Jed­no­du­še pou­ži­je meto­du „Fuj!“ a má vyhráno. 

Jak to fun­gu­je? Napí­še si ved­le sebe slo­va, u kte­rých váhá s pra­vo­pi­sem, napří­klad: mys­letmis­letTak schvál­ně, jest­li­pak jste si ve dru­hém pří­pa­dě řek­li „Fuj!“? Mozek Vaše­ho dítě­te má díky čte­ní ulo­že­ný správ­ný tvar a ten se mu líbí.

Výborné vysvědčení a žádný propadák u přijímacích zkoušek ani v životě.

Čte­ním Vaše rato­lest zdo­ko­na­lu­je své doved­nos­ti týka­jí­cí se poro­zu­mě­ní tex­tů. Snáz chá­pe a roz­li­ší hlav­ní i ved­lej­ší myš­len­ky vyplý­va­jí­cí z obtíž­něj­ší­ho obsa­hu, ori­en­tu­je se ve větách atd. Je to prá­vě lás­ka ke čte­ní, kte­rá ovliv­ňu­je, jak dob­ře si Vaše dítě s tex­ty rozu­mí a doká­že je inter­pre­to­vat. A prá­vě to je klí­čo­vý, ale bohu­žel čas­to opo­mí­je­ný základ pro dal­ší úspěš­né stu­di­um a lep­ší škol­ní výsled­ky.

A co vlast­ně reál­ně zna­me­ná hez­ké vysvěd­če­ní? Ať se nám to líbí, nebo ne, umož­ňu­je Vaše­mu dítě­ti vět­ší mož­nos­ti při výbě­ru dal­ší­ho stu­dia, a zvy­šu­je se tím prav­dě­po­dob­nost, že bude moct vyko­ná­vat povo­lá­ní, kte­ré ho bude bavit a napl­ňo­vat. Když si před­sta­vím, že 40 let den­no­den­ně vstá­vám do prá­ce, kte­rá mě netě­ší… Brrr!

Když dítě čte, roz­ví­jí své schop­nos­ti řešit pro­blémy, ana­ly­zo­vat situ­a­ce a dělat závě­ry, a to za pomo­ci tré­no­va­né­ho kri­tic­ké myšlení.

Uče­ní na písem­ku z děje­pi­su, ori­en­ta­ce na mapě i slov­ní úlo­ha z mate­ma­ti­ky budou díky poro­zu­mě­ní stu­dij­ních mate­ri­á­lů mno­hem jed­no­duš­ší. Sta­ne-li se čte­ní pří­jem­nou sou­čás­tí živo­ta Vaše­ho potom­ka, u uče­ní už roz­hod­ně nebu­de potře­bo­vat trá­vit tolik času, což pro Vás rodi­če bude vel­kým uleh­če­ním (z časo­vé­ho i ner­vo­vé­ho hlediska).

Del­ší tex­ty u při­jí­ma­ček, kte­ré mla­dé ucha­ze­če zpra­vi­dla děsí, roz­hod­ně nebu­dou Vaše­mu vní­ma­vé­mu čte­ná­ři pře­káž­kou k úspěš­né­mu živo­tu. Nao­pak vyni­ka­jí­cí čte­nář­ská gra­mot­nost ho bude bez škobrt­nu­tí pro­vá­zet nej­běž­něj­ší­mi situ­a­ce­mi, jaký­mi jsou napří­klad pod­pi­sy smluv, komu­ni­ka­ce s úřa­dy či jed­ná­ní s obchod­ní­mi part­ne­ry.

Čte­ní také pomá­há zlep­šo­vat paměť, kon­cen­t­ra­ci a pozná­va­cí schop­nos­ti.

Pokud v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní chce­te pro své­ho potom­ka to nej­lep­ší, pak nepo­chyb­ně sáh­ně­te po spo­leč­ném čte­ní jako jed­ním z nej­lep­ších způ­sobů, jak může­te posí­lit mozko­vý vývoj a uče­ní Vaše­ho dítěte.

Jak, kdy, kde a co číst s Vaším dítě­tem se může­te dozvě­dět v prak­tic­ké pří­ruč­ce, kte­rá je Vám k dis­po­zi­ci zdar­ma zde: www.radostzecteni.cz/zdarma/

Cesta k empatii a vůdcovství…

Je pro­ká­zá­no, že čte­ní zlep­šu­je empa­tii. Když se Vaše dítě pono­ří do pří­bě­hů a pocí­tí, co pro­ží­va­jí posta­vy, nau­čí se chá­pat a vní­mat emo­ce dru­hých. Zhlt­ne-li kni­hy o růz­ných kul­tu­rách a zážit­cích, nau­čí se respek­to­vat a oce­ňo­vat jejich roz­ma­ni­tost.

Když Váš poto­mek čte, nejen­že se učí nové věci a vidí svět z jiné per­spek­ti­vy, ale také se učí, jak být lep­ším člo­vě­kem. Pří­běhy o sym­pa­tic­kých hrdi­nech mu pomá­ha­jí for­mo­vat jeho hod­no­ty a cha­rak­ter. Když čte o tom, jak hrdi­na bojo­val pro­ti zlu s odva­hou a odhod­lá­ním, začí­ná chá­pat, jak je důle­ži­té být odváž­ný a stát si za tím, co je správ­né. Pří­běhy o přá­tel­ství, lás­ce a odpuš­tě­ní mu uka­zu­jí, jak být las­ka­vý a poro­zu­mět dru­hým.

Nut­no dodat, že čte­ní dále pomá­há roz­ví­jet Vaše­mu dítě­ti emo­ci­o­nál­ní inte­li­gen­ci. Když čte o posta­vách, kte­ré pro­chá­ze­jí růz­ný­mi emo­ce­mi (rados­tí, smut­kem, stra­chem, vzte­kem), učí se, jak iden­ti­fi­ko­vat a pocho­pit tyto emo­ce. To mu pak pomá­há lépe rozu­mět svým vlast­ním emo­cím i poci­tům dru­hých a respek­to­vat jejich názo­ry.

Empa­tic­ké děti jsou obec­ně oblí­be­něj­ší mezi vrs­tev­ní­ky, pro­to­že jsou schop­ny zvlá­dat kon­flik­ty a jsou vní­má­ny jako přá­tel­štěj­ší a las­ka­věj­ší.

V budouc­nu emo­ci­o­nál­ní inte­li­gen­ce může pomo­ci Vaše­mu dítě­ti v kon­flikt­ních situ­a­cích, poskyt­ne mu lep­ší poro­zu­mě­ní potře­bám a poci­tům part­ne­ra, což pove­de k hlub­ší­mu a plněj­ší­mu vztahu.

Fun­gu­je to tak, že čte­ní pomá­há Vaše­mu dítě­ti rozu­mět soci­ál­ním inter­ak­cím. Když sle­du­je, jak se posta­vy v kni­hách k sobě navzá­jem cho­va­jí, učí se, jak má jed­nat v růz­ných mezi­lid­ských situ­a­cích. Lépe pak udr­žu­je zdra­vé vzta­hy, efek­tiv­ně se vyrov­ná­vá se stre­so­vý­mi situ­a­ce­mi a bude poci­ťo­vat niž­ší úro­veň úzkos­ti.

Empa­tie je zákla­dem pro morál­ní a etic­ké cho­vá­ní. U dítě­te, kte­ré je schop­né vcí­tit se do ostat­ních, je méně prav­dě­po­dob­né, že se bude cho­vat sobec­ky nebo agresivně.

Posi­lo­vá­ní empa­tie u Vaše­ho dítě­te je pří­pra­va na budouc­nost. Vždyť ve svě­tě, kte­rý je stá­le více pro­po­je­ný a kde se od lidí oče­ká­vá, že budou spo­lu­pra­co­vat a komu­ni­ko­vat s lid­mi z růz­ných kul­tur a poza­dí, je empa­tie stá­le důle­ži­těj­ší. Dítě, kte­ré je schop­né vcí­tit se do dru­hých, bude lépe při­pra­ve­no na život v glo­bál­ní spo­leč­nos­ti.

Asi je tedy jas­né, jak moc jsou všech­ny tyto výho­dy emo­ci­o­nál­ní inte­li­gen­ce důle­ži­té pro úspěch v živo­tě Vaše­ho dítě­te, pro­to by jejich roz­voj měl být jed­nou z priorit.

Před­stav­te si, co se sta­ne, když své­ho malé­ho čte­ná­ře pus­tí­te do svě­ta. Bude inspi­ro­va­ný k před­sta­vi­vos­ti, empa­tii a odva­ze a sta­ne se naším budou­cím vůd­cem, neboť emo­ci­o­nál­ní inte­li­gen­ce může vést k lep­ší týmo­vé prá­ci, efek­tiv­něj­ší­mu řeše­ní pro­blé­mů a lep­ší schop­nos­ti řídit a vést dru­hé. Ať už se bude rea­li­zo­vat jako práv­ník, poli­tik, uči­tel, lékař nebo kdo­ko­li jiný, jeho schop­nos­ti a hod­no­ty, kte­ré zdo­ko­na­lil pro­střed­nic­tvím čte­ní, mu pomo­hou vést nás do lep­ší budouc­nos­ti.

Čtení je inspirace pro nekonečnou kreativitu a představivost.

Jakmi­le čte­te své­mu dítě­ti nahlas, akti­vu­je se část jeho moz­ku odpo­věd­ná za vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Když Vaše dítě sly­ší slo­va popi­su­jí­cí prin­cez­nu v růžo­vých šatech a s boha­tý­mi per­lo­vý­mi šper­ky, jeho mozek auto­ma­tic­ky vytvá­ří obrá­zek této prin­cez­ny. Tím se zvy­šu­je jeho schop­nost vizu­a­li­za­ce a tvo­ři­vos­ti.

Čte­ní je důle­ži­té cvi­če­ní pro mozek. Kon­zu­ment si musí před­sta­vit posta­vy, scé­ná­ře a udá­los­ti, kte­ré se ode­hrá­va­jí na strán­kách kni­hy. A tím, že si vytvá­ří tyto obráz­ky, jeho kre­a­tiv­ní myš­le­ní je neu­stá­le sti­mu­lo­vá­no a rozvíjeno.

Shr­nu­to a pod­tr­že­no, čte­ní není jen o nau­če­ní se nových slov nebo pozná­ní nových pří­bě­hů. Je to také o vytvá­ře­ní nových svě­tů, o roz­ví­je­ní kre­a­ti­vi­ty a před­sta­vi­vos­ti a také o tom, jak se nau­čit být aktiv­ním tvůr­cem a ne jen pasiv­ním divá­kem. Kni­hy jsou inspi­ra­cí k vytvá­ře­ní jeho vlast­ních pří­bě­hů. A k tomu­to naše osob­ní game­boo­ky už jen svou pod­sta­tou pomá­ha­jí na sto pro­cent. Sezná­mit se s nimi může­te zde: https://radostzecteni.cz/nabidka/

Osobní knihy - gamebooky

Takže na otázku, proč je pro Vašeho potomka čtení tak důležité, je odpověď vlastně skutečně prostá: 

Kon­zu­ma­ce vhod­ných tex­tů je jeden z nej­lep­ších způ­sobů, jak při­pra­vit Vaše dítě na budouc­nost. Tím, že mu umož­ní­te obje­vit svět lite­ra­tu­ry, mu dává­te nástro­je, kte­ré potře­bu­je, aby se sta­lo nejen dob­rým čte­ná­řem, ale také budou­cím vůd­cem a lep­ším člověkem.

Podpořte své dítě ve čtení a zameťte mu tím cestu do úspěšné budoucnosti…

Proč Vy a ne pou­ze učitel? 

Lás­ka ke čte­ní je intim­ní zále­ži­tost, ke kte­ré se jen těž­ko inspi­ru­je ve vět­ší sku­pi­ně dětí s růz­ný­mi záli­ba­mi a čte­nář­ský­mi dovednostmi. 

Uči­tel se sna­ží pomo­ci Vaše­mu dítě­ti s pocho­pe­ním tex­tu, ale jestli­že dítě číst nechce, nebo lous­ká­ní pís­me­nek dokon­ce nesná­ší, roz­voj jeho čte­nář­ské gra­mot­nos­ti bude minimální. 

S Vaší pomo­cí dítě pocho­pí, že čte­ní není jen škol­ní povin­nost, ale i zdroj rados­ti a pozná­vá­ní.

A neza­ne­dba­tel­ný bonus navíc? Spo­leč­ným čte­ním vytvá­ří­te inti­mi­tu, důvě­ru, pro­je­vu­je­te si navzá­jem lás­ku, uzná­vá­te své názo­ry a trá­ví­te neza­po­me­nu­tel­ný a tak důle­ži­tý spo­leč­ný čas s Vaším potomkem.

Na závěr mám pro­to pro vás důle­ži­tou výzvu. Poděl­te se se svým dítě­tem o radost ze čte­ní. A ne, neva­dí, že už umí lous­kat pís­men­ka samo, stá­le potře­bu­je Vaši pomoc.

Těš­te se spo­leč­ně na dob­ro­druž­ství, kte­rá Vaše dítě pro­ží­vá skr­ze kni­hy. Směj­te se s ním legrač­ním pří­bě­hům, ale také dis­ku­tuj­te o závaž­ných tématech. 

Pro­jev­te v intim­ním pro­stře­dí své­mu malé­mu čte­ná­ři důvě­ru, lás­ku, uznej­te jeho názor a užij­te si ten vzác­ný spo­leč­ný čas. Ukaž­te své­mu potom­ko­vi, že čte­ní je zába­va, ale také ces­ta k pozná­ní a poro­zu­mě­ní celé­mu světu.

A kdy?

Pře­ci, jak se říká: „Nej­lep­ší doba pro výsad­bu stro­mu byla před dva­ce­ti lety. Dru­há nej­lep­ší doba je teď.“ No, a stej­ně tak to pla­tí i pro čte­ní… Nej­lep­ší doba pro zahá­je­ní čte­ní s Vaším dítě­tem byla, když se naro­di­lo. Dru­há nej­lep­ší doba je prá­vě nyní! 

Vyzkou­šej­te ZDARMA netra­dič­ní kni­hu (elek­tro­nic­ký mini game­book), u kte­ré se spo­leč­ně zasmě­je­te, a navíc zjis­tí­te, zda jste spí­še slušňák, nebo prů­švi­hář… Ke sta­že­ní zde: www.radostzecteni.cz/zdarma/

Zapně­te pro­to svou lam­pič­ku, při­kryj­te se dekou a začně­te spo­leč­ně číst. Kdo ví, mož­ná prá­vě dnes večer vycho­vá­vá­te budou­cí­ho pre­zi­den­ta nebo nosi­te­le Nobe­lo­vy ceny!

Dal­ší tipy a inspi­ra­ci ke čte­ní může­te načer­pat také tady: 

FB: https://www.facebook.com/radostzecteni/
IG: https://www.instagram.com/radost_ze_cteni/
You­Tu­be: https://www.youtube.com/channel/UCLcMaRXcUnW_tuTUly3IIng

Hod­ně rados­ti ze čte­ní Vám pře­je autor­ka pro­jek­tu Len­ka Samcová.