HODNOCENÍ OSOBNÍCH KNIH, ORIGINÁLNÍCH DÁRKŮ A INDIVIDUÁLNÍCH SLUŽEB

Veli­ce mě těší, že se Vám mé osob­ní kni­hy a jiné ori­gi­nál­ní dár­ky tak líbí, čer­pám ener­gii do dal­ší prá­ce z kaž­dé pozi­tiv­ní reak­ce. Neu­vě­ři­tel­ně moc mě těší, když děti na autor­ských čte­ních pro­je­vu­jí tak sil­né emo­ce a jsou z mého pro­gra­mu nad­še­né. A to je přes­ně důvod, proč to dělám… Napiš­te mi, pro­sím, jakou­ko­li ces­tou (SMS, e‑mail, Face­book…) i svou zku­še­nost s mými kni­ha­mi nebo jiný­mi dár­ky, bude to pro mě veli­kou odmě­nou. Veš­ke­ré Vaše recen­ze budou po Vašem výslov­ném schvá­le­ní zve­řej­ně­ny zde bez jaké­ko­li cenzury.

Děku­ji Vám! Autor­ka Lenka

 

“Tak tohle mi dnes udě­la­lo ohrom­nou radost. Už del­ší dobu se dívám po bas­ket­ba­lo­vých dět­ských kníž­kách v zahra­ni­čí pro moje svě­řen­ce z bas­ket­ba­lo­vé pří­prav­ky. No a nako­nec jsem zjis­ti­la, že i my v Čes­ku máme jed­nu tako­vou k dis­po­zi­ci. Kníž­ku jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Kom­bi­nu­je reál­ný pří­běh se svě­tem fan­ta­zie, kte­rý děti vtáh­ne do děje. Není zde nou­ze o moti­vač­ní a pouč­né momen­ty, ale tatí­nek s mamin­kou (nebo děda s babič­kou 😊) si urči­tě také rádi zavzpo­mí­na­li na své spor­tov­ní začát­ky ♥️👍 Tak­že v čase, kdy bychom se v rám­ci své­ho zdra­ví měli držet dál od hal a tělo­cvi­čen je tohle straš­ně fajn ces­ta jak dětem zpro­střed­ko­vat krá­su bas­ket­ba­lu.

(Ilo­na Bur­gro­vá, vice­mis­try­ně svě­ta v bas­ket­ba­lu žen, 21. 10. 2020 na FB)

 

 

 

“Krás­ný den, kníž­ky jsou úpl­ně úžas­né, nád­her­né. Klu­ci jsou nad­še­ní. Moc Vám děku­ji za Vaše kni­hy, za Vaši prá­ci.

(Klá­ra Hozá­ko­vá, 24. 4. 2020 na FB)

 

 

 

“Dob­rý den, kni­ha při­šla vče­ra v pořád­ku. Mar­ti­no­vi udě­la­la radost a co je hlav­ní, sám a dob­ro­vol­ně se pus­til do čte­ní 🙂 Za prv­ní den pře­če­tl 40 strá­nek, což je úcty­hod­ný výkon, čte­ní nesná­ší! DĚKUJI!

(Vero­ni­ka Kučír­ko­vá Krof­to­vá, 1. 4. 2020 na e‑mail)

 

Video od Matě­je a Ště­pá­na (You­Tu­be)

(Matěj a Ště­pán z Nové Paky, 10. 3. 2020 na FB)

 

 

 

“Moc hez­ky napsa­ná, Verun­ce udě­la­la veli­kou radost.

(Far­ma Ham­pl, 6. 2. 2020 na FB)

 

 

 

 

(Tomáš Kur­fürst, 7. 4. 2020 na FB)

 

 

 

“Dob­rý den, dnes kníž­ka dora­zi­la, je krás­ná, úžas­ná! Mys­lím, že to bude nej dárek pro Tomá­še za měsíc k svát­ku. Skvě­lý nápad, už se nemůžu dočkat, až ji dosta­ne. Veli­ké díky!

(Eliš­ka Zmo­ray­o­vá, 6. 2. 2020 na e‑mail)

“Dob­rý den, moc děku­ji, kni­ha dnes došla, je úžas­ná!!!!!

(Jit­ka Kříž­ko­vá, 5. 2. 2020 na e‑mail)

“Děku­je­me vel­mi pěk­ně za kni­hu, i když nazý­vat Les­ní dob­ro­druž­ství “pou­ze” kni­hou je dost oše­met­né. Není to oby­čej­ná kni­ha, ale spl­ně­ný sen rodi­čů i dětí. Když jsem pře­čet­la úvod, kde zazně­lo jmé­no mojí dce­ry a infor­ma­ce o ní, z jejích roz­zá­ře­ných očí jsem vědě­la, že je vyhrá­no. Kaž­dý večer se těší­me na čte­ní před spa­ním a vůbec neva­dí, že kni­hu čte­me zno­vu. Díky tomu, že na kon­ci kapi­to­ly se může Anič­ka sama roz­hod­nout, jak bude pří­běh pokra­čo­vat, čte­me stá­le něco tro­chu jiné­ho. Pokud hle­dá­te krás­ný dárek od srd­ce daro­va­ný, je toto správ­ná vol­ba. Není to jen kni­ha se jmé­nem, ale nád­her­ný pří­běh plný infor­ma­cí o dítě­ti, a to kouz­lo v jeho očích, když to čtě­te, je k neza­pla­ce­ní. Děku­ji už za ten krás­ný nápad a ruč­ní zpra­co­vá­ní, je to kni­ha oprav­du od srdce.” 


(Nela Krau­so­vá z Kada­ně, 15. 9. 2019 na FB)

 

 

 

“Jed­ním slo­vem bom­ba, fakt super děj, napínavý!
Kníž­ku čte­me kaž­dý večer. 😍 Moo­oc děkujeme!”


(Lucie Martín­ko­vá z Osko­řín­ku, 30. 8. 2019)

“Nej­lep­ší osob­ní kni­ha, kte­rou jsem měla mož­nost vidět. Mno­ho osob­ních infor­ma­cí zahr­nu­tých v pří­bě­hu, fot­ka syna a pěk­né kres­by. Les­ní dob­ro­druž­ství je pěk­ný pří­běh s pohád­ko­vý­mi posta­va­mi, ide­ál­ní pro men­ší dít­ko před spa­ním. Nový kama­rád je skvě­lá vol­ba prv­ní kni­hy pro děti, kte­ré již umí číst. Mož­nost roz­hod­nout se o ději je v obou kni­hách a je to přes­ně ten prvek, kte­rý děti nadchne 😉 Roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji! Navíc je to ruč­ní výro­ba a vše je dělá­no osob­ně autor­kou, co víc si přát 🙂

(Jar­mi­la Nováč­ko­vá z Cho­mu­to­va, 29. 9. 2019 na FB)

“Děku­je­me za kni­hu, je úžas­ná! Ješ­tě před samot­ným čte­ním mě nadchla infor­ma­ce o tom, že kni­ha je od začát­ku až do kon­ce ruč­ní prá­ce jed­né autor­ky. Ale napros­to okouz­le­ná jsem byla, když jsme se před spa­ním s dce­rou začet­ly. Z kla­sic­kých dese­ti minut byla sko­ro půl hodi­na, pro­to­že jsme byly obě pořád zvě­da­vé, jak bude pří­běh pokra­čo­vat. A nej­lep­ší na tom bylo, že si to vlast­ně může­me samy zvo­lit. Kni­ha je krás­ně barev­ná, pří­běh pohla­dí po duši a to, že ho celou dobu pro­lí­ná jmé­no mé dce­ry a infor­ma­ce o ní, to je pros­tě něco, co vám žád­ná jiná kni­ha nena­bíd­ne. Za mě abso­lut­ní bomba.”

(Deni­sa Hen­drych­o­vá z Kada­ně, 16. 9. 2019 na FB)

“Z kníž­ky jsme napros­to nad­še­ní. Star­ší syn chce kaž­dý den číst ze své “Kubí­ko­vo” kníž­ky, mlad­ší syn má taky radost, pro­to­že se v kníž­ce (hned na začát­ku) taky obje­vil :o) Kníž­ka je moc hez­ky udě­la­ná, obráz­ky krás­né, pří­běh skvě­le vymyš­le­ný (už zná­me všech­ny vari­an­ty nazpaměť).
Těší­me se na dal­ší pokračování!!!”

(Eva Shá­ně­lo­vá z Kada­ně, 9. 9 2019 na FB)

“Doma máme obě kni­hy, Les­ní dob­ro­druž­ství i Nový kama­rád, a 8letá dce­ra je z nich nad­še­ná, pře­čet­la si je již něko­li­krát. Kníž­ka­mi se pochlu­bi­la také ve tří­dě, kde měly vel­ký úspěch. Tyto osob­ní kni­hy jsou krás­ně a kva­lit­ně zpra­co­va­né, se spous­tou barev­ných obráz­ků  a pou­ta­vým pří­bě­hem. Urči­tě je to výbor­ný pro­stře­dek k roz­vo­ji dět­ské­ho čte­nář­ství. Dce­ři jsme též objed­na­li zápis­ník s její foto­gra­fií na titul­ní stra­ně, je krás­ný, Anič­ka je nad­še­ná, už si do něj pil­ně zapi­su­je prázd­ni­no­vé zážitky. ”

(Zuza­na Chlád­ko­vá z Kláš­ter­ce nad Ohří, 20. 7. 2019 na e‑mail)

“Kni­ha pro děti je moc krás­ně zpra­co­va­ná, nechy­bí krás­né dět­ské ilu­stra­ce plné fan­ta­zie a zají­ma­vý děj, kte­rý zaujme kaž­dé dítě. Kníž­ky čte­me kaž­dý den, ale tato je oprav­du ori­gi­nál­ně pro­ve­de­na a je to i jedi­neč­ná památ­ka pro kaž­dé dítě. Vik­to­ro­vi se kníž­ka moc líbí a rád si ji pro­hlí­ží. Děkujeme.🙂”

(Pet­ra Maschtowská z Nera­to­vic, 15. 7. 2019 na FB)

“Nej­lep­ší osob­ní kni­ha, kte­rou jsem měla mož­nost vidět. Mno­ho osob­ních infor­ma­cí zahr­nu­tých v pří­bě­hu, fot­ka syna a pěk­né kres­by. Les­ní dob­ro­druž­ství je pěk­ný pří­běh s pohád­ko­vý­mi posta­va­mi, ide­ál­ní pro men­ší dít­ko před spa­ním. Nový kama­rád je skvě­lá vol­ba prv­ní kni­hy pro děti, kte­ré již umí číst. Mož­nost roz­hod­nout se o ději je v obou kni­hách a je to přes­ně ten prvek, kte­rý děti nadchne  Roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji! Navíc je to ruč­ní výro­ba a vše je dělá­no osob­ně autor­kou, co víc si přát ”

(Jar­mi­la Nováč­ko­vá z Cho­mu­to­va, 29. 9. 2019 na FB)

“Doma máme obě kni­hy, Les­ní dob­ro­druž­ství i Nový kama­rád, a 8letá dce­ra je z nich nad­še­ná, pře­čet­la si je již něko­li­krát. Kníž­ka­mi se pochlu­bi­la také ve tří­dě, kde měly vel­ký úspěch. Tyto osob­ní kni­hy jsou krás­ně a kva­lit­ně zpra­co­va­né, se spous­tou barev­ných obráz­ků  a pou­ta­vým pří­bě­hem. Urči­tě je to výbor­ný pro­stře­dek k roz­vo­ji dět­ské­ho čte­nář­ství. Dce­ři jsme též objed­na­li zápis­ník s její foto­gra­fií na titul­ní stra­ně, už si do něj pil­ně zapi­su­je prázd­ni­no­vé zážitky.”

(Zuza­na Chlád­ko­vá z Kláš­ter­ce nad Ohří, 20. 7. 2019 na e‑mail)

 

 

 

“Památ­ní­ček vypa­dá oprav­du luxus­ně, děku­ji!”

(Micha­e­la Wag­ne­ro­vá, 21. 10. 2020 na WhatsApp)

“Dce­ři jsme objed­na­li zápis­ník s její foto­gra­fií na titul­ní stra­ně, je krás­ný, Anič­ka je nad­še­ná, už si do něj pil­ně zapi­su­je prázd­ni­no­vé zážit­ky. Objed­na­li jsme na zákla­dě již pozi­tiv­ní zku­še­nos­ti, pro­to­že vtip­ný zápis­ník pro man­že­lo­va kole­gu do prá­ce sla­vil obrov­ský úspěch, všich­ni se moh­li potr­hat smíchy.”

(Zuza­na Chlád­ko­vá z Kláš­ter­ce nad Ohří, 20. 7. 2019 na e‑mail)

AUTORSKÉ ČTENÍ V NAŠÍ ŠKOLE

Jen tak něko­mu se nepoštěs­tí, aby se mohl setká­vat se spi­so­va­te­lem. Naši žáci tuto mož­nost měli. Dne 27. květ­na 2019 k nám při­je­la před­sta­vit svo­ji kni­hu paní Len­ka Sam­co­vá. Kni­ha se jme­no­va­la: Nový kama­rád Natky… Při autor­ském čte­ní byli žáci pří­mo vta­ho­vá­ni do děje, vyja­d­řo­va­li své názo­ry, posto­je a posu­zo­va­li cho­vá­ní hrdi­nů. Také navr­ho­va­li mož­ná řeše­ní situ­a­cí. Autor­ské čte­ní se žákům líbi­lo a chtě­li také svou kni­hu. Kdo ví, tře­ba bylo toto setká­ní prá­vě pro někte­ré moti­va­cí pus­tit se do psa­ní a ilustrování.

Po před­sta­ve­ní kni­hy si žáci vyzkou­še­li kniž­ní vazbu. Bylo vel­mi zají­ma­vé sle­do­vat, jak vzni­ká kni­ha. Kaž­dý si domů odne­sl spous­tu zážit­ků ze čte­ní a vlast­no­ruč­ně vyro­be­nou knihu.

Mgr. Milo­sla­va Sýko­ro­vá (ředi­tel­ka školy)

Tím­to bych chtěl z celé­ho srd­ce podě­ko­vat spo­lu­au­tor­ce Len­ce, býva­lé svě­řen­ky­ni a dnes kama­rád­ce, za její obrov­skou vůli a pozi­tiv­ní ener­gii, se kte­rou se od začát­ku až do kon­ce vrha­la do psa­ní, ilu­stro­vá­ní a vydá­ní této kni­hy, čímž strá­vi­la ohrom­né množ­ství času, a mnoh­dy muse­la hod­ně impro­vi­zo­vat v roli mamin­ky na rodi­čov­ské dovolené.

Mgr. Pavel Budín­ský (tre­nér basketbalu)