PROJEKT RADOST ZE ČTENÍ JAKO VAŠE PODPORA

Tou­ží­te-li, aby Vaše dítě poci­ťo­va­lo nebo si stá­le utu­žo­va­lo radost ze čte­ní, pak Vás jis­tě bude zají­mat, jak by Vám s tím moh­la pomo­ci uni­kát­ní meto­da moder­ní­ho poje­tí dět­ské­ho čte­nář­ství. Nevá­hej­te a pře­čtě­te si, jak může­te pomo­cí pro­jek­tu Radost ze čte­ní inspi­ro­vat Vaše dítě ke čtení.

Radost ze čtení je srdeční záležitost… 

Jde o pro­jekt, kte­rý pomá­há rodi­čům netra­dič­ně inspi­ro­vat jejich děti ke čtení.

Všem dospě­lým, kte­rým leží na srd­ci hlad­ší stu­dij­ní ces­ta a úspěš­něj­ší život jejich dětí, pře­dá­vá­me tipy na to, jak dětem doká­zat, že čte­ní může být zába­va. Odha­lu­je­me jim hned něko­lik otes­to­va­ných taj­ných tri­ků, jak toho dosáhnout.

Proč je tak důle­ži­té začle­nit čte­ní do „kaž­do­den­ní­ho“ živo­ta a jak to sil­ně ovliv­ní budouc­nost Vaše­ho dítě­te, si může­te pře­číst v člán­ku s názvem Pod­po­ra čte­ní je inves­ti­ce do budouc­nos­ti Vaše­ho dítě­te, a to zde na blogu.

Dovol­te, abych Vám na úvod polo­ži­la otáz­ku, kte­rá vás mož­ná zasko­čí… Kdy jste napo­sle­dy vidě­li své dítě, jak se zapá­le­ně vrhá na kni­hu, aniž by se ji mís­to její kon­zu­ma­ce chys­ta­lo pou­žít jako plá­cač­ku na mou­chy? Pokud se Vám zdá abso­lut­ně nere­ál­né, že dítě před­nost­ně volí kni­hu před jed­no­duš­ší moder­něj­ší zába­vou, nevěš­te hla­vu. Sku­teč­ně exis­tu­je ces­ta, jak Vaše dítě kni­hou zaujmout. Trou­fa­lé tvr­ze­ní? Ne, pra­xí ověřeno!

I já jsem si kdy­si mno­ho­krát kladla otázky:

 

Jak můžu ovlivnit u dětí jejich školní úspěch?

Je oprav­du nemož­né změ­nit nega­tiv­ní postoj dítě­te ke čtení?

Pří­pad­ně:

Čím můžu obo­ha­tit dět­ské­mu čte­ná­ři jeho tra­dič­ní kniž­ní repertoár?
A čím bych ho sku­teč­ně zaujala?

Pokud Vám někdy vyvstá­va­ly na mys­li tyto nebo jiné dal­ší otáz­ky sou­vi­se­jí­cí s dět­ským čte­nář­stvím a škol­ním úspě­chem, pak Vás mož­ná zaujme násle­du­jí­cí pří­běh a tře­ba v něm nalez­ne­te inspi­ra­ci prá­vě pro sebe a své dítě…

Dnes, po letech, se tomu směju.

Mla­dá, skvě­le teo­re­tic­ky vyba­ve­ná absol­vent­ka peda­go­gic­ké fakul­ty s širo­kým úsmě­vem na tvá­ři, horou knih v náru­čí a plná ide­á­lů a oče­ká­vá­ní vstu­pu­je lehce nejis­tým kro­kem do škol­ní budovy…

V tu dobu vůbec netu­ší, jak je naiv­ní, když si před­sta­vu­je, jak s dět­mi na dru­hém stup­ni ZŠ vypi­lu­je náš krás­ný čes­ký jazyk. Nepři­pouš­tí neú­spěch a usi­lov­ně pra­cu­je na tom, co je jejím posláním.

Nedlou­ho poté za dveř­mi zmí­ně­né­ho ústa­vu dosta­ne obrov­skou fac­ku. Fac­ku, kte­rá bolí víc než ta fyzic­ká. Ránu, kte­rá navždy změ­ní nejen její život, ale může pozi­tiv­ně ovliv­nit i ten Váš a obzvláš­tě Vaše­ho dítěte…

Tato uči­tel­ka den za dnem svá­dí vnitř­ní boj s vlast­ní rezig­na­cí. Nechce, pros­tě odmí­tá při­jmout i přes mno­hé názo­ry zku­še­něj­ších kole­gů, že děti se tu gra­ma­ti­ku nenaučí.

Záko­ni­tě násle­du­je jedi­né, a to vyčer­pá­ní, pocit mar­nos­ti a strach, aby se její děti, kte­ré v budouc­nu chce sama při­vést na svět, nepo­tý­ka­ly se stej­ným pro­blé­mem jako žáci, jež se prá­vě sna­ží učit.

Její vnitř­ní hlas ji neu­stá­le vybí­zí: „No tak, peda­gož­ko, mys­li, pře­mýš­lej! Co mají spo­leč­né­ho děti, kte­ré s češ­ti­nou tako­vý pro­past­ný pro­blém nema­jí?“ Ona mu odpo­ví­dá: „Umí lépe komu­ni­ko­vat a mnoh­dy jsou lep­ší než ostat­ní i v jiných před­mě­tech…“ Ale jak je to mož­né? Kde je ten klíč k úspěchu?

Odpo­věď záhy nalez­la ve vyu­čo­vá­ní literatury.

Tyto děti častěji čtou! 

A co je nej­dů­le­ži­těj­ší, pře­čte­né­mu tex­tu rozu­mí, chá­pou jeho hlav­ní myš­len­ky, ori­en­tu­jí se v něm a umí s ním pracovat…

Dovol­te, abych se před­sta­vi­la, jme­nu­ji se Len­ka Sam­co­vá a toto uvě­do­mě­ní mi pomoh­lo najít pri­o­ri­tu v mém peda­go­gic­kém půso­be­ní. Myš­len­ka, že exis­tu­je řeše­ní, mě uklid­ni­la, že moje vlast­ní budou­cí děti mají vel­kou šan­ci uspět, a to nejen ve ško­le, ale i v mezi­lid­ských vzta­zích, na pra­cov­ním trhu a násled­ně i v budou­cím povolání.

Na prv­ní rodi­čov­ské dovo­le­né jsem se zamě­ři­la na důklad­né stu­di­um čte­nář­ské gra­mot­nos­ti a zača­la pře­mýš­let nad ces­tou čte­ná­ře a o jeho návy­cích. Nej­vět­ší úska­lí jsem spat­řo­va­la v inspi­ra­ci ke čtení.

Zlom při­šel během dru­hé rodi­čov­ské dovo­le­né, když jsem ze všech moti­vač­ních metod vybra­la dvě netra­dič­ní a záro­veň pod­le mě ty nej­ú­spěš­něj­ší a spo­ji­la je do jed­né, napros­to uni­kát­ní, kte­rou, jak jsem si již ově­ři­la, děti úpl­ně zbožňují…

A tak s obrov­ským úsi­lím, ale hlav­ně neko­neč­ným nad­še­ním vzni­kl uni­kát­ní pro­jekt Radost ze čte­ní, na nějž jsem nesmír­ně pyšná.

Meto­dy Radost ze čte­ní pomá­ha­jí dětem stát se nad­še­ným čte­ná­řem, poro­zu­mět pří­bě­hu, hle­dat v něm klí­čo­vé infor­ma­ce, ori­en­to­vat se v tex­tu a prak­tic­ky s ním pracovat.

Do podo­by, jak se s pro­jek­tem může­te sezná­mit dnes, ho ladím už pět let a zúro­či­la jsem v něm 18 let inten­ziv­ní­ho stu­dia a 11 let peda­go­gic­ké pra­xe. Přes to všech­no mám pocit, že je to tepr­ve začátek…

Nabí­zím Vám netra­dič­ní inspi­ra­ci, pomo­cí kte­ré může­te snad­ně­ji u své­ho dítě­te vzbu­dit zájem o čte­ní. Věřím, že se shod­ne­me, že chce­me pro naše děti to nej­lep­ší. Když je inspi­ru­je­me ke čte­ní, dává­me jim tím klíč a šan­ci k jejich budou­cí­mu úspě­chu. A samo­zřej­mě nejen to!

Jako rodi­če se sna­ží­me u své­ho dítě­te vzbu­dit lás­ku ke čte­ní. Ale uzná­vám, že to není vždy snadné.

K napl­ňo­vá­ní naše­ho cíle, aby děti pocí­ti­ly ze čte­ní radost, a s chu­tí ho prak­ti­ko­va­ly čas­tě­ji než dopo­sud, nám pomá­ha­jí mimo jiné i uni­kát­ní osob­ní game­boo­ky, včet­ně jejich elek­tro­nic­kých ver­zí. (K nahléd­nu­tí zde.)

Ve svě­tě, kde se veš­ke­ré mož­né tech­no­lo­gie mísí se vše­mi aspek­ty naše­ho živo­ta, je mož­ná těž­ké si před­sta­vit, jak může být tra­dič­ní čte­ní pro Vaše dítě atrak­tiv­ní. Ale v tom to prá­vě je. Osob­ní game­boo­ky (tedy kni­hy, ve kte­rých se čte­nář stá­vá hlav­ním hrdi­nou a záro­veň svý­mi vol­ba­mi řídí svou ces­tu pří­bě­hem) při­ná­ší do sta­ré dob­ré čet­by moder­ní prv­ky sou­čas­né­ho svě­ta. Naše netra­dič­ní a oje­di­ně­lé poje­tí osob­ních inter­ak­tiv­ních knih se nesna­ží v nerov­ném boji sou­pe­řit s počí­ta­čo­vý­mi hra­mi ani jinou digi­tál­ní zába­vou. Jed­no­du­še je dopl­ňu­jí a dět­mi je ten­to pří­stup vní­mán vel­mi pozitivně.

Game­boo­ky jsou kni­hy, ve kte­rých není čte­nář jen pasiv­ním pozo­ro­va­te­lem, ale stá­vá se aktiv­ním hrá­čem pří­bě­hu. Kaž­dé roz­hod­nu­tí, kte­ré udě­lá, ovliv­ní, jak se pří­běh vyví­jí. Je to jako když hra­je video­hru, jen­že mís­to joystic­ku drží v ruce kni­hu. A v tom­to pří­pa­dě kni­hu, kte­rá je doslo­va uši­ta Vaše­mu dítě­ti na míru — je totiž osob­ní. Jde vlast­ně o tako­vé nená­sil­né spo­je­ní hry se čte­ním, ozvlášt­ně­ným osob­ním prožitkem.

Naše uni­kát­ní kni­hy, snoubí­cí kom­bi­na­ci kre­a­ti­vi­ty, moder­ní­ho poje­tí, hra­vos­ti a lás­ky k lite­ra­tu­ře, jsou nejen zábav­né, ale také vzdě­lá­va­cí. Pomá­ha­jí roz­ví­jet jazy­ko­vé i čte­nář­ské doved­nos­ti, kri­tic­ké myš­le­ní a roz­ho­do­va­cí schop­nos­ti Vaše­ho potom­ka. A nej­lep­ší na tom je, že to vše při­chá­zí v zábav­né a nefor­mál­ní podo­bě for­mou inter­ak­tiv­ní­ho dob­ro­druž­ství, kte­ré bude Vaše dítě milovat.

Mož­ná už jste vyzkou­še­li běž­né meto­dy, jak děti při­mět ke čte­ní. Proč ale tak čas­to selhávají?

Při­po­meň­me si něko­lik kla­sic­kých metod, jak při­mět děti ke čte­ní. Tyto způ­so­by, trou­fám si tvr­dit, se sta­ly pří­mo pře­bor­ní­ky v neefektivnosti.

Začne­me s nej­tra­dič­něj­ším pří­stu­pem „Já tě k tomu donu­tím!“ Zde se rodič sna­ží při­mět dítě ke čte­ní pro­střed­nic­tvím pří­ka­zů. Napří­klad: „Jdi do poko­je a čti až do veče­ra!“ nebo „Žád­ná tele­vi­ze, dokud nedo­čteš tu kni­hu!“ Pro­blém je, že čte­ní by mělo být zába­va, ne trest. Když děti vní­ma­jí čte­ní jako něco, co musí dělat, ztrá­cí o to zájem (v tom lep­ším pří­pa­dě). Tím­to způ­so­bem může­me z dětí vycho­vat skvě­lé úni­ko­vé uměl­ce, ale jen málo­kdy nad­še­né čtenáře.

Dal­ší kla­sic­kou meto­dou je „Dočti tu kni­hu, pak dosta­neš zmrz­li­nu“. Zde se rodič sna­ží dítě pod­pla­tit. Ten­to pří­stup může fun­go­vat jed­nou nebo dva­krát, ale nako­nec dítě pocho­pí, že je to jen dal­ší for­ma mani­pu­la­ce, a začne se brá­nit. Tím­to způ­so­bem navíc dává rodič potom­ko­vi naje­vo, že čte­ní není vůbec pri­ma, že zmrz­li­na je lep­ší a že mu to hroz­né lous­ká­ní pís­me­nek slad­kost pak vykompenzuje.

Nebo co tře­ba meto­da „Čte­ní je pro tebe dob­ré!“? Tato tak­ti­ka je zalo­že­na na pře­svěd­če­ní, že děti by měly chtít číst, pro­to­že je to pro ně dob­ré. Bohu­žel, děti (ale mys­lím i vět­ši­na dospě­lých) nejsou pří­liš nad­še­né z věcí, kte­ré jsou pro ně dob­ré. Zvlášť když je to pre­zen­to­vá­no jako lék na všech­ny pro­blémy, pří­pad­ně nedis­ku­to­vá­no do hloub­ky. Jo a neza­po­meň­te, že děti jsou někdy malí rebe­lo­vé, kte­ří se čas­to sta­ví pro­ti tomu, co je pro ně dobré.

Taky je tu mož­nost „Všech­ny děti v tvém věku čtou“. Tato meto­da je zalo­že­na na srov­ná­vá­ní s ostat­ní­mi a má za cíl při­mět dítě cítit se špat­ně, pokud nečte stej­ně jako ostat­ní. Ale kaž­dé dítě je jedi­neč­né a má své vlast­ní tem­po vývo­je. Srov­ná­vá­ní může vést k poci­tu méně­cen­nos­ti a ztrá­tě sebe­dů­vě­ry, což samo­zřej­mě mimo jiné vyvo­lá i odpor ke čtení.

Jiní rodi­če zase sáh­nou po stra­te­gii „Bru­tál­ní upřím­nost“. To je ta, kdy jim řek­nou: „Když nebu­deš číst, skon­číš jako hloupý a neú­spěš­ný člo­věk.“ Ten­to pří­stup může být tro­chu drs­ný a ve sku­teč­nos­ti může děti od čte­ní spí­še odra­dit. Za čte­ním si děti před­sta­ví tvr­dou dři­nu, vždyť je pře­ci stát se inte­li­gent­ním a úspěš­ným člo­vě­kem tak těžké.

Dal­ší oblí­be­nou meto­dou je „Lás­ka k umě­ní“. Rodi­če se sna­ží dětem uká­zat, jak jsou kni­hy krás­né. S nos­tal­gií je obklo­pí kni­ha­mi jen a pou­ze dle vlast­ní­ho výbě­ru s poci­tem, že oni pře­ce vědí, co by jejich děti měly číst. Ale jakmi­le děti zjis­tí, že ne všech­ny kni­hy jsou tak zábav­né, a navíc nebu­dou moct svo­bod­ně pro­je­vit názor, co se líbí jim, zájem o čte­ní může rych­le opadnout.

Při všech těch­to poku­sech se rodi­če sna­ží uká­zat dětem, že čte­ní je zábav­né, ale čas­to to kon­čí tím, že děti vidí čte­ní jako něco tuze nudného.

A přes­ně pro­to jsem se roz­hod­la při­jít s něčím novým. Moder­ní doba se vyví­jí a já zastá­vám názor, že je potře­ba se tomu při­způ­so­bit i v oblas­ti čte­ní. Pro­to se zro­dil netra­dič­ní pro­jekt Radost ze čte­ní, v rám­ci něhož mimo jiné vzni­ka­jí i osob­ních game­boo­ky. Jsem nesku­teč­ně ráda (nejen kvů­li svým vlast­ním dětem, kte­ré byly vlast­ně tím mým prvot­ním impul­zem a hna­cím moto­rem) za to, že fun­gu­je. Tuto uni­kát­ní meto­du si na vlast­ní kůži neu­stá­le tes­tu­ji v pra­xi s mno­ha mlad­ší­mi ško­lá­ky. A reak­ce, kte­ré při­chá­zí od Vás rodi­čů, mi štěs­tím vhá­ně­jí slzy do očí. Děku­ji za ně! Hod­no­ce­ní našich knih si může­te pře­číst zde: www.radostzecteni.cz/hodnoceni/

Jak už bylo řeče­no, v pro­jek­tu Radost ze čte­ní pod­po­ru­je­me netra­dič­ní a kre­a­tiv­ní způ­so­by, jak děti inspi­ro­vat ke čte­ní. Vytvá­ří­me game­boo­ky, jejichž prů­běh čte­ní si děti samy při­způ­so­bí, aby pro ně bylo čte­ní zábav­né a vzru­šu­jí­cí. Naše osob­ní game­boo­ky se tedy sta­ly uni­kát­ním způ­so­bem, jak při­vést ke čte­ní i ty děti, kte­rým se do toho dopo­sud zrov­na dva­krát nechtě­lo. A co vlast­ně děti, kte­ré už kni­hy za své při­ja­ly? Tak ty osob­ní game­boo­ky s neko­neč­ným nad­še­ním chtě­jí jako dár­ky k naro­ze­ni­nám, k svát­ku či od Ježíška. Ukaž­te své­mu dítě­ti, že ho ve čte­ní pod­po­ru­je­te a pro­hléd­ně­te si osob­ní game­boo­ky zde: www.radostzecteni.cz/nabidka/

V rám­ci pro­jek­tu také radí­me rodi­čům, jak si tuto skvě­lou čin­nost uží­vat spo­leč­ně. Děti tak budou otví­rat kni­hy ne pro­to, že by muse­ly, ale pro­to, že budou chtít. A to je pře­ci ten nej­lep­ší důvod, nemys­lí­te? Jsme-li na stej­né vlně, pro­po­j­me se i na soci­ál­ních sítích:

Pokud by Vás zají­ma­lo záku­li­sí naší prá­ce, hlav­ně tedy pro­ces, jak u nás osob­ní game­boo­ky vzni­ka­jí, pak násle­du­jí­cí řád­ky Vám to poodhalí.

Kníž­ku, kte­rou si rodič pro své dítě u nás v inter­ne­to­vém obcho­dě (www.radostzecteni.cz/nabidka/) vybe­re, při­pra­ví­me a dola­dí­me s kole­gy­ní v počí­ta­či do podo­by tak, jak si pře­je. Pak násle­du­je kva­lit­ní tisk na peč­li­vě vybra­ný papír.

V ten­to moment začí­ná ruč­ní prá­ce, kdy pomo­cí kni­hař­ské kos­ti a šíd­la strán­ky s nej­vět­ší opa­tr­nos­tí při­pra­ví­me pro samot­né šití kniž­ní­ho blo­ku. Je tedy už jas­né, co nás čeká dál. Vez­me­me jehlu a spe­ci­ál­ní nit a pus­tí­me se do toho. 

Pak při­dá­me před­sád­ky, za pomo­ci kva­lit­ní­ho kni­hař­ské­ho lepi­dla zpev­ní­me hřbet gázou a nechá­me vše schnout (nej­lé­pe přes noc). 

V tuto chví­li prá­ce na osob­ní kni­ze ovšem nekon­čí, neboť se pus­tí­me do pří­pra­vy desek. Na jejich výro­bu pou­ží­vá­me spe­ci­ál­ní papír nej­vyš­ší kva­li­ty, kte­rý po tis­ku ochrá­ní­me mat­nou laminací.

Tak­to při­pra­ve­ný potah lepí­me na sil­něj­ší kar­to­no­vé des­ky. (I ten­to pro­ces je důle­ži­té neu­spě­chat a nechat vše “odpo­či­nout”.)

Dru­hý den kniž­ní blok ořízne­me na sto­ho­vé řezač­ce a při­le­pí­me kapi­tál­ky a záložku. 

Pak už nezbý­vá nic jiné­ho než des­ky s kniž­ním blo­kem spo­jit a vytvo­řit tak krás­nou kníž­ku v pev­né vaz­bě. Ješ­tě si ji pak něko­lik hodin pone­chá­me, aby byla správ­ně vymaz­le­ná, osob­ně ji pohla­dím, popře­ji jí, ať dělá spous­tu rados­ti, a nako­nec ji hrdě pošle­me kon­krét­ní­mu dítě­ti. Bude jed­ním z nich i Váš potomek?

Může se zdát, že vše kla­pe… Ano, ale samo­zřej­mě to tak neby­lo od úpl­né­ho začát­ku. Potr­ha­li bys­te se smí­chy, kdy­bys­te mě vidě­li, jak si při prv­ních zku­šeb­ních kous­cích otí­rám z čela lepi­dlo, a dokon­ce ho vystří­há­vám z vla­sů. Pak vztekle odva­zu­ji nit z rukou. A když už jsme u té upřím­nos­ti, při­zná­vám, že mi jed­na kni­ha na moment zůsta­la při­ši­tá ke kalhotám. 

Někdy si říkám, že je až ku podi­vu, že jsem to nevzda­la. Vždyť i hle­dá­ní správ­ných stro­jů a mate­ri­á­lů mi zabra­lo měsí­ce prá­ce. Ale uf, je to za námi, dnes si sto­jím za tím, že kaž­dá kníž­ka je pro­fe­si­o­nál­ně a s lás­kou vyro­be­ná. Jas­ně, stej­ně jako ve všem, i před námi sto­jí v pro­jek­tu Radost ze čte­ní dal­ší výzvy, ale pro­to­že pros­tě víme, že naše prá­ce dává smy­sl, bude­me je (mož­ná i spo­leč­ně s Vámi) nadá­le překonávat.

Tak­že, milý rodi­či, proč nezku­sit kouz­lo moder­ní­ho pří­stu­pu ke čte­ní, když bude­te hle­dat způ­sob, jak při­mět své dítě číst? Vyu­žij­te tuto šan­ci na úspěch a objed­nej­te pro své dítě jeho vlast­ní game­book. Pro­zraď­te nám jmé­no, věk, měs­to, vzhled, kama­rá­da, nej­ob­lí­be­něj­ší jíd­lo a dal­ší úda­je o budou­cím hlav­ním hrdi­no­vi a uvi­dí­te, jak se jeho oči roz­zá­ří, když obje­ví sebe samé­ho v pří­bě­hu. Vybrat osob­ní game­boo­ky pro své dítě může­te tady: www.radostzecteni.cz/nabidka/

Osobní knihy - gamebooky

A na závěr… Jak to vlast­ně s tím rodi­čov­stvím a čte­ním tedy je?

Mys­lím, že vět­ši­na rodi­čů bude sou­hla­sit, že rodi­čov­ství je jako čte­ní game­boo­ku. Nikdy neví­te, kam Vás a Vaše­ho potom­ka Vaše roz­hod­nu­tí dove­de. Ale bez ohle­du na to, jaké pře­káž­ky a dob­ro­druž­ství Vám spo­leč­ný život při­pra­ví, jed­no je jis­té – je to ta nej­ú­žas­něj­ší ces­ta, kte­rou může­te absol­vo­vat. A to je konec­kon­ců to, co činí rodi­čov­ství tak skvě­lým, ne? Uni­kát­ní, neo­pa­ko­va­tel­né dob­ro­druž­ství, kte­ré se píše kaž­dým dnem. Ať už si vybe­re­te ten nebo onen směr, Vaše ces­ta bude vždy plná pře­kva­pe­ní a nových zážitků.

Pře­ji Vám na ces­tě rodi­čov­stvím mno­ho štěs­tí, pev­nou vůli při pomo­ci s budo­vá­ním úspě­chu Vaše­ho dítě­te a samo­zřej­mě hod­ně RADOSTI ZE ČTENÍ!

S lás­kou autor­ka pro­jek­tu Len­ka Samcová.

Výborné vysvědčení a žádný propadák u přijímacích zkoušek ani v životě.

Pokud v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní chce­te pro své­ho potom­ka to nej­lep­ší, pak nepo­chyb­ně sáh­ně­te po spo­leč­ném čte­ní jako jed­ním z nej­lep­ších způ­sobů, jak může­te posí­lit mozko­vý vývoj a uče­ní Vaše­ho dítěte.

Jak, kdy, kde a co číst s Vaším dítě­tem se může­te dozvě­dět v prak­tic­ké pří­ruč­ce, kte­rá je Vám k dis­po­zi­ci zdar­ma zde: www.radostzecteni.cz/zdarma/

Podpořte své dítě ve čtení a zameťte mu tím cestu do úspěšné budoucnosti…

Vyzkou­šej­te ZDARMA netra­dič­ní kni­hu (elek­tro­nic­ký mini game­book), u kte­ré se spo­leč­ně zasmě­je­te, a navíc zjis­tí­te, zda jste spí­še slušňák, nebo prů­švi­hář… Ke sta­že­ní zde: www.radostzecteni.cz/zdarma/

Dal­ší tipy a inspi­ra­ci ke čte­ní může­te načer­pat také tady: 

FB: https://www.facebook.com/radostzecteni/
IG: https://www.instagram.com/radost_ze_cteni/
You­Tu­be: https://www.youtube.com/channel/UCLcMaRXcUnW_tuTUly3IIng

Hod­ně rados­ti ze čte­ní Vám pře­je autor­ka pro­jek­tu Len­ka Samcová.