OSOBNÍ GAMEBOOK JAKO PROSTŘEDNÍK K DĚTSKÉ RADOSTI ZE ČTENÍ

„Ty hele, Leni, jsem sly­šel, že děláš něja­ký kníž­ky. A jak a proč jako?“

S tou­to otáz­kou se občas setká­vám. Hned potom, co taza­te­li odha­lím svůj postoj k tomu, jak nej­lé­pe inves­to­vat do budouc­nos­ti našich dětí (více o tom zde), bývá ješ­tě zma­te­něj­ší, když mu řek­nu, že vlast­ně nedě­lám jen něja­ký kníž­ky, ale vyrá­bím osob­ní game­boo­ky.

„A to má být co, pro­sím tě?“ zara­zí ho slov­ní spo­je­ní OSOBNÍ GAMEBOOKY.

Chá­pu, že to nej­spíš ješ­tě nesly­šel, neboť jde o uni­kát­nost, jež nikde jin­de než v pro­jek­tu Radost ze čte­ní zazna­me­nat nemohl.

Stále častěji se setkávám s dětmi, které mají svou osobní knihu. 

(O jejím pří­no­su jsem psa­la samo­stat­ný člá­nek. Pře­číst si ho může­te zde.)

Ve zkrat­ce jde o kni­hu, ve kte­ré se dítě sta­ne jejím hlav­ním hrdi­nou.

Toto netra­dič­ní čte­ní je totiž indi­vi­du­ál­ně upra­ve­no pro kon­krét­ní­ho čte­ná­ře s ohle­dem na jeho jmé­no, mís­to, kde žije, zájmy, vlast­nos­ti, oblí­be­né zále­ži­tos­ti nebo jiné osob­ní údaje.

No a pak existují takzvané gamebooky. 

Neděs­te se, já dokud jsem nena­psa­la svůj prv­ní game­book, tak jsem také netu­ši­la, že to, co jsem vytvo­ři­la (inspi­ro­vá­na sil­ným čte­nář­ským zážit­kem z dět­ství), se v pře­kla­du nazý­vá hra­cí knihou.

Game­book je v pod­sta­tě inter­ak­tiv­ní kni­ha, kte­rá čte­ná­ři nabí­zí mož­nost roz­ho­do­vat o tom, jak se pří­běh bude vyví­jet. Vaše dítě tedy nejen pasiv­ně sle­du­je vývoj pří­bě­hu, ale aktiv­ně se do něj zapo­ju­je a ovliv­ňu­je jeho prů­běh i závěr.

Před­stav­te si to jako kři­žo­vat­ku na ces­tě pří­bě­hu. Na kaž­dé strán­ce, nebo na kon­ci kapi­to­ly se setká­te s něko­li­ka mož­nost­mi, jak pokra­čo­vat. Vaše roz­hod­nu­tí pak určí, na kte­ré strán­ce bude­te číst dál a jak celé dob­ro­druž­ství vlast­ně dopad­ne. Tak­to může­te pro­zkou­má­vat růz­né dějo­vé linie a kon­ce, někdy šťast­né, jin­dy tře­ba pouč­né, ale vždy jde o výsle­dek Vaše­ho vlast­ní­ho roz­hod­nu­tí.

Tak tře­ba, čte­te kni­hu Les­ní dob­ro­druž­ství, ve kte­ré se náh­le obje­ví skří­tek. Ten Vám nabíd­ne ochut­nat kou­zel­né les­ní ovo­ce. V běž­né kni­ze bys­te se na násle­du­jí­cích strán­kách dozvě­dě­li, jak se hrdi­na zacho­vá a jak to s ním dopad­ne. Ale v game­boo­ku se Vás kni­ha zeptá: „S díky odmít­neš, nebo ho s chu­tí zbaštíš?“ Roz­hod­nu­tí je na Vás a kaž­dá ces­ta vede k jiné­mu příběhu.

Když ote­vře­te game­book, uvi­dí­te, že je napsán tro­chu jinak než oby­čej­ná kni­ha. Kapi­to­ly nebo krat­ší čás­ti tex­tu kon­čí vol­bou (kři­žo­vat­kou). Jde o moment, kdy se čte­nář roz­hod­ne, jak chce, aby pří­běh pokra­čo­val. Napří­klad: „Pokud kou­zel­né jaho­dy nesníš, otoč na stra­nu 15. Jestli­že se do nich zakousneš, tvůj pří­běh pokra­ču­je na stra­ně 34.“ Pak si vybe­re­te, oto­čí­te na danou strán­ku a jed­no­du­še čte­te dál.

Proč by Vám mohlo (nebo spíš mělo) vyhovovat, že Vaše dítě čte osobní gamebook?

Díky této jedi­neč­né for­mě je Vaše dítě nená­pad­ně vybí­ze­no pře­mýš­let, co se v pří­bě­hu sta­ne dál. Ten­to pro­ces bývá pro dítě vel­mi moti­vu­jí­cí, pro­to­že může pro­je­vit svůj názor.

Osob­ní game­book dává dítě­ti svo­bo­du roz­ho­do­vat se o svém kniž­ním osu­du. A ten, kdo Vaše­mu dítě­ti vklá­dá do rukou tuto kni­hu, mu tím doka­zu­je respekt k jeho názoru.

Při tom­to netra­dič­ním čte­ní se Vaše dítě beze spo­ru stá­vá aktiv­ním účast­ní­kem a tvůr­cem pří­bě­hu, což pro něj může být sil­ně povzbu­zu­jí­cí k vhod­né­mu jed­ná­ní i v reál­ném životě.

Pro­to­že toto inspi­ru­jí­cí čte­ní výraz­ně vybí­zí zkou­še­ní růz­ných cest, kni­hu čte Vaše dítě opa­ko­va­ně a bez­peč­ně se učí z vlast­ních chyb. Díky tomu­to zážit­ku, kdy čte­nář musí dělat roz­hod­nu­tí, nese násled­ky, kte­ré s nimi pocho­pi­tel­ně sou­vi­sí. Prá­vě pro­to je to skvě­lý způ­sob, jak se učí o důsled­cích a zod­po­věd­nos­ti.

Pomo­cí game­boo­ků může­me dítě nau­čit, jak se roz­ho­do­vat a jak při­jí­mat důsled­ky svých voleb. Uká­že­me mu, že si může vytvá­řet své vlast­ní život­ní pří­běhy. To jsou všech­no cen­né doved­nos­ti, kte­ré mohou být vel­mi uži­teč­né v jeho blíz­ké i vzdá­le­né budouc­nos­ti. A co je nej­lep­ší? Všech­ny tyto doved­nos­ti může zís­kat, zatím­co se baví a uží­vá si radost ze čtení.

Osob­ní game­book je také skvě­lý nástroj pro výu­ku čte­ní a kri­tic­ké­ho myš­le­ní.

Roz­hod­ně je výbor­nou vol­bou i pro děti, kte­ré se mož­ná bojí číst nebo kte­ré mají pro­blémy s kon­cen­t­ra­cí či boju­jí s někte­rý­mi poru­cha­mi uče­ní.

Game­boo­ky jsou samo­zřej­mě úžas­né pro roz­voj empa­tie. Když se dítě ocit­ne v kůži hlav­ní posta­vy a musí čelit výzvám a růz­ným roz­hod­nu­tím, nau­čí se lépe poro­zu­mět a vcí­tit se do poci­tů a jed­ná­ní lidí v jeho okolí.

Je úžas­né, jak dítě může díky game­boo­ku expe­ri­men­to­vat s růz­ný­mi dějo­vý­mi lini­e­mi a alter­na­tiv­ní­mi kon­ci. To mu umož­ňu­je pro­zkou­mat své vlast­ní tvůr­čí myš­len­ky a před­sta­vi­vost, což je klí­čo­vé pro roz­voj jejich kre­a­tiv­ní­ho myš­le­ní.

Osob­ní game­boo­ky pří­mo pou­ta­jí dět­skou pozor­nost. Mla­dý čte­nář vní­má kaž­dé slo­vo, aby mu náho­dou neu­nik­lo něco, co by pak moh­lo ovliv­nit jeho volbu.

Ten­to pro­ces je tak zábav­ný, že si ani neu­vě­do­mí, jaké množ­ství času strá­ví čte­ním a učením.

Díky tomu, že Vaše dítě obje­ví, jak ho čte­ní může pozi­tiv­ně pře­kva­pit, s vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí dá v budouc­nu šan­ci i jiným kni­hám, aby ho také okouz­li­ly. Čte­ní naše­ho osob­ní­ho game­boo­ku by ho tedy moh­lo sil­ně inspi­ro­vat k zájmu o dal­ší kni­hy.

Osob­ní game­boo­ky ozna­ču­ji za zázrač­né nástro­je, kte­ré pře­tvá­ří neo­chot­né­ho čte­ná­ře v hla­do­vé­ho kni­ho­mo­la (mini­mál­ně na chví­li, což i to pova­žu­ji u odpůr­ců čte­ní za pří­nos­né). Toto trou­fa­lé tvr­ze­ní mám na vlast­ní kůži otes­to­vá­no na stov­kách dětí ze základ­ních škol.

Proč toto jedinečné spojení osobní knihy a gamebooku děti tak baští?

Zatím­co tra­dič­ní kni­hy mohou být pro někte­ré děti už okou­ka­né a pří­liš nud­né, naše osob­ní game­boo­ky posky­tu­jí neob­vyklou mož­nost inter­ak­ce a roz­ho­do­vá­ní. Čte­nář je hlav­ním hrdi­nou pří­bě­hu a sám roz­ho­du­je o jeho vývoji.

Osob­ní game­boo­ky nabí­ze­jí Vaše­mu dítě­ti mož­nost být kre­a­tiv­ním tvůr­cem svých vlast­ních příběhů.

Vaše dítě se najed­nou cítí výji­meč­ně, důle­ži­tě, hrdě, sebe­vě­do­mě a svobodně.

Mož­nost svo­bod­ně se roz­hod­nout sil­ně ovliv­ňu­je oblí­be­nost našich knih. Vždyť posuď­te sami, jak by toto asi půso­bi­lo na Vaše dítě: „Na, dnes máš k obě­du bram­bo­ry s masem!“ nebo „Hon­zí­ku, měl bys dnes chuť na špage­ty, nebo by sis radě­ji dal řízek s kaší?“ Jak jste jis­tě pocho­pi­li, bram­bo­ry s masem jsou kla­sic­kou kni­hou bez mož­nos­ti výbě­ru, ale dru­há, láka­věj­ší nabíd­ka je jako gamebook.

Dítě během čte­ní napja­tě oče­ká­vá dal­ší kři­žo­vat­ku, peč­li­vě zva­žu­je mož­nos­ti, což je pro něj vel­mi při­taž­li­vé a inspi­ru­je ho k dal­ší­mu čtení.

No, a také ze zkušeností z autorských čtení i výuky literatury vím, jak děti milují zkusit si taky jednou zazlobit, neposlechnout, vybrat si cestu toho lumpa, a to všechno naprosto beztrestně… 

Tipy pro čte­ní gamebooku:

Je báječ­né číst game­boo­ky opa­ko­va­ně. Když dítě totiž čte game­book zno­vu, může si vybrat jinou ces­tu a pří­běh se změ­ní. Pokud se mu z něja­ké­ho důvo­du nelí­bil vlast­ní osud v prv­ním kon­ci, jis­tě bude mít nutká­ní ho změ­nit. Může se v prů­bě­hu čte­ní pros­tě roz­hod­nout někde jinak.

Mimo­cho­dem, skvě­lý trik pro čte­ní game­boo­ku je mít po ruce něko­lik zálo­žek. Když Vaše dítě nara­zí na obtíž­né roz­hod­nu­tí, může jed­nu zálož­ku vlo­žit na tuto strán­ku, a pokud se vol­ba uká­že být špat­ná, klid­ně se vrá­tí a vybe­re jinou mož­nost. Pod­vá­dě­ní je totiž v našich game­bo­o­cích dovo­le­no, aby byl čte­nář­ský inter­ak­tiv­ní záži­tek co nejlepší.

Při čte­ní game­boo­ku Vaše dítě pozná násle­dek své vol­by v bez­pe­čí domo­va, v živo­tě v podob­né situ­a­ci ho tato zku­še­nost pak může pomo­ci nasmě­ro­vat vhod­něj­ší cestou.

Pozor, ne všechny gamebooky jsou stejné!

Osob­ní game­boo­ky od Radost ze čte­ní mají pro­pra­co­va­něj­ší děj a mož­nost vol­by při­chá­zí zpra­vi­dla po něko­li­ka strán­kách. Jsou inspi­ro­vá­ny spí­še game­boo­ky, kte­ré se řadí k tak­zva­né ame­ric­ké ver­zi. Vliv na prů­běh pří­bě­hu má pou­ze sám čtenář.

„Ty hele, Leni, jsem sly­šel, že děláš něja­ký kníž­ky. A jak a proč jako?“

S tou­to otáz­kou se občas setká­vám. Hned potom, co taza­te­li odha­lím svůj postoj k tomu, jak nej­lé­pe inves­to­vat do budouc­nos­ti našich dětí (více o tom zde), bývá ješ­tě zma­te­něj­ší, když mu řek­nu, že vlast­ně nedě­lám jen něja­ký kníž­ky, ale vyrá­bím osob­ní game­boo­ky.

„A to má být co, pro­sím tě?“ zara­zí ho slov­ní spo­je­ní OSOBNÍ GAMEBOOKY.

Chá­pu, že to nej­spíš ješ­tě nesly­šel, neboť jde o uni­kát­nost, jež nikde jin­de než v pro­jek­tu Radost ze čte­ní zazna­me­nat nemohl.

Stále častěji se setkávám s dětmi, které mají svou osobní knihu. 

(O jejím pří­no­su jsem psa­la samo­stat­ný člá­nek. Pře­číst si ho může­te zde.)

Ve zkrat­ce jde o kni­hu, ve kte­ré se dítě sta­ne jejím hlav­ním hrdi­nou.

Toto netra­dič­ní čte­ní je totiž indi­vi­du­ál­ně upra­ve­no pro kon­krét­ní­ho čte­ná­ře s ohle­dem na jeho jmé­no, mís­to, kde žije, zájmy, vlast­nos­ti, oblí­be­né zále­ži­tos­ti nebo jiné osob­ní údaje.

No a pak existují takzvané gamebooky. 

Neděs­te se, já dokud jsem nena­psa­la svůj prv­ní game­book, tak jsem také netu­ši­la, že to, co jsem vytvo­ři­la (inspi­ro­vá­na sil­ným čte­nář­ským zážit­kem z dět­ství), se v pře­kla­du nazý­vá hra­cí knihou.

Game­book je v pod­sta­tě inter­ak­tiv­ní kni­ha, kte­rá čte­ná­ři nabí­zí mož­nost roz­ho­do­vat o tom, jak se pří­běh bude vyví­jet. Vaše dítě tedy nejen pasiv­ně sle­du­je vývoj pří­bě­hu, ale aktiv­ně se do něj zapo­ju­je a ovliv­ňu­je jeho prů­běh i závěr.

Před­stav­te si to jako kři­žo­vat­ku na ces­tě pří­bě­hu. Na kaž­dé strán­ce, nebo na kon­ci kapi­to­ly se setká­te s něko­li­ka mož­nost­mi, jak pokra­čo­vat. Vaše roz­hod­nu­tí pak určí, na kte­ré strán­ce bude­te číst dál a jak celé dob­ro­druž­ství vlast­ně dopad­ne. Tak­to může­te pro­zkou­má­vat růz­né dějo­vé linie a kon­ce, někdy šťast­né, jin­dy tře­ba pouč­né, ale vždy jde o výsle­dek Vaše­ho vlast­ní­ho roz­hod­nu­tí.

Tak tře­ba, čte­te kni­hu Les­ní dob­ro­druž­ství, ve kte­ré se náh­le obje­ví skří­tek. Ten Vám nabíd­ne ochut­nat kou­zel­né les­ní ovo­ce. V běž­né kni­ze bys­te se na násle­du­jí­cích strán­kách dozvě­dě­li, jak se hrdi­na zacho­vá a jak to s ním dopad­ne. Ale v game­boo­ku se Vás kni­ha zeptá: „S díky odmít­neš, nebo ho s chu­tí zbaštíš?“ Roz­hod­nu­tí je na Vás a kaž­dá ces­ta vede k jiné­mu příběhu.

Když ote­vře­te game­book, uvi­dí­te, že je napsán tro­chu jinak než oby­čej­ná kni­ha. Kapi­to­ly nebo krat­ší čás­ti tex­tu kon­čí vol­bou (kři­žo­vat­kou). Jde o moment, kdy se čte­nář roz­hod­ne, jak chce, aby pří­běh pokra­čo­val. Napří­klad: „Pokud kou­zel­né jaho­dy nesníš, otoč na stra­nu 15. Jestli­že se do nich zakousneš, tvůj pří­běh pokra­ču­je na stra­ně 34.“ Pak si vybe­re­te, oto­čí­te na danou strán­ku a jed­no­du­še čte­te dál.

Proč by Vám mohlo (nebo spíš mělo) vyhovovat, že Vaše dítě čte osobní gamebook?

Díky této jedi­neč­né for­mě je Vaše dítě nená­pad­ně vybí­ze­no pře­mýš­let, co se v pří­bě­hu sta­ne dál. Ten­to pro­ces bývá pro dítě vel­mi moti­vu­jí­cí, pro­to­že může pro­je­vit svůj názor.

Osob­ní game­book dává dítě­ti svo­bo­du roz­ho­do­vat se o svém kniž­ním osu­du. A ten, kdo Vaše­mu dítě­ti vklá­dá do rukou tuto kni­hu, mu tím doka­zu­je respekt k jeho názoru.

Při tom­to netra­dič­ním čte­ní se Vaše dítě beze spo­ru stá­vá aktiv­ním účast­ní­kem a tvůr­cem pří­bě­hu, což pro něj může být sil­ně povzbu­zu­jí­cí k vhod­né­mu jed­ná­ní i v reál­ném životě.

Pro­to­že toto inspi­ru­jí­cí čte­ní výraz­ně vybí­zí zkou­še­ní růz­ných cest, kni­hu čte Vaše dítě opa­ko­va­ně a bez­peč­ně se učí z vlast­ních chyb. Díky tomu­to zážit­ku, kdy čte­nář musí dělat roz­hod­nu­tí, nese násled­ky, kte­ré s nimi pocho­pi­tel­ně sou­vi­sí. Prá­vě pro­to je to skvě­lý způ­sob, jak se učí o důsled­cích a zod­po­věd­nos­ti.

Pomo­cí game­boo­ků může­me dítě nau­čit, jak se roz­ho­do­vat a jak při­jí­mat důsled­ky svých voleb. Uká­že­me mu, že si může vytvá­řet své vlast­ní život­ní pří­běhy. To jsou všech­no cen­né doved­nos­ti, kte­ré mohou být vel­mi uži­teč­né v jeho blíz­ké i vzdá­le­né budouc­nos­ti. A co je nej­lep­ší? Všech­ny tyto doved­nos­ti může zís­kat, zatím­co se baví a uží­vá si radost ze čtení.

Osob­ní game­book je také skvě­lý nástroj pro výu­ku čte­ní a kri­tic­ké­ho myš­le­ní.

Roz­hod­ně je výbor­nou vol­bou i pro děti, kte­ré se mož­ná bojí číst nebo kte­ré mají pro­blémy s kon­cen­t­ra­cí či boju­jí s někte­rý­mi poru­cha­mi uče­ní.

Game­boo­ky jsou samo­zřej­mě úžas­né pro roz­voj empa­tie. Když se dítě ocit­ne v kůži hlav­ní posta­vy a musí čelit výzvám a růz­ným roz­hod­nu­tím, nau­čí se lépe poro­zu­mět a vcí­tit se do poci­tů a jed­ná­ní lidí v jeho okolí.

Je úžas­né, jak dítě může díky game­boo­ku expe­ri­men­to­vat s růz­ný­mi dějo­vý­mi lini­e­mi a alter­na­tiv­ní­mi kon­ci. To mu umož­ňu­je pro­zkou­mat své vlast­ní tvůr­čí myš­len­ky a před­sta­vi­vost, což je klí­čo­vé pro roz­voj jejich kre­a­tiv­ní­ho myš­le­ní.

Osob­ní game­boo­ky pří­mo pou­ta­jí dět­skou pozor­nost. Mla­dý čte­nář vní­má kaž­dé slo­vo, aby mu náho­dou neu­nik­lo něco, co by pak moh­lo ovliv­nit jeho volbu.

Ten­to pro­ces je tak zábav­ný, že si ani neu­vě­do­mí, jaké množ­ství času strá­ví čte­ním a učením.

Díky tomu, že Vaše dítě obje­ví, jak ho čte­ní může pozi­tiv­ně pře­kva­pit, s vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí dá v budouc­nu šan­ci i jiným kni­hám, aby ho také okouz­li­ly. Čte­ní naše­ho osob­ní­ho game­boo­ku by ho tedy moh­lo sil­ně inspi­ro­vat k zájmu o dal­ší kni­hy.

Osob­ní game­boo­ky ozna­ču­ji za zázrač­né nástro­je, kte­ré pře­tvá­ří neo­chot­né­ho čte­ná­ře v hla­do­vé­ho kni­ho­mo­la (mini­mál­ně na chví­li, což i to pova­žu­ji u odpůr­ců čte­ní za pří­nos­né). Toto trou­fa­lé tvr­ze­ní mám na vlast­ní kůži otes­to­vá­no na stov­kách dětí ze základ­ních škol.

Proč toto jedinečné spojení osobní knihy a gamebooku děti tak baští?

Zatím­co tra­dič­ní kni­hy mohou být pro někte­ré děti už okou­ka­né a pří­liš nud­né, naše osob­ní game­boo­ky posky­tu­jí neob­vyklou mož­nost inter­ak­ce a roz­ho­do­vá­ní. Čte­nář je hlav­ním hrdi­nou pří­bě­hu a sám roz­ho­du­je o jeho vývoji.

Osob­ní game­boo­ky nabí­ze­jí Vaše­mu dítě­ti mož­nost být kre­a­tiv­ním tvůr­cem svých vlast­ních příběhů.

Vaše dítě se najed­nou cítí výji­meč­ně, důle­ži­tě, hrdě, sebe­vě­do­mě a svobodně.

Mož­nost svo­bod­ně se roz­hod­nout sil­ně ovliv­ňu­je oblí­be­nost našich knih. Vždyť posuď­te sami, jak by toto asi půso­bi­lo na Vaše dítě: „Na, dnes máš k obě­du bram­bo­ry s masem!“ nebo „Hon­zí­ku, měl bys dnes chuť na špage­ty, nebo by sis radě­ji dal řízek s kaší?“ Jak jste jis­tě pocho­pi­li, bram­bo­ry s masem jsou kla­sic­kou kni­hou bez mož­nos­ti výbě­ru, ale dru­há, láka­věj­ší nabíd­ka je jako gamebook.

Dítě během čte­ní napja­tě oče­ká­vá dal­ší kři­žo­vat­ku, peč­li­vě zva­žu­je mož­nos­ti, což je pro něj vel­mi při­taž­li­vé a inspi­ru­je ho k dal­ší­mu čtení.

No, a také ze zkušeností z autorských čtení i výuky literatury vím, jak děti milují zkusit si taky jednou zazlobit, neposlechnout, vybrat si cestu toho lumpa, a to všechno naprosto beztrestně… 

Tipy pro čte­ní gamebooku

Je báječ­né číst game­boo­ky opa­ko­va­ně. Když dítě totiž čte game­book zno­vu, může si vybrat jinou ces­tu a pří­běh se změ­ní. Pokud se mu z něja­ké­ho důvo­du nelí­bil vlast­ní osud v prv­ním kon­ci, jis­tě bude mít nutká­ní ho změ­nit. Může se v prů­bě­hu čte­ní pros­tě roz­hod­nout někde jinak.

Mimo­cho­dem, skvě­lý trik pro čte­ní game­boo­ku je mít po ruce něko­lik zálo­žek. Když Vaše dítě nara­zí na obtíž­né roz­hod­nu­tí, může jed­nu zálož­ku vlo­žit na tuto strán­ku, a pokud se vol­ba uká­že být špat­ná, klid­ně se vrá­tí a vybe­re jinou mož­nost. Pod­vá­dě­ní je totiž v našich game­bo­o­cích dovo­le­no, aby byl čte­nář­ský inter­ak­tiv­ní záži­tek co nejlepší.

Při čte­ní game­boo­ku Vaše dítě pozná násle­dek své vol­by v bez­pe­čí domo­va, v živo­tě v podob­né situ­a­ci ho tato zku­še­nost pak může pomo­ci nasmě­ro­vat vhod­něj­ší cestou.

Pozor, ne všechny gamebooky jsou stejné!

Osob­ní game­boo­ky od Radost ze čte­ní mají pro­pra­co­va­něj­ší děj a mož­nost vol­by při­chá­zí zpra­vi­dla po něko­li­ka strán­kách. Jsou inspi­ro­vá­ny spí­še game­boo­ky, kte­ré se řadí k tak­zva­né ame­ric­ké ver­zi. Vliv na prů­běh pří­bě­hu má pou­ze sám čtenář.

Osobní knihy - gamebooky

Pokud se ale bude­te roz­hlí­žet i mimo náš web, což je napros­to pocho­pi­tel­né (pro­to­že všech­ny naše game­boo­ky už máte pře­čte­né 😊), nediv­te se, když nara­zí­te na game­boo­ky, k jichž čte­ní bude­te potře­bo­vat hra­cí kost­ky. Mož­nost roz­ho­do­vá­ní v ději bývá čas­těj­ší (klid­ně i po jed­nom odstav­ci), a pří­běh tedy nebý­vá tolik vykres­len (spí­še od brit­ských auto­rů). Do hry zde také vstu­pu­je náho­da.

Pokud máte děti, kte­ré milu­jí záha­dy, pak Vás mož­ná potě­ší, že exis­tu­jí inter­ak­tiv­ní detek­tiv­ky, kde čte­nář musí roz­luš­tit něja­kou záha­du. Hle­dá sto­py, sbí­rá důka­zy a roz­ho­du­je, jakým smě­rem se vydat.

Na našem trhu se také obje­vi­ly kni­hy s ozna­če­ním game­book, ale pozor, někdy jde pou­ze o jeden pří­běh, během kte­ré­ho čte­nář plní úko­ly (napří­klad počet­ní úlo­hy), aby se dozvě­děl, na jaké strán­ce má číst dál. Zde si nevy­bí­rá z žád­ných mož­nos­tí a pří­běh nemů­že ovliv­nit. Z mého pohle­du je ten­to typ kni­hy vhod­ný pro pokro­či­lej­ší čte­ná­ře, kte­ří již zvlá­da­jí vní­mat pří­běh a do toho ješ­tě mys­let na mate­ma­tic­ké ope­ra­ce. Kaž­do­pád­ně mohou být pří­jem­ným zpes­t­ře­ním mla­dým knihomolům.

Inspirujte své dítě ke čtení pomocí osobního gamebooku…

Jestli­že jste dočet­li až sem, jste prav­dě­po­dob­ně jako já milov­ní­ci knih, kte­ří se rádi nechá­va­jí uná­šet do svě­ta fan­ta­zie skr­ze strán­ky s růz­ný­mi pří­běhy. A nej­spíš také máte dítě a chce­te to samé i pro něj…

Pokud hle­dá­te způ­sob, jak při­vést své dítě ke čte­ní, nebo pokud chce­te zku­sit něco nové­ho a vzru­šu­jí­cí­ho, game­boo­ky by moh­ly být přes­ně to, po čem toužíte.

Tím, že umož­ňu­jí čte­ná­ři aktiv­ně se zapo­jit do pří­bě­hu, dát mu pocit moci nad dějem a mož­nost ovliv­nit jeho směr, mohou game­boo­ky při­nést radost ze čte­ní i těm, kdo se neo­chvěj­ně hlá­sí k odpůr­cům knih.

Někdy je totiž dost nároč­né vzbu­dit u dítě­te lás­ku ke čte­ní. Hlav­ně v době, kdy má na dosah spous­tu atrak­tiv­ních elek­tro­nic­kých hra­ček. Prá­vě game­boo­ky ale mohou být skvě­lým pro­střed­ní­kem k budo­vá­ní rados­ti ze čte­ní. A co tepr­ve, když je v elek­tro­nic­ké moder­ní podo­bě vlo­ží­te do těch digi­tál­ních věci­ček (table­tu, mobi­lu), kte­ré dítě mnoh­dy nedá z ruky?

Před­stav­te si, jaké dob­ro­druž­ství čeká na Vaše dítě, když ote­vře náš osob­ní game­book. Hned na des­kách kni­hy i její prv­ní strán­ce zjis­tí, že ono je tím hrdi­nou příběhu.

Zkus­te se nechat s Vaším dítě­tem okouz­lit netra­dič­nos­tí osob­ní­ho game­boo­ku od Radost ze čte­ní, mohl by to být zábav­ný začá­tek celo­ži­vot­ní čte­nář­ské jízdy Vaše­ho dítěte! 

K výbě­ru vhod­né­ho čte­ní tudy: www.radostzecteni.cz/nabidka/osobni-gamebooky/

Osobní knihy - gamebooky

Vyzkou­šej­te zdar­ma, že elek­tro­nic­ký mini game­book je zábav­né, inter­ak­tiv­ní a kre­a­tiv­ní čte­ní, kte­ré děti (8 — 12 let) milu­jí: Slušňák, nebo prů­švi­hář? ke sta­že­ní zde: www.radostzecteni.cz/zdarma/