PROČ CHCE VAŠE DÍTĚ ČÍST OSOBNÍ KNIHU NEBO JEŠTĚ LÉPE OSOBNÍ GAMEBOOK?

„Ne ne ne, pro­sí­me, nepře­stá­vej­te číst, obě­tu­je­me pře­stáv­ku!“ Nej­spíš se bude­te divit, ale oprav­du tuto větu slý­chá­vám od dětí během svých autor­ských čte­ní ve ško­lách vel­mi často.

A jak je to mož­né? Co že to tam těm dětem vlast­ně před­čí­tám, že se mnoh­dy roz­hod­nou dob­ro­vol­ně igno­ro­vat zvo­ně­ní ohla­šu­jí­cí konec vyu­čo­va­cí hodiny?

Chce­te-li mít doma také dítě, kte­ré má radost ze čte­ní, čtě­te dál, ráda Vám to odhalím…

Na úvod bych asi měla zmí­nit, že při psa­ní svých knih jsem sla­di­la hned pět svých život­ních rolí. Roli mat­ky, spi­so­va­tel­ky, uči­tel­ky, váš­ni­vé čte­nář­ky a (snad) moder­ní a humor milu­jí­cí ženy. Tyto mé tvá­ře se dohod­ly a v sym­bi­óze vytvo­ři­ly uni­kát­ní spo­je­ní neja­trak­tiv­něj­ších prv­ků inspi­ru­jí­cích děti ke čte­ní.

Zde jsou ta tajem­ství knih, kte­ré děti milu­jí:

Personalizace

Tak o té to celé dnes bude…

Interaktivita

Naše kni­hy jsou psá­ny v podo­bě game­boo­ku, což zna­me­ná, že čte­nář svý­mi roz­hod­nu­tí­mi ovliv­ňu­je děj pří­bě­hu. Vaše dítě může hrdě před­vést odva­hu, trouf­ne si bez­trest­ně zazlo­bit atd… ale to je na del­ší poví­dá­ní, o tom detail­ně­ji až příš­tě. Chce­te-li ale obje­vit svět game­boo­ků už dnes, stáh­ně­te si klid­ně jeden pro mlad­ší ško­lá­ky (8 – 12 let) zdar­ma, a to zde: www.radostzecteni.cz/zdarma

Moder­ní pojetí 

Naše osob­ní game­boo­ky při­pra­vu­je­me také v elek­tro­nic­ké ver­zi, kte­rá kro­mě toho, že je vždy a všu­de po ruce, ský­tá nema­lé mož­nos­ti v digi­tál­ní atrak­ti­vi­tě (aktiv­ní odka­zy, efek­ty atd.).

Jsem toho názo­ru, že když se moder­ní doba vyví­jí, nemě­lo by zůstat poza­du ani dět­ské čte­nář­ství. Jen tak docí­lí­me toho, aby děti neztrá­ce­ly o čte­ní zájem. Mys­lím, že nelze kni­hy sta­vět do kon­flik­tu pro­ti moder­ním tech­no­lo­giím, ale tyto svě­ty by se měly vzá­jem­ně dopl­ňo­vat a pro­po­jo­vat. Vývoj doby neza­sta­ví­me, nemě­li bychom tedy chtít dělat krok zpět, u mlad­ší gene­ra­ce by to totiž nemě­lo šan­ci na úspěch.

Vizuální atraktivita

Nedíl­nou sou­čás­tí oblí­be­né kni­hy je i to, jak vypa­dá a jak na Vaše dítě vlast­ně půso­bí. Ilu­stra­ce, jejich čet­nost a zpra­co­vá­ní a cel­ko­vé vyu­ži­tí barev bývá pro děti jed­ním z roz­ho­du­jí­cích fak­to­rů, zda vůbec kni­hu vez­mou do ruky. Roz­hod­ně nelze tedy vizu­ál­ní strán­ku podceňovat.

Samotný příběh

Na posled­ním mís­tě? Ani náho­dou! Samo­zřej­mě je ve finá­le nej­dů­le­ži­těj­ší.

My kla­de­me důraz přes­ně na to, po čem vět­ši­na dětí tou­ží, tedy na dějo­vost (což pova­žu­ji v rych­lé moder­ní době za chytla­vé), nezbyt­ný vtip, sil­né emo­ce (poci­ty rados­ti, oče­ká­vá­ní, napě­tí, ale i stra­chu, smut­ku a pří­pad­ně i lítos­ti…), mno­há dob­ro­druž­ství a v nepo­sled­ní řadě pev­né pou­to přá­tel­ství. V osob­ních game­bo­o­cích nalez­ne Vaše dítě reál­né i fan­tas­tic­ké pří­bě­ho­vé linie.

Tím, že se v osob­ních game­bo­o­cích snou­bi­ly všech­ny tyto zmi­ňo­va­né ingre­di­en­ce, vznik­ly kni­hy, kte­ré děti milu­jí a díky kte­rým pozna­ly, že čte­ní může být zába­va.

A co že je tedy vlastně ta OSOBNÍ KNIHA?

Pod­sta­ta je v tom, že se Vaše dítě v osob­ní kni­ze sta­ne jejím hlav­ním hrdi­nou. Toto netra­dič­ní čte­ní je totiž indi­vi­du­ál­ně a s veš­ke­rou péčí spe­ci­ál­ně upra­ve­no pro kon­krét­ní­ho čte­ná­ře s ohle­dem na jeho jmé­no, mís­to, kde žije, zájmy, vlast­nos­ti, oblí­be­né zále­ži­tos­ti nebo jiné osob­ní údaje.

Naše osob­ní kni­hy jsou vytvá­ře­ny tak, aby čte­nář oka­mži­tě pocí­til, že je sou­čás­tí pří­bě­hu. Doká­že­te si před­sta­vit tu pře­kva­pe­nou tvář Vaše­ho potom­ka, když obje­ví, že ta nová kníž­ka je jen a jen o něm? A buď­te si jis­tí, že když dítě vidí své celé jmé­no už na obál­ce a svou fot­ku v kni­ze, roz­hod­ně neo­do­lá, aby se oka­mži­tě neza­čet­lo a neu­ži­lo si ten inten­ziv­ní pro­ži­tek. Osob­ní inter­ak­tiv­ní kni­hy jsou pros­tě zábav­ným a ino­va­tiv­ním způ­so­bem, jak inspi­ro­vat Vaše dítě ke čtení.

Osob­ní game­boo­ky jsou spe­ci­ál­ně upra­ve­ny pro kaž­dé­ho čte­ná­ře, aby si mohl užít záži­tek z kni­hy na úpl­ně nové úrov­ni, což bývá vel­mi emo­tiv­níinspi­ra­tiv­ní. Uka­zu­jí, jakou sílu má kaž­dý jedi­nec a jak může ovliv­nit svůj život. To může vést k hlub­ší­mu sebe­u­vě­do­mě­ní a posí­le­ní sebe­vě­do­mí, což jis­tě pozi­tiv­ně ovliv­ní i jeho vzta­hy s ostat­ní­mi a pomů­že mu v růz­ných aspek­tech života.

Osob­ní kni­hy jsou tedy nejen krás­ným a uni­kát­ním dár­kem k naro­ze­ni­nám, k Váno­cům, k jiné pří­le­ži­tos­ti nebo pros­tě jen tak, ale také úžas­ným nástro­jem pro posí­le­ní emo­ci­o­nál­ní­ho pro­po­je­ní mezi čte­ná­řem a kni­hou. Netra­dič­ní kni­hy od Radost ze čte­ní mohou pomo­ci Vaše­mu dítě­ti zlep­šit schop­nos­ti čte­níposí­lit sebe­úctu, což jsou klí­čo­vé doved­nos­ti a vlast­nos­ti pro jeho úspěch v živo­tě.

Jestli­že vlo­ží­te do ruky své­mu dítě­ti osob­ní kni­hu, bude díky tomu­to dár­ku cítit, že ho vní­má­te jako jedi­neč­né. Toho­to poci­tu, kte­rý ho bez­po­chy­by vtáh­ne do kou­zel­né­ho děje plné­ho pře­kva­pe­ní, dych­ti­vé­ho oče­ká­vá­ní a pří­jem­né­ho napě­tí, si bude napl­no užívat.

S osob­ní kni­hou se Váš poto­mek sta­ne nej­vět­ší hvězdou v celém kniž­ním vesmí­ru! Je to jedi­neč­ná kni­ha, kte­rou bude mít Vaše dítě pou­ze ono samo a nikdo jiný. Osob­ní kni­ha od Radost ze čte­ní je pro všech­ny malé sníl­ky a dob­ro­dru­hy, kte­ří si zaslou­ží být hrdi­ny svých vlast­ních pří­bě­hů!

Osob­ní game­boo­ky Vaše­mu dítě­ti dodá­va­jí pocit hrdos­ti, cítí se důle­ži­té, jedi­neč­né, sebe­jis­té a při­po­mí­ná si, že je pro Vás a Vaše oko­lí cen­né. Najed­nou je stře­dem pozor­nos­ti, hrdi­nou své­ho vlast­ní­ho pří­bě­hu. Hle­dí na sebe jiný­ma oči­ma, pro­to­že vidí, že může být odváž­né, sta­teč­né a chyt­ré. Má vět­ší sebe­dů­vě­ru, věří v sebe a své schop­nos­ti, cení si svých vlast­nos­tí. Uvě­do­mu­je si, že může mít vliv na svět kolem sebe a že je scho­pen zvlád­nout coko­liv. A toto všech­no začí­ná, když ote­vře kni­hu, kte­rá je o něm!

Všech­na ta dob­ro­druž­ství, všech­ny ty záplet­ky a řeše­ní pro­blé­mů, to vše pro­ží­vá Váš mla­dý čte­nář pro­střed­nic­tvím strá­nek v jeho kníž­ce. Ať už jde o záchran­nou misi, pát­rá­ní po ztra­ce­ném ště­ně­ti nebo ces­to­vá­ní skrz kou­zel­né zrca­dlo, všech­no se to děje s ním v hlav­ní roli. Mys­lím, že nemu­sím zdů­raz­ňo­vat, jak úžas­ný pocit to pro dítě je. Ostat­ně kdo by nechtěl být hrdi­nou své­ho pří­bě­hu? Děti osob­ní game­boo­ky pros­tě milu­jí.

V koneč­ném důsled­ku je dítě význam­ně inspi­ro­vá­no k tomu, aby se sta­lo lep­ším čte­ná­řem a sebe­vě­do­měj­ším člověkem. 

Představte si, když si Vaše dítě právě přečte, že zachránilo své štěně nebo porozumělo zvířecí řeči. Jak úžasné to pro něj musí být…

Dáte šan­ci i Vaše­mu dítě­ti pro­žít na strán­kách osob­ní kni­hy své vlast­ní dob­ro­druž­ství, do kte­ré­ho se tak snad­no vcí­tí? Vaše dítě to jis­tě oce­ní a kni­ha bude mít v jeho knihov­ně zvlášt­ní mís­to. A Vy se může­te těšit na radost­né hodi­ny strá­ve­né spo­leč­ným čte­ním a inti­mi­tu jím vytvo­ře­nou. Roz­hod­ně půjde o dob­ro­druž­ství, kte­ré sto­jí za to prožít.

Jak tedy z dítě­te udě­lat hlav­ní posta­vu kni­hy?

Sta­čí si u nás dle věku vybrat tu správ­nou osob­ní kni­hu pro Vaše dítě a zadat něko­lik infor­ma­cí, kte­ré potře­bu­je­me, abychom vytvo­ři­li ori­gi­nál­ní pří­běh, ve kte­rém bude Vaše dítě hlav­ním hrdi­nou. Jde­te na to? Tak tudy, pro­sím: www.radostzecteni.cz/nabidka/

Osobní knihy - gamebooky

Význam čtení pro děti není možné přeceňovat. 

Čte­ní na dobrou noc je čas­to prv­ním kro­kem k budo­vá­ní doži­vot­ní lás­ky ke kni­hám. Osob­ní game­boo­ky Vám tu inspi­ra­ci Vaše­ho dítě­te ke čte­ní výraz­ně uleh­čí. Nejen­že zaujmou děti svým pří­bě­hem, ale dovo­lí jim vidět sebe samé v roli, kte­rou si obvykle před­sta­vu­jí — jako hrdinu.

Osob­ní kni­hy mohou Vaše­mu dítě­ti pomo­ci najít jeho vlast­ní hlas, pro­je­vit svůj názor a cítit se vidě­no. Mohou posí­lit jejich sebe­vě­do­mí a inspi­ro­vat je k tomu, aby pře­ko­ná­va­ly pře­káž­ky a dosáh­ly svých snů. Jakmi­le totiž děti vidí, že jsou schop­ny vel­kých věcí v kni­hách, začnou věřit, že jsou schop­ny vel­kých věcí i ve sku­teč­ném světě.

Pod­poř­te své dítě v lás­ce ke čte­ní s naší pomo­cí, jsme totiž jedi­ní, kdo nabí­zí atrak­tiv­ní kom­bi­na­ci osob­ních knih a game­boo­ků. Děti je milu­jí a rodi­če jsou šťast­ní, že jejich rato­les­ti čtou, a tím poklá­da­jí základ­ní kámen k jejich škol­ní­mu, život­ní­mu i pro­fes­ní­mu úspě­chu! Nepře­há­ní­me, hod­no­ce­ní našich knih nalez­ne­te zde: https://radostzecteni.cz/hodnoceni/

Milý rodi­či, při­chá­zí Vaše role. Vez­mě­te své dítě za ruku a jem­ně ho veď­te do svě­ta knih. Nee­xis­tu­je lep­ší způ­sob, jak začít, než objed­nat osob­ní game­book pro Vaše dítě. Ať je to pří­běh o novém kama­rá­do­vi, vese­lém skřít­ko­vi, šíle­ném vývo­já­ři nej­moc­něj­ší apli­ka­ce svě­ta, nebo hrů­zostraš­ném vlkodla­ko­vi, děti milu­jí pří­běhy, ve kte­rých hra­jí hlav­ní roli.

Výbě­rem kni­hy, kte­rá odrá­ží zájmy a tou­hy Vaše­ho dítě­te, ho pod­po­ří­te v tom, aby se sta­lo nejen dob­rým čte­ná­řem, ale také milov­ní­kem knih. Uvi­dí­te, jak jeho oči září rados­tí a vzru­še­ním, když obje­ví sebe samo v pří­bě­hu. A výsle­dek? Dítě, kte­ré je nad­še­né ze čte­ní a kte­ré se cítí sebe­jis­těj­ší. Tak proč neza­čít prá­vě teď a tady: www.radostzecteni.cz/nabidka/

Osobní knihy - gamebooky