BASKETBALOVÝ SEN

Už na první pohled 

osobní a jedinečný basketbalový zážitek

Nabízíme Vám jedinečnou dětskou knihu, která je vhodná pro dívky i chlapce přibližně od deseti let věku (ale pevně věříme, že své si v ní najdou i dospělí).

Tato publikace nabádá čtenáře k zamyšlení se nad vlastními životními cíli a zároveň ho motivuje k vhodnému naplnění volného času sportem a četbou.

Knize velice prospělo spoluautorství spisovatelky a ilustrátorky Lenky Samcové a špičkového basketbalového trenéra Pavla Budínského.

Pro velký úspěch zde v Čechách byla kniha přeložena také do slovenštiny!

Výjimečná osobní kniha, ve které Vy určíte, kdo bude jejím hlavním hrdinou (Martinův basketbalový sen, Jitčin basketbalový sen, Petrův basketbalový sen…)
Čtenář najde v textu tyto své osobní informace: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a místo narození.

To, že dítě čte o sobě samém ho naprosto vtáhne do děje příběhu a umožní mu prožívat své vlastní vysněné dobrodružství. Tato forma textu je také silným motivujícím prvkem k tomu, aby si dítě budovalo kladný vztah ke čtení.

UKÁZKA první kapitoly zosobněné např. pro Vojtu Samce

(zvýrazněno červeně):

BASKETBALOVÝ SEN:

  • pev­ná šitá vazba,
  • 18 barev­ných ilustrací,
  • 108 stran,
  • mat­ná laminace,
  • veli­kost A5 (cca 21 x 15 cm),
  • věno­vá­ní bas­ket­ba­lo­vé­ho tre­né­ra Pav­la Budínského.

Pro­střed­nic­tvím kni­hy Bas­ket­ba­lo­vý sen hlav­ní posta­va (napří­klad Vaše dítě, pří­pad­ně Vy sami se může­te pře­nést zpět do dět­ských let) pro­ží­vá různá prázd­ni­no­vá bas­ket­ba­lo­vá i nebas­ket­ba­lo­vá dob­ro­druž­ství. Hrdina/hrdinka, stej­ně jako jeho kamarád/kamarádka ze Spo­je­ných stá­tů ame­ric­kých, dostá­vá od talen­to­vé sudič­ky v den své­ho naro­ze­ní mimo jiné i kou­zel­ný oran­žo­vý míček, kte­rý svou mocí pomá­há hlav­ní posta­vě plnit její sny.  Napí­na­vý a čti­vý děj se ode­hrá­vá nejen v maleb­né čes­ké ves­nič­ce, ale také napří­klad až za oce­á­nem v Sever­ní Karo­lí­ně. Hrdi­na si v kni­ze díky věr­né­mu přá­tel­ství, svým tou­hám a cílům budu­je srdeč­ní most k bas­ket­ba­lu, pro­ží­vá radost, napě­tí, oče­ká­vá­ní, smu­tek i strach, uží­vá si let­ních rado­vá­nek, čelí nebez­peč­ným situ­a­cím a pro­ka­zu­je svou odhod­la­nost, zod­po­věd­nost a kama­rád­skou povahu.

Na výběr nabízíme osobní tištěnou knihu nebo výhodný kompletní balíček zahrnující nejen tištěnou knihu, ale tento skvost i v elektronické podobě (formát PDF). 

Ten využijete například na cestách. Svou osobní knihu můžete mít stále u sebe v mobilu i tabletu a nebudete se o ni doma muset přetahovat…

S veškerou péčí a láskou Vám připravíme:

tiš­tě­nou kni­hu Bas­ket­ba­lo­vý sen
POŠTOVNÉ ZDARMA

nebo také

KOMPLETNÍ BALÍČEK:
tiš­tě­ná kni­ha a její elek­tro­nic­ká verze
POŠTOVNÉ ZDARMA

“Tak tohle mi dnes udě­la­lo ohrom­nou radost. Už del­ší dobu se dívám po bas­ket­ba­lo­vých dět­ských kníž­kách v zahra­ni­čí pro moje svě­řen­ce z bas­ket­ba­lo­vé pří­prav­ky. No a nako­nec jsem zjis­ti­la, že i my v Čes­ku máme jed­nu tako­vou k dis­po­zi­ci. Kníž­ku jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Kom­bi­nu­je reál­ný pří­běh se svě­tem fan­ta­zie, kte­rý děti vtáh­ne do děje. Není zde nou­ze o moti­vač­ní a pouč­né momen­ty, ale tatí­nek s mamin­kou (nebo děda s babič­kou 😊) si urči­tě také rádi zavzpo­mí­na­li na své spor­tov­ní začát­ky ♥️👍 Tak­že v čase, kdy bychom se v rám­ci své­ho zdra­ví měli držet dál od hal a tělo­cvi­čen je tohle straš­ně fajn ces­ta jak dětem zpro­střed­ko­vat krá­su bas­ket­ba­lu.

(Ilo­na Bur­gro­vá, vice­mis­try­ně svě­ta v bas­ket­ba­lu žen, 21. 10. 2020 na FB)

“Krás­ný den, kníž­ky jsou úpl­ně úžas­né, nád­her­né. Klu­ci jsou nad­še­ní. Moc Vám děku­ji za Vaše kni­hy, za Vaši prá­ci.

(Klá­ra Hozá­ko­vá, 24. 4. 2020 na FB)

“Dob­rý den, kni­ha při­šla vče­ra v pořád­ku. Mar­ti­no­vi udě­la­la radost a co je hlav­ní, sám a dob­ro­vol­ně se pus­til do čte­ní 🙂 Za prv­ní den pře­če­tl 40 strá­nek, což je úcty­hod­ný výkon, čte­ní nesná­ší! DĚKUJI!

(Vero­ni­ka Kučír­ko­vá Krof­to­vá, 1. 4. 2020 na e‑mail)

(Tomáš Kur­fürst, 7. 4. 2020 na FB)

LENKA SAMCOVÁ

Matka dvou dětí, lektorka v oblasti čtenářské gramotnosti a knižní vazby, spisovatelka, ilustrátorka, učitelka...
autorka@radostzecteni.cz, 777 895 165