CO JSOU OSOBNÍ KNIHY?

Vaše dítě, jiný pří­buz­ný nebo někdo z přá­tel se v našich kni­hách sta­ne jejich hlav­ním hrdi­nou. Budou si uží­vat pocit jedi­neč­nos­ti, kte­rý je bez­po­chy­by vtáh­ne do kou­zel­né­ho děje plné­ho pře­kva­pe­ní, dych­ti­vé­ho oče­ká­vá­ní a pří­jem­né­ho napětí…

CO JSOU GAMEBOOKY?

Game­book (hra­cí kni­ha) zna­me­ná, že čte­nář svý­mi roz­hod­nu­tí­mi ovliv­ňu­je děj příběhu.

VÝJIMEČNOST NAŠICH OSOBNÍCH KNIH/GAMEBOOKŮ:

Jsme jediní na trhu, kdo nabízí atraktivní kombinaci osobních knih a gamebooků.
Děti je milují a rodiče jsou šťastní, že jejich ratolesti čtou, a tím se rozvíjí správnou cestou!

Možnost rozhodování o průběhu děje

Hlav­ní posta­va se během čte­ní Nové­ho kama­rá­da, Les­ní­ho dob­ro­druž­ství, Nej­moc­něj­ší apli­ka­ce a S vlkodla­kem na sjez­dov­ce roz­ho­du­je, jak se bude děj vyví­jet.  Nalez­ne v jed­né kni­ze hned něko­lik vzá­jem­ně pro­ple­te­ných pří­bě­hů a mnoh­dy i růz­né konce…

Ilustrace

V Les­ním dob­ro­druž­stvíNovém kama­rá­do­vi, tedy kni­hách pro mlad­ší čte­ná­ře, nalez­ne dítě ilu­stra­ci na kaž­dé dvoj­stra­ně, víme totiž, že to tak má rádo…

Výtvarné přiblížení hlavního hrdiny

Upra­ví­me ilu­stra­ci hlav­ní posta­vy dle Vašich požadavků…

Mnoho osobních údajů o hlavní postavě.

(růz­né v jed­not­li­vých kni­hách) Kro­mě jmé­na, pří­jme­ní, kama­rá­dů a byd­liš­tě také věk, sou­ro­zen­ci, rodi­če, domá­cí maz­líč­ci, typ byd­le­ní, škol­ka nebo ško­la, zájmy a doved­nos­ti, dob­ré a špat­né vlast­nos­ti, vzhled (barva vla­sů, očí), oblí­be­ná barva nebo před­mě­ty ve ško­le, nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­ka nebo věc, pros­tě hlav­ně to, v čem je Vaše dítě výjimečné…

Klademe důraz na kvalitu

Všech­ny naše kni­hy se pyš­ní kva­lit­ní ruč­ně šitou vaz­bou a pocti­vou kni­hař­skou prací…

Na všem se domluvíme

Sna­ží­me se vyho­vět všem Vašim spe­ci­fic­kým požadavkům…

Hodnocení našich zákazníků

Jak to u nás funguje?

Objednávka a platba

Vybra­né zbo­ží objed­ná­te zde v inter­ne­to­vém obcho­dě nebo tak uči­ní­me spo­leč­ně na tel. +420 777 895 165, pak Vás poprosí­me o plat­bu. V pří­pa­dě jakých­ko­li nejas­nos­tí Vás bude­me tele­fo­nic­ky kon­tak­to­vat, abys­te byli ve výsled­ku jen a jen spokojeni…

Zpracování Vaší objednávky

S lás­kou a veš­ke­rou péčí Vaši kni­hu nebo dárek vyro­bí­me, kva­lit­ně zaba­lí­me, a to vše do pat­nác­ti pra­cov­ních dnů. Násled­ně zásil­ku pře­dá­me dopravci…

Radost ze čtení

Výji­meč­nou osob­ní kni­hu nebo ori­gi­nál­ní dárek již sví­rá­te ve svých rukách! Vy se z nich může­te už jen těšit, my Vám popře­je­me hod­ně rados­ti ze čte­ní a bude­me šťast­ní, když se k nám brzy s již pozi­tiv­ní zku­še­nos­tí vrátíte…